Звіт про роботу дирекції Тернівського ДНЗ №2 за 2014-2015 н.р.

on .

Звіт

керівника дошкільного навчального закладу №2 с.Тернова

Тернівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області Рожій  Н.І. за 2014/2015 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.
  Дошкільний навчальний заклад № 2  знаходиться за адресою:с.Терново вул. Центральна , 232
   У дошкільному закладі функціонує  4 групи, де навчаються та виховуються  96 вихованців,  1 група короткотривалого перебування дітей в закладі – 22. Всіх вихованців - 134. Охоплено  соціальним патронатом-16 дітей.  Режим роботи ДНЗ №2 п’ятиденний з 7.30. до 18.00. Мова навчання – українська.
Протягом 2014/2015 навчального року ДНЗ № 2 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, комплексною додатковою освітньою програмою «Українське дошкілля», Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно до власного Статуту, Колективного договору та річного плану роботи.
Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально – освітніх послуг.Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.
У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі  збільшилася. Наприклад у 2011 р.- 80 дітей
 
 
 
АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ
ДНЗ № 2 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 12 педпрацівників: 1 завідувач, 1 практичний психолог, 1 музичних керівник, 9 вихователів. З вищою освітою – 7 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 5 педагогів. Кількісний склад педагогів за освітою не змінився за останні 3 роки.
З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2013/2014 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. 2-педагоги мають вищу категорію (Сакалош В.П..Олексій Н.В.), 2-педагоги І категорію(Рожій Н.І.,Мазур М.В.)
На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Гайналій В.М. та Сивоус М.М. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.
У 2014/2015 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували  методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. В методичному  кабінеті (КУТОЧКУ) систематизовано матеріали для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №2 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.
У 2014/2015 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.
В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молодьспорт 30.11. 2012 №1352.
Вихователі презентують результати інноваційної педагогічної діяльності через відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків, педагогів, інформації на сторінках інтернет-сайту.
Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт. Недоліками є трансформація простору, недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, DVD,  комп’ютерів) та рівень роботи зі створення бази навчально – методичного забезпечення груп з проблеми формування інформаційно – комунікаційної компетенції дошкільників.
Педагогічний колектив на протязі 2014/2015 н.р. здійснював особистісний супровід та приймав участь у:
- районному конкурсі театралізованої діяльності.
- районному Конкурсі  "Різдвяна зірка", де зайняли призове місце  та були нагороджені цінними призами.( пральна машина, комплект дидактичних ігор)
-конкурс «Допоможи птахам взимку»
-конкурс «Новорічна іграшка»
-конкурс «Кращий малюнок» та інші
Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.
Двічі на рік проводились «Дні відчинених дверей». Систематично проводилися батьківські збори.
 
 
МЕТОДИЧНА РОБОТА
З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі в поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.
 Колектив  ДНЗ працював над проблемним  питанням «Формування дитячої особистості, підготовка дитини до органічного, безболісного входження до соціуму, довкілля через основні види життєдіяльності»Тому, діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань:
1. Формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоровя.
2. Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою.
3.Формування самостійності, творчості, активності, ініціативності на основі трудового виховання.
Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.
З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.
Педагогічні працівники, які атестувались, показали високий методичний рівень проведених заходів, а саме Формування логіко – математичної компетенції. Заняття на тему: « Весняний ліс » вихователь Костевич Г.І. ;  Корекція та розвиток мовленнєвої діяльності дитини в умовах дошкільного навчального закладу, заняття на тему: «Здраствуй, травню,здраствуй» вихователь Велеган М.М.Опрацювано  доповіді на педраді: «Креативна діяльність дітей та педагогів під час занять.», «Інтеграція, як засіб розвитку творчих здібностей дітей раннього віку»
Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами відбувалося шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю, проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо.
Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри, виконанням порад психологічної служби, систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2014/2015 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.
Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи. Наприклад: у старшій групі проведено підсумкові заняття на тему: «Подорож до країни знань», вихователь Каптола О.В.; Логіко- математичний розвиток «Лічба.Геометричні фігури.Задачі.» вихователь Сакалош В.П.
У ІІ молодшій групі заняття на тему «Овочі та фрукти», вихователь Тимша М.М.;
Велика увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей.Проведено тижні знань з основ безпеки, з охорони праці, по техніці безпеки в закладі.Систематизовано папки, папки-пересувки, виготовлено багато наочних посібників.Проведено ряд цікавих свят та розваг: «День Знань»
«Осінь золота», «Свято Миколая», «Свято Нового року», «Мамине  свято», «День Захисту дітей», «Прощавай,садок дитячий».Хочу  окремо сказати велике спасибі за чудові естетичні ранки, проведені на найвищому рівні, музичному керівнику – Олексій Н.В. Те що муз.керівник у нас дійсно талановитий, показує ще й те на якому інструменті вона грає.(баяну-35 років)
 
РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.
На підставі аналітичного звіту рівня розвитку дітей проведеного психологом ДНЗ Янчій М.С., отримано наступні результати. Із 96 продіагоностованих дітей виявлено:
- з високим рівнем розвитку - 26% дітей;
- з достатнім рівнем розвитку – 37% дітей;
- з середнім рівнем розвитку – 35% дітей;
- з низьким – 2% дітей.
Помітна позитивна динаміка порівняно з проміжною діагностикою: збільшилась кількість дітей з високим рівнем на 8%, достатнім на 1%. Знизилася кількість дітей з середнім рівнем на 1%, з низьким на 4%.
Найбільший показник низького рівня виявлено в групі раннього віку та молодшого дошкільного віку. Найвищі результати у дітей середньої групи та старшого дошкільного віку .
РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ
До школи у 2015 році підуть 35 дітей. Високого рівня -15 (42%), достатнього - 15 (42%), середнього - 5(15%), низького – 0 (0%).
Робота дошкільного закладу з загальноосвітньою школою велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ №2 та школи», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань:
- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;
- ​практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;
- вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників влаштували екскурсію, де діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників;
- проведено спільний проблемний семінар на тему «Психолого – педагогічне проектування, як метод особистісно – орієнтованого навчання»;
- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старшої  групи.
Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.
Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ №2, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №2, до складу якої входять педагогічні працівники.
Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2014/2015 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном –44. З них відвідує ДНЗ -30 дітей. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.
 
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Організація харчування дітей відбувається відповідно до нормативно – правових документів з питань організації харчування дітей:

·         ЗУ «Про дошкільну освіту»;

·         ЗУ «Про дитяче харчування»;

·         ЗУ «Про охорону дитинства»;

·         постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;

·         наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров¢я України від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

·         наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров¢я України від 21.11.2002р. № 667 «Про затвердження порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей  у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 
Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2014/2015 навчальному році встановлено 8,00 грн. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 40 відсотків(3 грн.) від вартості харчування за день (рішення сесії  від 30.01.2015 р. №970) Державні кошти 5 грн..Фінансування та утримання закладу здійснює Тернівська сільська рада.
Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2014 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №2.Сиріт-немає.  Напівсиріт -1 дитина. Малозабезпечених немає. 1 дитина, батько якої є учасником бойових дій. Була 1 дитина з сімї переселенців. Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування. Звільнено від оплати за харчування дитину, батько якої приймає участь в АТО і мають підтверджуючі документи.(травень,червень)
Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.
Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичною сестрою відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.
Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані.Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів  за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.
З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей районної СЕС.
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ який показав, що дітоднів пропущених за хворобою у 2014 році було  737 проти 420 у 2013 році, що є на 317 днів більше.
Як і раніше основний % загальній захворюваності дають простудні захворювання. Навіть в  цьому році садок було закрито на карантин.  Протягом всього року медсестра проводить спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за живленням, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом.
Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:
1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
2.​Систематичне щеплення дітей.
3.​Дотримання вимог санітарії.
4.​Здійснення гартування вихованців.
5.​Організація фізичного виховання.

6.​Чітке дотримання режиму дня.

7.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з АЗПСМ.

ДНЗ забезпечений медикаментами  за рахунок медсестри Савула Н.І.
 
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
 До початку навчального року зроблено косметичний ремонт групових приміщень , спалень, харчоблоку.Побілено стіни, пофарбовано підлоги, двері, покрашено надвірний інвентар.Для цього було виділено:
10 б.краски коричневої;
10 б. - білої
2 б.-зеленої
2 б.-синьої
1 б.- червоної
Протягом 2014/2015 навчального року активно працювали  Батьківський комітет.
Завдяки благодійній допомозі батьків було  придбано:
- меблі у коридор - дитячі шкафчики 5 штук
- ремонт туалетної кімнати ( залито стяжку, викладено плитку на  підлогу).
- викладено доріжку до кухні
-  на харчоблоці: встановлено витяжку, підшито стелю пластиком
- встановтено забор
- поміняно огорожу (залито фундамент, стоянку для велосипедів)
Завезений на ігрові майданчики пісок 3 вози.
 
