Звіт про роботу дирекції Буштинського ДНЗ №1 за 2014-2015 н.р.

on .

       Дошкільний навчальний заклад №1 загального розвитку функціонує в окремо побудованій двоповерховій споруді.

      Телефон:      69-2-13

      Електронна адреса: lastivkadnz1@ukr.net

     Заклад заснований у серпні 1978 року.

     Статут дошкільного навчального закладу затверджений рішенням 10-ої сесії  V1 скликання від 30 листопада 2011 року Буштинської селищної ради.

     Робочі дні:        понеділок-п’ятниця             7.30 – 18.00

    Головна мета діяльності:   Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, збереження та зміцнення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей.

     В закладі функціонує 5 груп загального розвитку,  1 з них для дітей раннього віку.

      Станом на 1.06.2015 року кількість дітей в установі становить 130 дітей при нормі 95, з них у групі раннього віку 26 дітей.

      Усіх співробітників – 28 чол., з них педагогів  - 13.

      Професійний рівень педагогів на 1.06.2015 р. :   вища кваліфікаційна категорія  - 1,  11 кваліфікаційна категорія – 2,  кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» -1,   7 тарифний розряд -1,  8 тарифний розряд -1,  9 тарифний розряд – 7.  Педагогічне звання «Вихователь-методист» - 1.

       Заклад працює за такими державними програмами:

1.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

2.Коментар до базового компонента дошкільної освіти в Україні.

3.Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

4.Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

       Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

1.Статут дошкільного закладу.

2.Довідка   № 1526 «Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України».

3.Свідоцтво АОО № 389367 про державну реєстрацію юридичної особи. Ідентифікаційний код 26395295.

4.Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу №1, затверджено загальними зборами колективу №1 від  09.01.2013р., введено в дію наказом завідувача по ДНЗ № 3  від   09.01.2013р      

5.Положення про батьківський комітет, розглянуто та прийнято на загальних зборах колективу ДНЗ,  (протокол №  від   )                        

         Інформація про склад груп дітей у закладі в 2014-2015 н.р.

                          (станом на 1.06.2015 р.)

№ п/п

Назва групи

Вік  дітей

 

Кількість місць

Списочний склад

1.

«Бджілка»

2-3 роки

15

26

2.

«Ромашка»

3-4 роки

20

26

3.

«Сонечко»

4-5 роки

20

26

4.

«Ластівята»

5-6 роки

20

25

5.

«Квіточка»

3-6 роки

20

27

 

    РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЩОДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ПРОГРАМ І ЗАВДАНЬ РІЧНОГО ПЛАНУ.

        З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту»,  положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2014-2015 н.р. в дошкільному навчальному закладі проводилась освітньо-виховна робота, спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

         Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» , програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», що рекомендовані Міністерством освіти І науки України, а також в практиці роботи ДНЗ використовуються адаптовані програми, навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

         Впродовж 2014-2015 н.р. освітньо-виховна робота в закладі була спрямована на створення сприятливих умов для розвитку усіх учасників навчально-виховного процесу.

         Планування роботи дошкільного закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу відповідає зазначеним вище навчальним програмам та ведеться  на основі сучасного методичного забезпечення. Система планування дозволяє в повній мірі вирішувати всі з поставлених чинними програмами завдання.

        Робота педагогів за вказаними програмами сприяла зростанню  їхнього особистісного та професійного рівнів. Перспективне та календарне планування освітньо-виховного процесу включає різноманітні форми сучасно організації життєдіяльності дошкільників за сферами, а також дидактичний та ігровий матеріал.

        Традиційними є проведення в дошкільному закладі контрольних та підсумкових занять у всіх вікових групах. Результати підсумкових занять дозволяють зробити висновок про високий та достатній рівень загальних показників компетентності дошкільника за усіма лініями розвитку згідно програми «Українське довкілля» та «Впевнений старт».

        Всі педагоги закладу дотримуються методики організації та проведення занять, здійснюють навчальний процес на основі забезпечення умов для повноцінного, різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей дошкільного віку згідно з вимогами чинної програми.  

