Звіт про роботу дирекції Дубівьської ЗОШ І-ІІ ст. №1 за 2014-2015 н.р.

on .

ЗВІТ  ДИРЕКТОРА

                        Дубівської ЗОШ I-II ступенів №1

                        КОБАЛЬ  ГАННИ  ВАСИЛІВНИ

                             про  свою  діяльність  перед

                          колективом  та  громадськістю

         

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник  навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       Завдання звітування:

·              забезпечити  прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

·              стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Основними документами, якими керувалася школа протягом 2014-2015 н. р.

були Конституція України, Закони «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2010-2015р.р., Державна програма «Вчитель», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція національного виховання, Концепція загальної середньої освіти, Концепція громадянського виховання, Концепція екологічної освіти України, Конвенція про права дитини, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, Державна Програма розвитку української мови та інших національних мов, Комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення, Національна програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Програма правової освіти населення, Програма розвитку гуманітарної сфери, Програма розвитку і функціонування української мови, «Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад», Статут школи.

         Головне завдання школи на сьогоднішній день полягає у вихованні високорозвиненої творчої особистості, яка б поєднувала в собі найкращі моральні якості.

        Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи спрямована на формування основних компетентностей, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

 

       Діяльність директора школи дуже багатогранна, вимагає величезних розумових, психологічних і моральних затрат. Директор школи повинен бути хорошим керівником, прекрасним педагогом і психологом, і в добавок до всього умілим господарником.

       Педагогічний колектив  школи у 2014-2015 навчальному році прагнув закріпити позитивні тенденції і динаміку розвитку освіти, а це – головне для освіти України в цілому і нашої школи зокрема.

   В минулому навчальному році школа працювала над:

·        педагогічною проблемою – „Інноваційні технології інтерактивного та активного навчання як дієвий засіб компетентнісного підходу до змісту та організації навчального процесу у школі, поліпшення якості загальноосвітньої підготовки”;

·        методичною проблемою – „Формування життєвих компетентностей учнів через використання традиційних та інноваційних методик”;

·        виховною проблемою – „Формування національної свідомості, любові до рідного краю, народу, держави”.

Велике значення для вирішення проблеми школи мала вся методична робота, центром якої стала робота педагогічної ради.

У 2014-2015 навчальному році було проведено 7 засідань педагогічної ради школи.

Педрада № 1    – 29  серпня  2014 року

1)    Про підсумки роботи школи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на  

             новий 2014-2015 навчальний рік.

        2) Про обговорення та затвердження плану роботи школи на 2014-2015 н.р.  

3) Про затвердження навчальних планів школи на 2014-2015 навч. рік.

4) Про затвердження структури 2014-2015 навчального року.

5) Про затвердження режиму роботи школи на 2014-2015 навчальний рік.

6)    Про оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 2-х класів та учнів       

             5-9 класів з предметів варіативної складової у 2014-2015 навч. році.

 

Педрада № 2   – 31 жовтня 2014 року

1)    Створення системи підготовки учнів до олімпіад та інтелектуальних змагань.  

2)    З досвіду роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу по підготовці і проведенню предметних олімпіад.

3)    Про визначення  кандидатів на свідоцтва з відзнакою у 9-х класах.

4)    Про  підготовку школи до роботи в осінньо-зимовий  період.

 

Педрада № 3   – 30 грудня 2014 року

1)    Шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу розвитку 

     особистості через взаємодію учасників педагогічного процесу.

2)    Діти з особливими освітніми проблемами.

        3) Про підтвердження списків кандидатів на свідоцтва з відзнакою.

4) Про підсумки навчально-виховного процесу за І семестр 2014-2015

            навчального року.

 

Педрада № 4   – 30 березня  2015 року

1)    Розвиток громадянської активності школярів.

2)    Про стан виховної роботи в школі.

3)    Про порядок закінчення навчального року та проведення державної

             підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у

            2014-2015 навчальному році.

4)    Про вибір предметів державної підсумкової атестації у 9-х класах.

 

Педрада № 5   – 07 травня 2015 року

1)    Про організацію і проведення державної підсумкової атестації у 4-9 

     класах.