Під час місячника по благоустрою території закладу працівниками зроблено  гірку, висаджені дерева, кущі  квіти. Оновлені клумби кожної групи.
Була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література.
 
ПІДСУМКИ
Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.
Але є труднощі, які необхідно вирішувати це: поступова заміна дитячих меблів у групах; мягкого інвентарю; ремонт та відбудова  павільйонів, заміна вхідних дверей, вікон, асфальтування центрального входу до ДНЗ, поновлення освітлення території дошкільного закладу, а основне реконструкція складського приміщення для музичного залу, якого нам вкрай потрібно.

 

Перспективний план навчально-виховної роботи

Тернівського ДНЗ №2 на 2015-2016 н.р.

 

Впровадження педагогічних ідей С. Русової в роботу  Тернівського ДНЗ я/с №2

·        Педрада «Впровадження педагогічної та наукової спадщини С.Русової в   навчально-виховний процес» (СЕРПЕНЬ)

·        опрацювати літературу О.В.Проскура «Повертаємо забуте ім’я» (СЕРПЕНЬ)

·         провести семінар – практикум «Рідний край знати - свій народ шанувати» (жовтень)

·         розробити  перспективні плани роботи: «По рідній стежині мого краю», «Нашому роду – нема переводу», «Мова наша солов’їна», «Народні ігри – духовний скарб народу»(вересень)

·         обговорити на педагогічній раді «Природа – як засіб національної духовності у вихованні дітей дошкільного віку»(листопад)

·         спланувати гурткову роботу: «Скарбниця народної мудрості»,«Джерела духовності» (протягом року)

·        вшанування пам’яті відомих українських письменників та поетів, національних героїв(протягом року)

·         провести виховні заходи; бесіди; екскурсії; тематичні заняття; святкові ранки на засадах педагогічної спадщини Софії Русової  (протягом року).

 

 

Завідувач ДНЗ:                   Рожій Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

загальних звітних зборів перед громадськістю та

колективом ДНЗ №2  Рожій Н.І.,

керівника дошкільного навчального закладу №2 с. Тернова

Тернівської сільської ради

Тячівського району

Закарпатської області

                                                                                       від 25 червня  2015 року

     Присутні:

                Рожій Н.І..- керівник ДНЗ №2; Палагусинець М.М.- заступник голови Тернівської сільської ради; Цубера Г.Ю.- в.о.голови Тернівської сільської ради; Джуган Г.В.- головний лікар АЗПСМ с. Тернова, батьки вихованців ДНЗ№2, працівники ДНЗ №2, громадськість села – всього 34  особи.

 

    Порядок денний

1.     Обрання голови та секретаря зборів.

2.     Звіт керівника дошкільного навчального закладу №2 с. Тернова Рожій Н.І. про управлінську діяльність у 2014-2015 н.р.

 

    Слухали: Рожій Н.І., яка запропонувала    обрати голову та секретаря зборів.

    Виступили: 

 Вихователь ДНЗ №2 Каптола О.В. ., яка запропонувала головою зборів обрати  Велеган М.М., голову профспілкового комітету ДНЗ №2, а секретарем – Олексій Н.В., музичного керівника ДНЗ №2.

Відбулося голосування , в ході якого рішення було прийняте одноголосно.

     Ухвалили: 1. Головою зборів обрати  Велеган М.М.

                          2.Секретарем зборів обрати Олексій Н.В.

   Слухали: Рожій Н.І., керівника ДНЗ№2 с. Терново, яка прозвітувала про свою управлінську діяльність у 2014 – 2015 навчальному році. Зокрема відмітила, що протягом 2014-2015 н.р. ДНЗ №2 працював за Базовим компонентом (нова редакція) дошкільної освіти, комплексною додатковою освітньою програмою «Українське дошкілля», Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», а також відповідно до власного Статуту, Колективного договору та річного плану роботи.

