Звіт про роботу дирекції Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. за 2014-2015 н.р.

on .

Звіт

дирекції Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів перед громадськістю с.Тарасівка

23 червня 2015 

Звіт

директора Тарасівської  загальноосвітньої школи І-Ш ступенів

Руснака Івана Івановича  за 2014-2015 н.р.

 

Вступ

           На  виконання  наказу   Міністерства  освіти  і  науки  України  від   28.01.2005 р.  № 55  «Про    запровадження   звітування   керівників  дошкільних , загальноосвітніх   та  професійно  -  технічних  навчальних   закладів» , керуючись    примірним  положенням  про  порядок   звітування   керівників    дошкільних , загальноосвітніх   та  професійно  -  технічних  навчальних  закладів   про  свою   діяльність   перед  педагогічним  колективом  та  громадськістю  ,  затвердженого   наказом  Міністерства    освіти  і  науки  України    від  23  березня  2005  року  № 178  та     з  метою подальшого    утвердження    відкритої   і  демократичної   державно  -  громадської   системи  управління  освітою   , поєднання  державного   та  громадського   контролю  за   прозорістю    прийняття   і  виконання   управлінських   рішень  , запровадження   колегіальної  етики    управлінської  діяльності   в  навчальних    закладах  сьогодні  проводиться   звіт  згідно   запланованої  структури.  Відразу  ж  хочу   відзначити  , що  робота  директора   і  колективу   нероздільні   і   в  чомусь   директор     направляє  колектив  , а  ще  частіше   саме  колектив    змушує   директора   робити    ті  , чи  інші  дії .  Тому ,  доповідаючи  про  свою   роботу  , я весь  час   буду    опиратись    на  роботу  колективу  , а  які  питання  будуть    невисвітлені  -  прошу     мене  відкоригувати  у  своїх  виступах.

Як директор школи, у   своїй  діяльності протягом  звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього  навчального закладу.

     Проблема   навчання і виховання  вічна. Відколи  існує  людство  на  Землі , відтоді  воно  дбає  про   потомство  і продовження  свого  роду. Від  батьків   передається   генетичний  код, рідна  мова , виробничий   та   побутовий  досвід , матеріальна  та  духовна    культура, що  забезпечує  прогрес  суспільства, наступність   і  спадкоємність  поколінь. На  всіх  етапах  розвитку  країни  освіта    і  виховання  підростаючого  покоління  були  й    залишаються  загальнонародною  справою   найважливішого   державного  значення .

 Дух  школи , її кращі  традиції  і здобутки  визначають    педагогічні    колективи  і  їх  виховання. Провідною    фігурою  у  реалізації  завдань, безперечно   виступає  вчитель, який   зобов’язаний  втілювати   в  життя  всі  ідеї , забезпечувати  єдність  виховання  і  навчання  -основного  принципу  школи.

 У 2014/ 2015 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Національну доктрину розвитку освіти, Указів Президента України « Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», реалізацію державних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту

навчально - виховний процес відбувався в дві зміни

 

1.Загальна   інформація    про   школу.

 

Тарасівська  загальноосвітня школа є комунальною власністю. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Тячівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1961 році. 

2. Стан і розвиток шкільної мережі

 

          На початок 2014 – 2015 навчального року в закладі було відкрито 25 класів, із них 1 – 4 –х -13 класів, 5 – 9 - 8 класів, 10 – 11 – х - 4 класи. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2014 року кількість учнів становила - 415. Середня наповнюваність учнів у класах складала 16 чоловік,  що значно менше в порівнянні з попередніми роками.

     Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології, праці. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації.

         У 2014-2015 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 2 учня, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу.

         Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

         На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначився зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи.

         До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

         Учителі-предметники  відповідально ставилися до своїх обов’язків і без нарікань відвідували дітей удома. Класні керівники Дьолог Н.В., Токар В.І.

підтримували  тісний зв'язок з батьками, відвідували учнів, оформляли відповідну документацію.

