Звіт про роботу дирекції Колодненського ДНЗ за 2014-2015 н.р.

on .

Звіт  завідувача  Колодненського  ДНЗ  за 2014-2015

навчальний рік

 

   Колодненський  дошкільний  навчальний  заклад  функціонує

З  1977 року. ( 38 років).

 За ці всі  роки  історія  його  розвитку  велика:

 Розпочиналась  робота  з однієї  різновікової  групи.

А зараз  працюють  чотири  вікові  групи:

-  група  ясельного  віку;

-  група  молодшого  віку;

-  група  середнього  віку;

-  група  старшого   віку.

Всього  в  дошкільному  навчальному  закладі 88 дітей.

   Організація  навчально- виховного процесу здійснюється згідно

з  Законом України « Про освіта», « Про дошкільну  освіту», « Про мови»,

« Про захист дитинства»,  Базовий  компонент дошкільної  освіти

в   Україні.

   Протягом  навчального  року  педагогічний  колектив  нашого

закладу  вирішував безліч творчих  та буденних  проблем, що

були  спрямовані на усунення недоліків за попередній  навчальний

рік  та удосконалення  організації  навчально- виховного процесу

в  2014- 2015 навчальному році.

    Педагогічна  рада , методична  рада, творча група, рада ДНЗ

спрямовували  зусилля на вирішення наступних питань:

-         Розширення та удосконалення організації фізкультурно-

     оздоровчої роботи.

 

-         Удосконалення роботи щодо створення  предметно-

        ігрового  середовища  та психологічного комфорту для

        перебування  дітей у закладі.

 

-         Підвищення  ефективності  форм  роботи, спрямованої

        на безпеку  життєдіяльності  дітей.

 

-         Дотримання  системності  та послідовності  у  роботі

з  дитячим  колективом  та  в індивідуальній  роботі з  кожною

дитиною.

 

-         Виведення  на достойний  рівень  роботи , спрямованої  на

    формування  емоційно – позитивного  спілкування в  дитячому

    колективі.

 

-         Продовження  пошуків  нових форм  роботи з батьками.

 

-         Партнерства  та взаємодії  між педагогами , батьками  та

 

дітьми.

 

-         Удосконалення  та  систематизація  особистих  навчально-

методичних  комплексів  та ефективне  їх  використання

у  роботі.

 

-         Підвищення  теоретичного  рівня  та  фахової підготовки

      педагогів , їх самоосвіта.

 

                 Організація  медичної  роботи.

 

       Вся  медична робота  у закладі спрямована  на  зміцнення

фізичного та психологічного  здоров'я дітей, як  того  вимагає

Закон  України  « Про дошкільну освіту».

       Під  керівництвом  старшої  недичної  сестри  Зеліско  Т.І.

проводяться  усі необхідні  профілактичні  заходи:

-         контролюється  виконання санітарно – гігієнічних норм

       працівниками  закладу на всіх  ділянках;

-         проводиться  С – вітамінізація третіх  страв, салатів,

-         здійснюється   щоденний  огляд  дітей при прийомі   у  заклад;

-         проводиться  інформаційна  робота  для батьків  через  ін-

       формаційні куточки;

          У  закладі   постійно  проводяться  за гартувальні процедури

(  повітряні), на заняттях з  фізичної  культури  , під час  прогулянок

підтримується рухова активність дітей; прводяться дні  здоров'я,

розваги, у  навчальні  заняття вводяться фізкультхвилинки.

      Травм  та нещасних  випадків  у  навчальному  році не було.

 

       Якісний  склад  педагогічних  кадрів.

 

    Найвища  цінність  освіти не тільки діти, а  й педагоги, здатні

до  розвитку  здібностей, таланту, спеціального  захисту,

збереження індивідуальності  дитини.

   У  нашому  дошкільному  закладі  працює  12 педагогічних

працівників: 4  - вища  освіта, 8-  середня  педагогічна, 2 – спеціалісти

  I  категорії.

   Це люди,  які  добре  знають свою  життєву  позицію,

з  материнським  серцем  відносяться  до  дітей,

добре  знають  методичну  роботу, працюють  на  збагаченням

 своїх  знань.

    Методична  робота  в дошкільному закладі  проводиться  на

належному рівнні.