Звіт складався з таких  розділів, а саме:

–  загальна інформація про ДНЗ №2;
–  аналіз педагогічного складу;

–  управлінська діяльність;

–  методична робота;

– результати освітньо-виховного процесу;

– робота з наступності із школою та батьками;

      – харчування дітей;

–  медичне обслуговування;

– результати роботи щодо укріплення матеріально-технічної бази;

–  підсумки.

Рожій Н.І. в повному обсязі розкрила  всю роботу закладу  за 2014-2015 навчальний  рік. Свій виступ завершила тим, що робота з дітьми велася систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

Виступили:

 

1.                               Велеган М.М., голова  профспілкової організації ДНЗ №2, зазначила, що Рожій Н.І.. працює спільно з профспілковою організацією, дотримується Колективного договору, спільно вирішує питання внутрішнього розпорядку. У трудовому колективі немає конфліктів.

Керівник працює творчо, з натхненням, подаючи приклад відповідального ставлення до своїх обов’язків, виявляє високі організаторські здібності.

Велеган М.М.. запропонувала вважати роботу керівника ДНЗ №2 Рожій Н.І. задовільною.

2.                               Цубера Г.Ю. в.о. голови Тернівської сільської ради у своєму виступі підкреслила  результативність тісної співпраці адміністрації школи і сільської ради. Сільська рада у міру своїх можливостей намагається підтримувати ініціативи закладу, співпрацювати з нею у питаннях виховання та вирішенні економічних проблем.

Цубера Г.Ю. запропонувала вважати роботу керівника ДНЗ №2 Рожій Н.І. задовільною.

3.                               Мурга О.В.  голова батьківського комітету ДНЗ №, яка зазначила, що Рожій Н.І. вболіває за садок і прикладає багато зусиль, щоб все було впорядковане і охайне; має великі організаторські здібності; високу професійну підготовку. Вона підтримує тісний взаємозв’язок з батьківським комітетом, що сприяє покращенню роботи з вихованцями закладу, а також укріпленню матеріально-технічної бази ДНЗ №2.

Мурга О.В.. запропонувала вважати роботу Рожій Н.І. задовільною.

 

         Для оцінки діяльності керівника ДНЗ №2 Рожій Н.І. за 2014-2015 навчальний  рік  голова зборів Велеган М.М . запропонувала  присутнім обрати форму голосування – відкрите або таємне. Всі присутні проголосували за таємне голосування для оцінки діяльності керівника ДНЗ №2 Рожій Н.І.

         Для проведення таємного голосування було обрано лічильну комісію у складі:

Джуган О.Ю. - голова комісії;

Мадар М.В.- секретар комісії;

Куруц Д.М.. – член комісії.

   Протокол засідання лічильної комісії додається

 

 

Ухвалили:

 

1.     Визнати роботу керівника ДНЗ №2 Рожій Н.І. за   2014-2015 навчальний  рік задовільною, такою, що сприяє розвитку закладу, впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес, зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

 

2.     Надати протокол засідання загальних звітних зборів перед громадськістю  керівника дошкільного навчального закладу №2 с. Терново до управління освіти  Тячівської РДА.

 

 

 

 

Голова зборів                                                                  М.М. Велеган

Секретар                                                                Н.В. Олексій

 

 

Витяг з протоколу

засідання лічильної комісії загальних звітних зборів перед громадськістю керівника дошкільного навчального закладу №2 с. Терново Рожій Н.І.

 

Склад обраної комісії:

 

Голова комісії :     Джуган О.Ю.

 

Секретар  комісії:  Мадар М.В.

 

Член комісії:          Куруц Д.М.

 

 

Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо оцінки діяльності керівника ДНЗ №2 Рожій  Наталії  Іванівни.

 

 

Кількість присутніх  

34

 

Роздано бюлетенів:

 

34

 

Залишилось нерозданих бюлетенів:

 

16

 

Кількість виявлених в урні для голосування бюлетенів:

 

34

 

    Результати голосування

 

Визнати роботу

Рожій Н.І.

 

«Задовільною»                     34

 

"Незадовільною" -                0         

 

Недійсних бюлетенів:-         0

 

 

Голова лічильної комісії

 

 

 Джуган   О.Ю.            

 

Секретар лічильної комісії

(підпис)

 

Мадар М.В.

 

Член лічильної комісії

(підпис)

 

Куруц Д.М.

 

(підпис)