2)    Про допуск учнів 4-х класів до державної підсумкової атестації.

3)    Про організацію літнього відпочинку учнів у 2015 році.

 

Педрада № 6   – 28 травня 2015 року

1)   Школа – простір без насильства.

2)   Про закінчення учнями 1-4 класів 2014-2015 навчального року і

             переведення їх до наступних класів.

3)   Про нагородження учнів 2-4 класів Похвальним листом  „За високі

             досягнення у навчанні”.

4)  Про допуск учнів 9-х класів до державної підсумкової атестації.

5)  

Педрада № 7   – 10 червня 2015 року

1)    Про закінчення учнями 5-8 класів 2014-2015 навчального року і

              переведення їх до наступних класів.

   2)  Про нагородження учнів 5-8 класів Похвальним листом  „За високі

              досягнення у навчанні”.

         3)  Про закінчення учнями 9-их класів 2014-2015 навчального року і  

випуск зі школи.

  4) Про попередній розподіл тижневого навантаження на 2015-2016  

              навчальний рік.

  

В школі працювали методичні об'єднання: вчителів гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу; вчителів суспільних та естетичних дисциплін; класних керівників; вчителів початкових класів та вихователів ГПД, які допомогли вчителям реалізувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів. Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, предметних тижнів, відкритих виховних годин, заходів, свят.

Дирекцією школи до початку навчального року було проведено серйозну підготовчу роботу. Розроблено робочий навчальний план, структуру навчального року, здійснено розподіл навчального навантаження, складено всі необхідні плани роботи, що забезпечили у підсумку всю систему навчально-виховної діяльності педагогічного колективу.

Початкова школа є основою всієї освіти, тому їй приділяється особлива увага. У 10 класах початкової ланки в цьому році навчалося  211  учнів, з яких 4 учнів навчалися за індивідуальною формою на дому. Класоводи нашої школи прагнули навчити всіх учнів, пройти програми навчальних предметів глибоко, домогтися опанування цілей і завдань програм кожним школярем, розвивали здібності та інтереси дітей, згуртовували класні колективи. Це слугує міцним підґрунтям для якісного навчання дітей у середній ланці.

В минулому навчальному році в 5-9 класах навчалося 248 учнів.

За підсумками навчально-виховного процесу і за рівнем досягнень учнів у навчанні із 386 учнів 2-9 класів школи у 2014-2015 навчальному році мають:  

            - високий рівень       -   55 учнів –  14,3 %   

            - достатній рівень     -   107 учнів –  27,7 %    

            - середній рівень       -   207 учнів – 53,6 %      

            - початковий рівень  -   17 учнів –  4,4 %                          

Якісний показник успішності – 42 % (в порівнянні з 2013–2014 навчальним роком  зменшився на 1,4 % ).

       Дирекцію школи постійно турбує питання подальшого навчання випускників 9-их класів. Так, із 37 випускників 9-их класів минулого навчального року 20 учнів продовжують навчання в 10-их класах Дубівської ЗОШ І-ІІІ ст., 14 учнів - навчається в Дубівському машинобудівному технікумі та інших навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, 3 учнів не навчаються (2 – роми, 1 – народження дитини).

Головним чинником успішного розв'язання багатогранних і складних завдань, що стоять перед нашою школою, є якісний склад учителів. На сьогоднішній день в колективі працює 42 педагоги: 30 мають повну вищу освіту, 11 –  неповну вищу освіту, 1 – базову вищу освіту.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Раз у 5 років кожен педагог проходить курсову перепідготовку з метою підвищення фахового і кваліфікаційного рівня і атестується на підтвердження відповідності посаді, яку займає та на встановлення кваліфікаційної категорії і присвоєння педагогічних звань.

На кінець 2014-2015 навчального року у школі:

-   18 педагогів є „Спеціалістами вищої категорії”,

-   3  педагогів є „Спеціалістами першої категорії”,

-   6 педагогів є „Спеціалістами другої категорії”,

-   7 педагогів є „Спеціалістами”,

-   11 педагогів – відповідають займаній посаді,

        - 18 педагогам присвоєне педагогічне звання ”Старший учитель”,

        - 1-му педагогу присвоєно педагогічне звання Вчитель-методист.