        Отже, рівень та ефективність навчально-виховної роботи в закладі є належними.

        Впродовж 2014-2015 н.р. педагогічний колектив працював над наступними питаннями:

    1.   Впровадження в освітній процес карт розумових дій та коректурних таблиць за методикою Н.В.Гавриш з метою модернізації підходів в освітній роботі з дошкільнятами.

    2.   Виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, шанобливого ставлення до національних цінностей українського народу, бережливого ставлення до довкілля.

     3.   Створення сприятливих умов для зміцнення та збереження фізичного та психічного здоровя вихованців.

          На виконання даних завдань була спрямована робота, метою якої є сприяння системним змінам, що пов’язані із поліпшенням якості освітньо-виховної роботи в навчальному закладі та підвищення кваліфікації працівників, їх професіоналізму.

         З метою впровадження в освітній процес інноваційних технологій  було придбано коректурні таблиці Н.Гавриш та методичні рекомендації для їх використання. Проведена педрада на тему «Інтеграційні процеси в сучасній дошкільній освіті» та відкрите заняття з використанням коректурних таблиць (вихователь Копинець Н.В.) сприяли підвищенню якості освітньої роботи та підвищенню профмайстерності педагогів.

          Заслуговує на увагу рівень  створення предметно-розвивального середовища в групах.  У всіх вікових групах створено міні-музеї. Вихователька Серьожкіна С.І. провела відкрите заняття-екскурсію в міні-музей гончарних виробів з використанням відеоматеріалів.  Робота по впровадженню етнопедагогіки  буде продовжена і в наступному році, так як вона сприяє вихованню в дітей національної самосвідомості, любові до рідної країни.

 Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, визначаємо, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних позитивних результатів.

       Рівень підготовки дітей до подальшого навчання в школі.

       Для отримання результатів рівня підготовки дітей старшого дошкільного віку до  шкільного навчання практичним психологом Юрчик Г.Ю. було використано:  методику  М.Гінзбурга «Мотивація до  навчання», «Будинок»,, «Графічний диктант»,  методику розвитку уваги та пам’яті С.ГавріноЇ, розвитку інтелекту  А.Керна-Я.Йерасика

        Було обстежено  28 дітей групи «Ластівята» та 10 дітей групи «Квіточка».

        Результати діагностичної роботи показали, що 90 % дітей готові до навчання в школі, а 10% мають низький рівень готовності. Серед тих,які показали недостатню емоційно-вольову та інтелектуальну готовність, діти, що прийшли в дошкільний заклад у вересні 2014 р. в старшу групу і мали часті пропуски.

    Слід також відмітити, що для подолання у дітей старшого дошкільного віку проблемних форм комунікативних відносин з однолітками (соромязливостІ, вразливості тощо) практичним психологом  не проводились корекційно-розвивальні  заняття.

         Всі заходи, які проводились вихователями старших груп Рублівською Н.В., Лях О.В., Копинець Д.В., Копинець Н. В. сприяли активізації мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, згуртували батьків і вихователів щодо вдалого переходу дітей з дитсадка в школу.

         Отже, отримані показники свідчать про достатній рівень роботи педагогів та практичного психолога щодо підготовки дітей до навчання в школі. Практичному психологу слід розробити систему корекційно- розвивальних вправ для дітей старшого дошкільного віку, особливо для новоприбулих.

        Робота з охорони життя і зміцнення здоровя дітей

        Роботу даного напрямку здійснює старша медична сестра Микуляк Н.І.  План роботи медсестри на 2014-2015 н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу  і належно виконаний. Обовязкова документація оформлена  відповідно до вимог. Своєчасно складалися всі звіти. Щомісячно оформляє екран захворюваності по групах. Постійно слідкує за епідеміологічним станом в закладі. При потребі проводяться відповідні заходи.