 

3.Кадрове забезпечення

 

              У 2014-2015р. школа має 3  заступники директора з НВР - Кус О.М.,

Герич М.М., Томин В.М., 3 вихователі  ГПД – Дикун Т. М., Дудла Т.В., Кус А. .І., 1 педагог-організатор – Мацола М.І.,  1 практичний психолог - Бердар Н.І., 1 соціальний педагог- Руснак М.І., 1 бібліотекар –Кус-Чопа М.П.

         75,5 % від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра, 12 учителів  мають середню спеціальну освіту,1 –с/з

         Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У закладі працювало:

·        учителів – 49 осіб

·        обслуговуючий персонал - 20 осіб.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:

·        «спеціаліст вищої категорії» - 10 осіб;

·        «спеціаліст І категорії» - 5 осіб;

·        «спеціаліст ІІ категорії» - 10 осіб

·        «спеціаліст» -10 осіб

б) педагогічні звання: 18 осіб

·        «вчитель-методист» - 0 особи;

·        «старший учитель» -  18 осіб.

У закладі протягом  2014 -2015 навчального року працювало:

·        педагогів пенсійного віку – 2 осіб;

·        технічних працівників та спеціалістів пенсійного віку 6 осіб.

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу на кінець навчального року становив:

 

 

Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

«Вчитель-методист»

-

-

«Старший учитель»

           18

        38,8%

Вища категорія

             2

        42,5%

І категорія

             5

        10,6%

ІІ категорія

            12

         25,5%

Спеціаліст

            10

         21,2%

Усього:

            47

          10

 

За навчальний рік звільнень педагогічних працівників не було.

 

Плинність педкадрів у школі за 2014-2015  навчальний рік складає 0 %.

 

4.Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога школи та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь». У 2014-2015 н .р. він нараховує 132 учні.         У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованої молоді Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

         З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану. У 2014-2015 н. р. учителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, факультативи.

         Цікавими  були предметні тижні з української, іноземних мов, правознавства, історії, географії.  Учні брали  участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі ім.. П. Яцика, інтерактивних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер». Школа має досить вагомі досягнення з 2010  по 2015 рік (додаток додається)

         Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Кенгуру – 2014» підтвердив, що

 З  81 учня  2-11 класів – 6 отримали  червоні сертифікати  ( відмінно),  46 - сині   сертифікати (добре), решта  учасники – 29 чол.(вч. Томин В.М.).

 

Всеукраїнський конкурс «Левеня – 2014» (учасників, з них відмінний результат отримали 0 чол., добрий – 9 чол.).

 

В цьому (2015р.) вперше продовжила роботу над вдосконаленням своєї  педагогічної майстерності вчителька інформатики Мацола А. М.  - організувала

8 учнів до участі у Міжнародному конкурсі « Бобер».

         Незважаючи на певні позитивні результати реалізації програми «Обдарована молодь», існує чимало питань, які потребують вирішення на всіх рівнях. Тому треба спланувати певні заходи щодо реалізації цієї програми, щоб максимально досягти взаємодії для вирішення цього питання.

Призові місця учнів Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. в ІІ, ІІІ етапі

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 2010-2015 роки

п/п

Навчальні

роки

Назва

предмета

Місце

Прізвище

учня

Клас

Прізвище

вчителя

1

2010-2011 н.р.

Географія

ІІІ

Мацола Є.В.

7-А

Кус О.О.

2

2010-2011 н.р.

Фізика

ІУ

Сасин А.П.

8-А

Токар В.І.

1

2011-2012 н.р.

Географія

ІІІ

Мороз Т.В.

7-Б

Кус О.О.

2

2011-2012 н.р.

Укр.м.,літ.

ІІ

Петракова Т.М.

8-А

Куцин Г.І.

3

2011-2012 н.р.

Укр.м.,літ.

ІІІ

Дикун Н.П.

10-А

Кус М.В.

4

2011-2012 н.р.

Нім.мова

ІІ

Маркусь А.В.

10-А

Мацола М.І.

5

2011-2012 н.р.

Пед.і псих.

ІІ

Мацола Д,І.

11-А

Бердар .І.Н.

6

2011-2012 н.р.

Труд.навч.

ІІ

Цубера В.М.

9-А

Мацола М.М.