      Працює  дошкільний  заклад  за регіональною  програмою

«  Українське  дошкілля»,  старща  група  працює  за  програмою

« Впевнений  старт».-  програма  розвитку  старшого дошкільного

віку.

     На  занняттях та  на протязі  дня  вихователі  вихователі  викори-

стовують різні  форми  та  методи роботи  для  всебічного

розвитку  підростаючого  покоління.

    Не можна  не згадати  добрим  словом  Немеш  О.В., Буртин Л.І.,

Шугай  М.І., Рак Т.М. , Немеш О.В., Немеш  Н.В., Корнута Н.В.

      На  відмінну  оцінку  заслуговує  і  робота  музичного

керівника  Немеш  Н.В. яка  проводить  всі  свята  в  ДНЗ.

      Цього  року  наші  діти  зайняли  III місце  в  районному

конкурсі  « Різдвяні  коляди». За це  Велика  подяка  вихователю

старшої  групи  Корнута  Н.В., музичному  керівнику  Немеш Н.В.,

та  батькам  дітей, які приймали  участь  у  конкурсі.

        

 

                 Робота  обслуговуючого  персоналу.

 

 Всі  працівники  обслуговуючого  персоналу: помічники  вихователів,

кухарі, кастелянша, прачка, двірник, підсобний  рацівник, сторож,

завгосп, електрик, операторі котельні чесно і добросовісно

виконували  покладені на  них  функціональні та  посадові

обов'язки  і заслуговують на подяку.

 

 

 

                        Робота  з  батьками.

 

        Колектив  закладу  працює  у тісному  контакті  з батьками,

бо  саме сім'я  закладає основи культури, уміння спілкуватися,

оцінювати свої  і  чужі  вчинки, визначати власні  помилки, уміти

пробачати  чужі. Під впливом сім'ї перебувають з моменту  на-

родження. Там  вони отримують інформацію про та, що добре,

що погано, як і коли слід себе поводити.

  За плано  роботи в кожній віковій  групі проводились батьківські

збори, постійні  консультації,  індивідуальні  бесіди.

   Цього  року  добре  працює батьківський  комітет  в  усіх

вікових групах. За що їм велика подяка.

 

 

 

 

 

            Організація  харчування.

  Належний  рівень  організації  харчування є також  дуже

важливою  умовою комфортного перебування дітей  у закладі.

Закон України  «Про  дошкільну освіту»  багато уваги надає

саме цій  ланці роботи ( см. п. 35 « Організація  харчування  дітей

у дошкільному  навчальному закладі.»)

     Вартість  харчування  однієї дитини з 01.01.2015.р. на день

складає  12 гривень. Батьки  сплачують  5 гривень  за  відвіданий

дитиною день. Від сплати за харчування  дитини звільняються  ті

сім'ї, сукупний дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму

на кожного члена сім'ї на попередній квартал.

 

  Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки

        педагогів  ДНЗ.

 

              Підвищення фахової підготовки.

    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності

в  ДНЗ проводяться  такі заходи:

 - забезпечується участь у  курсовій  перепідготовці;

 - забезпечується участь педагогів у роботі районних та

методоб'єднаннях;

-         здійснюється знайомство педагогів з новинками  науково-

 методичної літератури, педагогічними виданнями;

-         здійснюється  індивідуальне  консультування  педагогів;

-         систематично  здійснюється  контроль  за самоосвітою

педагогів;

-         систематично  проводились оперативні  наради, спрямовані

на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують

підвищення якості  педпроцесу;

-         проводилось на протязі року  взаємо відвідування занять

між  колегами.

 

            Робота  з  молодими кадрами.

   З  метою підвищення якості педагогічного процесу на протязі

навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам

та  їм  було представлено вихователя- наставника.

 

   Науково -  методична  робота  в  дошкільному

навчальному  закладі.

 

       Педагогічні  ради.

 

   На  протязі 2014 – 2015 навчального року в  дошкільному

навчальному  чотири  педагогічні  ради:

1.     Шляхи  організації  навчально- виховного процесу, спрямованого

  на всебічний розвиток особистості дитини.

 

2.     Охорона  життя і  зміцнення  здоров'я дітей в ДНЗ в сучасних

Умовах.

 

3.     Формуємо  мовленнєву компетентність дошкільнят.