        Старша медсестра контролює стан харчування в закладі. Воно різноманітне за складом продуктів, і в основному задовольняє потреби дітей в основних харчових речовинах. Слід також зазначити. що впродовж року не виконувалися норми харчування в зв’язку з постійною зміною цін на основні продукти харчування та недостатньою грошовою нормою.  Стан харчування дітей  аналізується щорічно в наказі завідувача  за минулий рік. Та щоквартально  у звіті про виконання норм харчування. Для прикладу за 2014 рік виконано норми  на  мяса – 83 %,  сметани – 95 %, хліба житнього – 96,5 %, борошна пшеничного -97,5 %, кондитерських виробів – 96 ,5 %. Не довиконано норму з риби-33%, сиру кисломолочного – 7%, свіжих фруктів- 28 %.

         В ДНЗ запроваджено трьохразове харчування за десятидневним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи. Персонал ДНЗ дотримується норм та правил щодо організації харчування дітей в закладі. Вартість харчування дітей склала: за 2014 рік – 4.25 грн за день, що становило 50 % від встановленої суми.  Починаючи з січня цього року батьки сплачують за рішенням селищної ради 70 % від вартості харчування. Вартість дітодня обчислюється щомісячно, виходячи із фактичної грошової витрати, і складає 8.00-8.50 грн на день.

          Результати аналізу стану захворюваності за  2014-2015 н.р. свідчать, що було  зареєстровано 162 випадки захворювань дітей, з них:  76 випадків – діагноз ГРВІ,  73 – бронхіт,  4 – пневмонія, 9 – вітряна віспа.

          На диспансерному обліку в даний час не знаходиться ні одна дитина.

         Профілактична робота з батьками проводиться регулярно. Це і випуски санбюлетня, інформація в батьківських кутках,  дотримання карантинних та протиепідемічних заходів тощо.  Думаю, що це дає хоч і незначні, але позитивні зрушення у питанні зниження захворюваності дітей.  

        Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу свідчить про належний стан виконання техніки безпеки та інструкції пол. Організації охорони життя і здоров’я дітей.  В рамках «Тижня безпеки дитини», який,   як правило, організовується  в кінці травня,  проводяться бесіди, заняття за змістовим лініями «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Дитина і інші люди», «Здоров’я дитини»

         Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації

         Підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів включає в себе курсову перепідготовку, самоосвіту, в тому числі засобами  ІКТ,  ресурсів різних веб-сайтів, відвідування районних методичних об’єднань та майстер-класів та ін..

        Відповідно до перспективного плану підвищення фахової майстерності у ДНЗ  у цьому році пройшли курсову перепідготовку 3 педагоги.

         Педагоги закладу є активними слухачами районних методобєднань.  Бокоч Б.А. очолює методоб’єднання  музкерівників, Микуляк Н.І. – старших медичних сестер.

          У 2014-2015 н.р. атестацію в установлені терміни відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» пройшли три педагоги. За результатами атестації Крічфалушій Н.В., Копинець Н.В. та Серьожкіна С.І. відповідають займаній посаді і підтвердили 9-ий тарифний розряд. Атестаційні матеріали зберігаються належним чином.

          Загальновідомо, що в системі дошкільної освіти, як правило, основна увага приділяється змісту та пошуку раціональних організаційних форм і методів навчання, виховання й розвитку дітей, хоча практика доводить інше: головне – не сам метод чи форма, а їхній інструментарій, уміння педагога поєднати їх із вимогами і можливостями малечі. Удосконалення рівня  професійної компетентності – один з основних напрямів реформування сучасної освіти.

                Для створення належних умов та розв’язання поставлених завдань адміністрацією закладу були організовані та проведені наступні заходи: розроблено тематичні папки по видах діяльності,  поповнено бібліотечний фонд методкабінету новинками психолого-педагогічної літератури, фаховими журналами, є доступ до мережі Інтернет.

            Серед  проведених  методичних заходів результативними є відкриті заняття, проведені Серьожкіною С.І.,  Крічфалушій Н.В.; підсумкові заняття проведені  Микуляк Н.В., Рублівською Н.В.;  робота по адаптації малят до дошкільного закладу Прохоренко І.В., робота по створенню міні-музеїв.

          Отже, робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою проводилася на достатньому рівні. Її результатом є такі показники, як поліпшення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів, удосконалення  змісту, форм і методів роботи в закладі, високий рівень вихованості та розвитку дітей, сприятливий психологічний клімат у колективі.