7

2011-2012 н.р.

Фізика

І

Петракова Т.М.

8-А

Токар В.І.

8

2011-2012 н.р.

к.ім..П.Яцика

ІІІ

Куцин Н.М.

6-А

Куцин Г.І.

1

2012-2013 н.р.

Хімія

ІІІ

Форкавець Р.В.

8-А

Піцур С.М.

2

2012-2013 н.р.

Труд.навч.

ІІІ

Сасин І.Ю.

9-А

Цубера М.Ю

3

2012-2013 н.р.

Нім.мова

ІІІ

Маркусь А.В.

11-А

Мацола М.І.

4

2012 2013 н.р.

Географія

ІІІ

Дикун Р.В.

10-Б

Кус О.О.

5

2012-2013 н.р.

Укр.м.,літ.

ІІ

Куцин Н.М.

7-А

Куцин Г.І.

6

2012-2013 н.р.

МАНУ

ІІІ(обл.)

Петракова Т.М.

9-А

Піцур С.М.

1

2013-2014 н.р.

Географія

ІІІ(обл.

Куцин Н.М.

8-А

Кус О.О.

2

2013-2014 н.р.

Нім. Мова

І

Куцин Н,М,.

8-А

Герич М,М.

3

2013-2014 н.р.

Економіка

ІІ

Орлова М.А.

11-Б

Кус О.О.

4

2013-2014н.р.

Хімія

ІІ

Куцин Н.М.

8-А

Піцур С.М.

5

2013-2014н.р.

Фізика

ІІ

. Петракова Т.М.

10-А

Токар В.І.

6

2013-2014н.р.

Укр.мова

І

Куцин Н.М.

8-А

Куцин Г.І.

7

2013-2014н.р.

Укр. Мова

ІІІ

Петракова Т.М.

10-А

Куцин Г.І.

1

2014-2015 н.р.

Історія

ІІІ

Сасин Д. І.

11-А

Сасин М.І

2

2014-2015 н.р.

Географія

І

Куцин Н.

9-А

Кус О.О.

3.

2014-2015 н.р.

Географія

ІІІ

Дубаш Я. І.

10-Б

Кус О.О.

4

2014-2015 н.р.

Історія Укр

ІІІ

Сасин Д.І.

11-А

Сасин М.І.

5

2014-2015 н.р.

Фізика

ІІ

Куцин Н.М.

9-А

Токар В.І.

6

2014-2015 н.р.

Хімія

ІІІ

Куцин Н.М.

9-А

Піцур С.М.

7

2014-2015 н.р.

Нім.мова

ІІ

Куцин Н.М.

9-А

Герич М.М.

8

2014- 2015н.р.

Технології

ІІІ

Петракова Т.М.

11-  А

Цубера М.Ю.

9

2014-2015 н.р.

Географія

ІІІ (обл.)

 

Куцин Н.М.

9-А

Кус О.О.

10

2014 -2015н.р.

Укр. Мова

ІІІ (обл.)

 

Куцин Н.М.

9 – А

Куцин Г.І.

 

 

Рис.3 Призові місця учнів на Всеукраїнських олімпіадах

 

 

 

 

5. Результати навчального року                                                                                               учнів та ДПА  у 4-х, 9-х, 11-х класах.

Результати навчального року

 

          2014/2015н.р.навчально-виховний процес було спрямовано на  ітелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самовдосконалюватись.

  Відповідно до плану роботи школи  на 2014/2015 навчальний рік у травні 2015 року було підведено підсумки навчальної діяльності учнів за 2014/2015 навчальний рік. Протягом 2014/2015 навчального року педагогічний колектив школи працював над розв’язанням завдань, поставлених у річному плані. Викладання навчальних предметів здійснювалося у відповідності до робочого навчального плану Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2014/2015 навчальний рік, програм Міністерства освіти і науки України та згідно із розкладом, погодженим із райСЕС та профспілковим комітетом школи.  

    На початку 2014/2015навчального року у школі навчалося 415 учнів. На індивідуальному навчанні знаходилося 2 учнів школи : 1 клас Кус О.В., 5 клас Лиспух В.В.