 

   4.Психолого – педагогічне забезпечення розвитку здідностей

      в  дошкільному  віці.

 

                               Семінари.

        В  ДНЗ  проведено  семінар  «Інноваційні  технології

в  умовах дошкільної  освіти»

      - Психолого – педагогічне забезпечення розвитку творчих

здібностей дошкільників.

-         Сучасні  підходи  до розвитку мовлення дітей  дошкільного

   віку.

 

                Семінар- практикум.

    «Ділова українська  мова за професійним  спрямуванням».

                       ( для педагогів)

 

З  педагогічними  працівниками  проведено  заняття  на тему:

 

-         Культура української мови в між – персональному спілкуванні.

-         Культура ділової писемної мовиє

-         Вимоги до написання тестів.

-         Ораторське  мистецтво.

 

                   Консультації.

 

   Проведено  консультації  на  такі теми:

1.     Створення духовно- просторового середовища як форми

співіснування дитини з батьками.

2.     Адаптація дітей до умов ДНЗ.

3.     Мовленевому заняттю- комунікативну мету.

4.     Турбота  про здоров'я дитини найважливіше завдання педагогів.

 

 

         Колективні  перегляди.

 

Проведено  колективні перегляди занять в усіх вікових групах.

   Молодша  група.

Творчий  підхід у роботі з казкою.

   Середня  група.

Мовленнєве спілкування у грі.

    Старша  група.

Використання інноваційних технологій під час колективного

складання казки.

    Старша грапа.

Розвиваємо дитячу творчість. Театралізовані казки із залученням

дітей  та батьків.

 

       Організаційно- педагогічна робота.

 

      Конкурси.

1.     На краще  оформлення ігрових куточків у групах.

2.     « Осіння  фантазія» ( кращий букет вихователя).

3.     « Зелений вогник» ( краще оформлення куточків  з до-

рож нього руху.

 

Виставки.

1.     « Золота осінь» ( старша група)

2.     « Ой весела в нас зима»  ( середня група)

3.     « Ми живемо в Укріїні » ( вихователі всіх груп)

 

Загальні  заходи для дітей.

1.     День Знань.

2.     Осіннє свято.

3.     Новорічні  ранки.

4.     Різдвяні свята.

5.     Матусине свято.

6.     Тиждень безпеки життєдіяльності.

7.     Випускні ранки.

8.     День захисту дітей.

 

 Взаємодія  ДНЗ із сім'єю та громадськістю.

 

   Загальні  батьківські  збори.

 

1.     Робота ДНЗ згідно з Законом  України « Про освіту», « Про

дошкільну  освіту» Обрання  складу батьківського комітету.

 

2.     Звіт  завідувача ДНЗ  про результати роботи за навчальний

рік.

 

 Групові  батьківські  збори.

 

            Ясельна  група.

1.     Адаптація малюків до умов ДНЗ.

2.     Особливості  розвитку, психологічно – вікова характеристика

       3 –го року життя.

3.   Підбір  і використання  іграшок для  дітей  раннього віку.

   

     Молодша група.

1.     Ознайомлення  з завданням навчання і виховання  дітей

відповідно до програмних вимог.

2.     У чому  мудрість батьківської любові.

3.     Знати свою дитину.( морально- етичне виховання)

 

Середня група.

      1.Виховуємо компетентні сну дитину.

      2. Даруємо  радість праці.

      3. Правову культуру – дошкільнятам.

 

           Старшу  група.

      1.Спільна  робота ДНЗ і сім'ї з  формування здоров'язберігаючої

      компетентності  дітей.

  2. Навчання  через казку.

  3. Соціальна  готовність дитини до навчання в школі.

 

        Консультації  для батьків.

1.     Розумове  виховання і навчання дітей у дитячому садку і сім'ї.

2.     Здоров'я дитини  в садку і в родині.

3.     Граємось з дитиною всією родиною.

4.     Батькам  про попередження дитячого травматизму.

5.     Праця як фактор всебічного розвитку особистості дитини.

 

 

 

 

    Адміністративно- господарська діяльність.

 Всі бюджетні кошти  на протязі начального  року використано.

Вже  два роки працюємо  над будівництвом  ігрового  майданчика

 

До цього будівництва залучено  бюджетні  та батьківські кошти.