        Педагогічна рада закладу у 2014-2015 н.р.  працювала планово, системно,  відповідно до Статуту ДНЗ.  Засідання проходили 4 рази на рік. Питання, які розглядалися на засіданнях педради, були актуальними, сучасними, відповідали річним завданням роботи закладу і науко-методичній проблемі. Систематично проводився контроль за дієвістю, виконанням прийнятих рішень.

        Таким чином, аналіз результатів методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015 н.р. свідчить про належний стан організації даного напрямку діяльності та відповідає сучасним вимогам до її організації у дошкільному навчальному закладі.

        Стан матеріально-технічної бази

       Всі приміщення закладу,їх обладнання та оснащення знаходяться в задовільному стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти. Помешкання оформлені з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами, панно, картинами.

         Стан матеріально-технічної бази закладу відповідає загальноприйнятим стандартам для дошкільних закладів. Щорічно, готуючись до нового навчального року, проводиться генеральне прибирання всіх приміщень. В групах, де приймаються найменші дітки, проводиться поточний ремонт.  Протягом року були відремонтовані групи «Бджілка» та «Квіточка»;  відремонтовано, дообладнано та  пофарбовано надвірні споруди на всіх майданчиках. Всі ці роботи зроблені за рахунок   коштів, зібраних батьками.  Для закупівлі будівельних матеріалів та проведення ремонтних робіт витрачено  в групі  «Квіточка»   7500 грн, в групі   «Бджілка»  - 4017 грн. На обладнання майданчиків: група «Бджілка» - 4031 грн, група «Сонечко» - 1749 грн.,  група «Ластівята» - 250 грн, група «Квіточка» - 475 грн,  група «Ромашка» - 516 грн.  Миючі засоби для груп, канцтовари також закуповували батьки. 

       В цьому році  з держбюджету  виділено  113 тис. грн. для закупівлі меблів та  м’якого інвентаря  на одну групу. Щорічно за державні кошти здійснюється підписка преси  (4000 грн), 

         Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась відповідно до річного плану роботи.  Протягом року контролювалась освітньо-виховна робота, проводився системний аналіз комплектування закладу дітьми, своєчасно готувались документи до організованого початку та закінчення навчального року, здійснювалась тарифікація педагогічного персоналу та надавались звіти до управління освіти. Систематично контролювались використання газу, електроенергії  та води. Стан майна, обладнання, приміщень, території закладу відповідав вимогам санітарних норм.  Уся діяльність персоналу регламентувалась наказами по закладу.

        Питання, які пов’язані з охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами цивільної оборони, охорони життєдіяльності дітей. Санітарних правил утримання приміщень, збереження майна закладу та дотримання здорового  психологічного клімату  в колективі вирішувались планово та оперативно з урахуванням проблемних запитів.

        ДНЗ має приміщення різного призначення, всі вони  використовуються за напрямом діяльності.  Приміщення розподілені за своїми  функціями на навчальні, медичні, адміністративно-господарські.

          Заслуговує на увагу багаторічне задовільне утримання приміщень всіх вікових груп, харчоблоку, за що всім працівникам хочеться подякувати за високопрофесійне ставлення до своїх обов’язків.

         Стан збереження майна є належним та відповідає нормативно-правовій базі. Заклад обладнаний меблями відповідно до стандартів. Стан їх збереження   задовільний.  Думаю, в наступному році продовжимо придбання меблів, проведення косметичних ремонтів будівлі.

          Залишається проблемою заміна  віконних рам, модернізація штучного освітлення,  автономне водопостачання.

          Отже, план роботи ДНЗ «Ластівка» за 2014-2015 н.р.  можна вважати виконаним.

     Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу свідчить про належний стан виконання техніки безпеки та інструкції по організації охорони життя і здоров”я дітей. Щорічно проводиться «Тиждень безпеки дитини», в рамках якого проводяться бесіди, заняття за змістовим лініями «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Дитина і інші люди», «Здоровя дитини».