 Усі класні керівники здали результати навчальних досягнень учнів свого класу за відповідною формою. На основі цих звітів проведено аналіз успішності учнів за 2014/2015 навчальний рік. Учні першого та другого класів не оцінювалися.

В початковій школі навчається 205 учнів. 

    Рейтингова таблиця

Навчальних досягнень учнів Тарасівської  загальноосвітньої школи  за рік  2014-2015 н. р.

                                                             

Клас

Класний керівник

Кількість учнів відповідного рівня навчальних досягнень

Серед-ній бал

Пока-зник, %

Рейтинг класу по школі

висо-кий

доста-

тній

серед-ній

почат-ковий

5-А

Токар В.І.

1 66,26,25%

8

5

2

7,4

61,7

3

5-Б

Мацола М.М.

3

 

2

9

1

7,2

60

4

6-А

 Піцур С.М.

2

6

 

6

2

7,4

 

61,7

 

 

3

6 -Б

 

 Мацола М.І.

1

3

8

1

7,2

60

4

 7 кл.

 Кус П.П.

5

9

5

9

6,9

58

5

8 кл.

 Кус М.В.

1

7

7

12

6,4

53

 

7

9-А

Цубера М.Ю.

2

6

 

 

8

0

7,8

65

1

9-Б

 Кус О.О.

0

8

6

1

7,5

62,5

2

10-А

 Куцин Г.І.

2

2

8

2

6,8

56,6

6

10-Б

 Руснак М.П.

2

4

5

1

7,4

61,6

3

11-А

 Садова  О.Е.

0

6

2

6

6,4

53,3

7

11-Б

Мацола оооооО.М.

0

3

 

 

6

5

5,6

57,7

46,6

8

Усього

У відсотках

19 (10%)

64

 (32 %)    

75

(37,5 %)

42

 (21%)

 

 

 

            

           Рейтинг вчителів по предметах 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Предмет, який викладає

Класи

Кількість учнів

Успішність класу

Якість знань

Рейтинг вчителя

1

Фіцай О.В.

англ. мова

6-А,Б

10-А,Б

 

55

 

90,9%

 

54,5%

 

31

 

2

 

Кус  О.О.

 

географія

6-А,Б, 7кл.

8кл., 9-А,Б

10-А,Б

141

96,4%

63,8

12

економіка

11-А,Б

28

67,8%

53,5%

33

 

3

 

Мацола О.М.

алгебра

8 кл., 9-А,Б, 11-А,Б

86

77,9%

51,1

36

геометрія

8 кл., 9-А,Б

11-Б

72

87,5%

52,7%

34

 

 

4

 

 

Кус М.В.

Українська мова

5-А,Б

6-А,Б

7 кл., 8 кл.

101

98%

54,6

28

Українська література

5-А,Б, 6-Б,

8 кл.

71

95,7%

61,9%

15

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Піцур С.М.

 

 

 

біологія

6-А,Б,

7 кл.

8 кл.,

9-А,Б

10-А,Б,

11-А,Б

169

96,4%

62,2%

13

екологія

11-А,Б

28

100%

57,1%

25

хімія

7 кл.,

9-А,Б,

10-А,Б

85

94,1%

55,2%

30

6

Кус-Чопа М.П.

Фізична культура

6-А,Б,

9-А,Б

60

100%

100%

1

7

Герич М.М.

Нім. мова

5-Б, 7 кл.,

9-А,Б

60

100%

60%

20

8

Мацола К.І.

алгебра

10-А,Б

26

88,4%

53,8%

32

геометрія

10-А,Б

26

88,4%

69,2

10

9

Томин В.М.

математика

5-А,Б,

6-А,Б

60

96,6%

58,3%

22

 

 

10

 

 

Садова О.Е.

 

Світ. Літ.

6-А,Б,

7 кл. 9-А,

10-А,Б,

11-А,Б

127

92,1%

56,6%

27

Англ. мова

 

 

87,0%

51,6%

35

 

 

11

 

 

Куцин Г.І.

 

Укр. мова

7 кл., 9-А,

10-А,Б,

11-А

70

95,7%

68,5%

11

Укр. літ

6-А, 7 кл.,

9-А, 10-А,Б

11-А

 

90%

60%

21

12

Бердар Г.І.

Укр. мова

11-Б, 9-Б

29

93,1%

62,0%

14

Укр. літ

11-Б, 9-Б

29

86,2%

62,0%

14

13

Цубера М.Ю.

технологія

8 кл., 9-А,Б

10-А,Б,

11-А

85

90,5%

72,9%

6

14

Мацола Р.В.

Людина і світ

11-А,Б

28

82,1%

50%

38

15

Руснак М.І.

хімія

8 кл.,

11-А,Б

55

96,3%

50,9%

37

16

Мацола М.І.

Нім. мова

7 кл., 8 кл.,

6-А,Б, 5-А,

11-А,Б

114

86,8%

56,1%

29

17

Токар В.І.

фізика

7 кл., 8 кл.,

9-А,Б,

10-А,Б,

11-А,Б

140

90,7%

57,8%

23

18

Мацола М.М.

Трудове навчання

5-А,Б,

6-А,Б, 7 кл.

8 кл., 11-Б

 

 

104

 

 

100%

 

 

93,3%

 

 

3

19

Кус П.П.

фізкультура

5-А,Б, 7 кл.

8 кл.,

10-А,Б,

11-А,Б

 

 

140

 

 

100%

 

 

99,2%

 

 

2

20

Цубера М.Ю.

Основи Здоров’я

5-А,Б,

6-А,Б, 7 кл.

8 кл.,

9-А,Б

 

146

 

97,2%

 

72,6%

 

8

 

21

 

Бердар Л.А.

алгебра

7 кл.

28

75%

60,3%

18

геометрія

7 кл., 11-А

42

71,4%

50%

38

інформатика

5-А,Б, 6-А,

9-А, 10-А

38

97,3%

76,3

5

22

Мацола А.М.

інформатика

5-А,Б,

6-А,Б,

9-А,Б,

10-А,Б

11-А,Б

108

96,2%

72,8%

7

 

 

23

 

 

 

Сасин М.І.

Історія України

5-А,Б, 7 кл.

9-Б, 10-А

116

90,5%

56,8%

26

Всесвітня історія

7кл. 9-Б,

10-А

85

85,8%

57,6

24

Правознавство

9-А,Б

31

100%

70,9%

9

 

24

 

Мацола Р.В.

Правознавство

10-А,Б

26

96,1%

61,5%

19

Історія України

8 кл. 9-А,

10-Б

55

90,9%

61,8%

18

Всесвітня історія

9-А, 10-Б

84

95,2%

61,9%

16

 

 

6.Профорієнтаційна робота.

 

           Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи -підготувати підростаюче  покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках, виховних годинах, позакласних виховних заходах.

        У   школі за сприяння служби зайнятості оформлено профорієнтаційний куток, та встановлено профорієнтаційний термінал    « Живи  і  працюй   в  Україні», де учні можуть отримати будь-яку інформацію   щодо   вибору професій.

       Належна робота проводиться з даного питання практичним психологом школи.

7.Співпраця   з батьками. Виховна робота.

 

             Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят,  хоча  явка  їх  на  такі  свята   , масові  заходи   є  низькою, високою  вона  є  лише  у  початкових  класах.

У  дитинстві  особливе  місце  займають  шкільні  роки   - час  становлення     та  розвиток   особистості . Сенс  виховної  роботи  педагога   полягає  у  створенні    сприятливих   умов  для  розвитку   особистості  дитини. Учитель  повинен  дотримуватись  визнання  самодостатності  дитинства , прав  і  свободи  дитини   у  виховному  процесі.

 Політичні  та  соціальні  процеси,які    відбуваються    зараз  в  Україні  , зумовлюють  необхідність  відповідних  змін  у галузі  освіти ,  складової  частини   якої  є  виховання.

Учні брали активну участь не тільки в традиційних шкільних святах, вони підключалися до районних акцій та конкурсів. Учнівський та педагогічний колективи збирали кошти, продукти харчування, теплий одяг для учасників АТО, підтримали акцію «Великодній кошик для українського воїна», зробили внески у благодійний фонд «Горгани», провели флешмоб «Ми за мир і єдність в Україні» і т.п.. Близько 30 грамот одержали учні та вчителі школи.

8.Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

 

      Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі  працює  шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження на базі Тарасівської АЗПСМ. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи     не  виявлялося ,  всі  вони  вчасно    його  проходять.

 

9. Організація харчування дітей

 

         Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням (205 учнів  в 2014/2015 н.р.)

Вартість  обіду  складала  5,00  грн. на  учня. Харчування  проводилось  на основі   перспективного  меню,   затвердженого  санстанцією  та дирекцією  школи, де  було  передбачено   калорійність   їжі   відповідно  встановлених  норм.На кінець навчального року вартість обіду складала 6 грн.

Шкільна  їдальня   працювала  згідно  графіку  роботи , затвердженого  дирекцією  школи.

Шкільна  їдальня   знаходиться  на    балансі  управління   освіти, молоді та  спорту  Тячівської  РДА. Всі   продукти   харчування   завозяться  централізовано.

За  підсумками  перевірки   районної   СЕС, стан  їдальні  задовільний ( якість  води  та  їжа   яку  відбирали  на  аналіз  відповідає   нормам).

 

10. Стан охорони    праці   та  безпеки   життєдіяльності.

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Відрадно, що протягом навчального року не було випадків, щоб учні притягувалися до кримінальної відповідальності, не зафіксовано травматизм серед дітей.

 

 

 

11. Профілізація    старшої  школи.

 

    Школа працює за універсальним планом , тобто профільних та класів з поглибленим вивченням предметів  у  школі  немає

 

 

12. Підвезення  учнів.

 

    Підвіз   учнів  до  школи   організований. Підвозяться  учні  та  вчителі, які  проживають 3 км . Щодо шкільного автобуса, то не завжди були кошти на паливо. Тоді допомагали батьки.

 

13. Оздоровлення

 

        Цього року при Тарасівській ЗОШ І-ІІІ ст.оздоровилось 80 учнів, які потребують соціальної уваги .При школі діяв оздоровчий табір «Веселка», начальником якого була Томин В.М. Всі учні поділено на 4 загони в залежності від вікової категорії: «Юнга», «Калинка», «Веселка», «Дзвіночок». За кожним загоном були закріплені 8 вихователів. Табір оздоровлювався протягом 14 днів , з 03.06-16.06.2015.

        Також учні пільгових категорій та обдаровані діти мали змогу оздоровитись в оздоровчому закладі«Берізка».

 

14.Підсумки методичної роботи з педагогічними

працівниками закладу

 

     Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну  освіту»  на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

     Школа другий третій рік працює над загальношкільною проблемою « Урок у сучасному вимірі. Технології продуктивного навчання учнів »

     Робота над цією проблемою спонукає кожного педагога постійно удосконалювати фаховий рівень, підніматися на більш високий рівень щодо теоретичної підготовки, вміння інтегрувати одержані знання та творчо застосовувати їх у практиці модернізації навчально-виховного процесу.

В.О.Сухомлинський підкреслював: «Під час зіставлення теорії з практикою, педагог який удосконалюється, ніби освітлює свій шлях світлом теорії. В цьому плані основа  його зростання і збагачення…»

У 2014-2015 н. р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методичні об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, самоосвіта тощо

Протягом 2014/2015 н. р. були створені необхідні умови для

підвищення теоретичного професійного рівня вчителів  на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної  майстерності учителі Мацола М.М., Цубера М.Ю., Кус П.П., Кус Л.П., Кус О.М.. Токар В.І.

 

Курсова підготовка учителів школи

Навчальний рік

Усього педагогів

Інші курси

Усього педагогів підвищили кваліфікацію

2011-2012

10

-

10

2012-2013

4

-

4

2013-2014

3

-

3

2014-2015

6

-

6

 

 

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. У 2015 р.  атестувалося 5 учителів ( Мацола М.М., Цубера М.Ю., Мацола Р.В., Мацола А. М., Мацала К.І.) Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувались у 2015р. провели  відкриті уроки, підготували творчі звіти з досвіду роботи, крім Мацоли К.І. , виступили  на засіданнях МО та педагогічних  радах

Аналіз результатів проходження атестації за 3 роки

Результати атестації такі:

·        підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» -

     0 чол.;

·        установлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» -

     2 чол.;

·        підтверджено педагогічне звання «Старший учитель» - 9 чол.;

·        установлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» - 6 чол.

 

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.

 

Підсумки методичної роботи у 2014-2015р. Шкільні МО

                Начальний заклад здійснює свою освітню діяльність відповідно до статуту. Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якісної освіти та відповідності її потребам  особистості.

         Методична робота - це основний вид освітньої діяльності,сукупність заходів, що проводяться вчителями з метою оволодіння методами та прийомами  навчально – виховної роботи, творчого їх застосування на уроках та в позакласній роботі, пошук нових найбільш раціональних та ефективних форм роботи, проведення й забезпечення освітнього процесу. З метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час працювало 9 предметних гуртків: 1 вокально-хоровий, 8 краєзнавчих. Показник охоплення дітей гуртками (36,1 %).

         Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує індивідуальної форми навчання. У навчальному закладі створено умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами та програмами. Двоє учнів за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад і тому вони навчаються за індивідуальною формою навчання ( Лиспух В.В. 5-А кл., Кус О.В 1-А кл.). Індивідуальне навчання здійснюється за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою із урахування індивідуальних особливостей дітей, їхніх здібностей і потреб. На підставі цих планів учителі – предметними розробили індивідуальні календарно- тематичні плани з кожного предмета,у яких визначено зміст і обсяг матеріалу для вивчення. Розклад занять було погоджено з батьками та затверджено директором школи. До проведення індивідуальних занять залучалися  вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено директором школи. Кількість годин для організації навчання визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах.

        2014-2015 році методичну роботу з педкадрами спрямовано на виконання Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 01.09.2014 року  № 58 « Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014- 2015 н. р.», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну  й індивідуальну діяльність, спрямовану на впровадження в практику досягнень науки та професійної майстерності, інноваційних  педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

                Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану роботи школи. Всю роботу з педкадрами було спрямовано на підвищення професійного та методичного рівнів кожного педагога. Для цього забезпечували раціональне співвідношення масових, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Увійшло в широку практику проведення педагогічних дискусій. Педагогічні працівники школи ( 6 осіб) успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності

         Учителі – предметними активно використовують ІКТ у навчально - виховному процесі. Протягом 2014-2015 року було продовжено діяльність працівників школи з підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. З цією метою було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять  учителів.

         Однією з найпоширеніших форм методичної роботи є шкільні МО вчителів, тому планування такої діяльності розглянемо детальніше. При плануванні враховуються конкретні умови школи, досвід роботи вчителів, рівень їхньої компетентності, їх здібності, інтереси, підсумки успішності учнів з різних предметів.

         Протягом 2014-2015 н. р. активізовано роботу шкільних методичних об’єднань. Найбільш результативно працювали шкільні методичні об’єднання суспільно-гуманітарного, природничого циклів, вчителів української мови , початкових класів.

         Методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над реалізацією проблеми «Розвиток інтелектуальних творчих особистостей молодшого школяра». Було проведено відкриті уроки.:

- з образотворчого мистецтва у 4-Б класі на тему « Осінь за вікном » ( уч. Бердар Н.В.)

 -     Навчання грамоти у 1-В кл. « Моя Батківщина». Буква « Ща» (уч. Кус Л.П.)

 -  урок - подорож з математики у 2- кл. на тему « Чим важче завдання, тим дорожча допомога» ( уч. Мацола О.М.)

         З доповідями на засіданнях МО виступили вчителі початкових класів Підгірська А.Ю., Мацола Є.Ю., Дикун В.Ю., Дудла Т.В., Руснак Г.І., Дикун Т.М., Кус Н.Ю.

         Всі вчителі початкових класів приймали активну участь у загальношкільних святах: «Золота осінь»,  8 Б  Березня, Новий рік. Вчителі 1-А,Б,В класів провели свято « Прощання з буквариком», вчителі 4-х – свято «Прощання з початковою школою». Учні початківців активно приймають участь у   Міжнародних  конкурсах «Кенгуру», Всеукраїнському конкурсі «Колосок». ( кер. Кус Л.П.)

          Похвальними листами  серед учнів 3-4 кл. нагороджено 35 учнів.

 Результати методичної роботи свідчать про те, що вчителі початкових класів у навчальній діяльності зберігають основні позитивні тенденції, виявлені в попередні роки. Постійно зростає їх педагогічна майстерність, методична підготовка, що сприяє творчому розвитку здібностей учнів, підвищенню їх пізнавальної активності

 

Висновки

 

         Я  беру  на  себе  сміливість   стверджувати , що  в  школі  створені  умови  для  учнів, які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання. Про  достатній  рівень  знань  учнів  нашої  школи  свідчать  їх  успішність  на  олімпіадах, конкурсах.

   Наші  учні    підтверджують  свої  знання  і в  інших  навчальних  закладах , вищих  навчальних  закладах, училищах, коледжах. Якщо з навчальним процесом все у задовільному стані, то у вихованні дітей є серйозні недоліки як з боку батьків, так і вчителів.

             Дирекція  школи  вважає, що головні    проблемами  , які  необхідно   вирішити  в  майбутньому  це :

1. Виховання в учнів поваги, доброти , етичного ставлення до сім’ї, родини, людей.

2. Підвищення   якості       навчальних  досягнень  учнів.

3. Забезпечення  необхідного  відвідування.

4. Забезпечення  кращого   охоплення  учнів    позакласною  роботою, участі   у  предметних  тижнях , олімпіадах , конкурсах .

5. Створення  матеріально-  дидактичної    бази  навчальних кабінетів,  приведення   їх     згідно  вимог    Положення  про  навчальний  кабінет .

6.Переведення учнів у одну зміну  навчання.

7. Заміна    вікон  та  дверей  на  металопластикові на присілках.

8. Заміна    шкільних  меблів.

 

    В  цих  напрямках  ми  маємо  деякі   напрацювання  і над  цими  проблемами  будемо  працювати   в  2014 -2015 н.р.

     В  майбутньому  я  бачу   школу     добре  згуртованим  учительським  та учнівським  колективом, де  батьківська  громадськість   добре  розуміє  життя і  проблеми  школи.

       Сподіваємося  шановні  батьки , вчителі , жителі  села  продуктивно співпрацювати  у  вирішенні  всіх  проблем   шкільного   життя. На  закінчення   хочеться  побажати    колегам      душевної  наснаги , терпіння   , впевненості  у  власних  силах , любові  до  професії    та  успішних    звершень   творчих  планів    і  задумів. Спасибі  всім  вчителям   та  батькам      за  співпрацю  та  порозуміння.

       І    на  завершення    хочу    зачитати  вислів    В.Сухомлинського  :

«Школа  -  це  тонкий   і  чутливий   музичний  інструмент , який    творить   мелодію  людської  гармонії , що  впливає   на  думку   кожного  вихованця , але  творить   тоді , коли  інструмент  добре  настроєний».   Тож  будемо    разом  вкладати  максимум  зусиль , щоб  добре  його  настроїти ,забезпечити учням міцні знання.

 

      Але не забуваймо стару істину, що «школа вчителем стоїть», тому один в полі не воїн, досягнення школи, її успіхи чи невдачі – результати  роботи всіх членів учнівського, педагогічного та батьківського колективів.

 

 

 

Порядок денний                                             звітування дирекції Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

1.   Звіт дирекції  школи  на тему «Звіт роботи школи за минулий 2014-2015 н.р.»

Доповідач (30 хв) Руснак Іван Іванович – директор Тарасівської ЗОШ І-ІІІст.

2.   Обговорення звіту.

Виступи (до 5 хв)

3.   Обрання голови лічильної комісії та її складу.

 

4.   Голосування та оголошення результатів

голосування лічильною комісією.

 

5.   Підбиття підсумків.

 

 

6.   Різне