 

Організація навчально-виховного процесу у 2014-2015 навчальному році здійснювалася в школі за чинними програмами з усіх предметів, робочого навчального плану, згідно якого своєчасно було проведено розподіл навчального навантаження між вчителями-предметниками.

Заздалегідь було складено чіткий план роботи на навчальний рік, сплановано методичну і позакласну роботу. Протягом навчального року дирекцією школи систематично здійснювався внутрішкільний контроль за викладанням навчальних предметів і підготовлено такі накази:

1. "Про охорону праці та дотримання правил техніки безпеки"

    (№ 48 від 29.08.2014 року)

2. Про організацію роботи з протипожежної безпеки” (№ 49 від 29.08.2014 року)

3. "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2014-2015

    навчальному році" (№ 74 від 01.09.2014 року)

4. "Про проведення Олімпійського тижня"  (№ 75 від 03.09.2014 року)

5. "Про створення умов для успішної адаптації першокласників у 2014-2015  

    навчальному році" (№ 76 від 03.09.2014 року)

6. "Про створення умов для успішної адаптації учнів 5-х класів до предметного

    навчання у 2014-2015 навчальному році" (№ 77 від 03.09.2014 року)

7. "Про підсумки проведення Олімпійського тижня та олімпійського уроку"  

    (№ 80 від 20.09.2014 року)

8. "Про проведення внутрішкільних олімпіад " (№ 81 від 01.10.2014 року)

9. "Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності"

    (№ 83 від 06.10.2014 року)

10. "Про проведення V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

      учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка"

      (№ 84 від 13.10.2014 року)

11. "Про підсумки проведення V Міжнародного мовно-літературного конкурсу

      учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка"

      (№ 85 від 20.10.2014 року)

12. "Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з англійської

      мови" (№ 86 від 29.10.2014 року)

13. "Про підсумки проведення внутрішкільних предметних олімпіад"   

(№ 87 від 03.11.2014 року)

14. "Про проведення XV Міжнародного конкурсу знавців української мови

      імені П.Яцика" (№ 88 від 03.11.2014 року)

15. "Про підсумки проведення XV Міжнародного конкурсу знавців   

      української мови імені П.Яцика" (№ 89 від 12.11.2014 року)

16. "Про проведення Всеукраїнського тижня права" (№ 89а від 24.11.2014 року)

17. "Про стан гурткової роботи в школі в І семестрі 2014-2015 навчального

      року" (№ 90 від 21.11.2014 року)

18. "Про проведення підсумкових контрольних робіт" (№ 91 від 02.12.2014 р.)

19. "Про підсумки проведення Всеукраїнського тижня права"

      (№ 92а від 15.12.2014 року)

20. "Про попередження нещасних випадків серед учнів школи в період

      зимових канікул" (№ 94 від 23.12.2014 року)

21. "Про результати перевірки техніки читання учнів 2-4 класів за І семестр

      2014-2015 навчального року" (№ 95 від 27.12.2014 року)

22. "Про результати підсумкових контрольних робіт у 3-4 класах за І семестр

      2014-2015 навчального року" (№ 96 від 27.12.2014 року)

23. "Про  аналіз підсумкових контрольних робіт в 5-9 класах з основ наук 

      за І семестр 2014-2015 навчального року" (№ 97 від 29.12.2014 року)

24. "Про стан викладання фізики в 7-9 класах" (№ 98 від 30.12.2014 року)

25. "Про підсумки роботи з питань профілактики злочинності та

      правопорушень у 2014 році" (№ 99 від 30.12.2014 року)

26. Про стан ведення класних журналів 1-9 класів за І семестр 2014-2015

      навчального року” (№ 1 від 08.01.2015 року)

27. "Про стан роботи груп продовженого дня" (№ 10 від 27.02.2015 року)

28. "Про проведення Місячника з благоустрою, санітарної очистки та

      озеленення території школи" (№ 13 від 16.03.2015 року)

29. "Про встановлення кваліфікаційних категорій за результатами атестації

      педпрацівників у 2015 році" (№ 11 від 06.04.2015 року)

 

30. "Про проведення підсумкових контрольних робіт" (№ 20 від 15.04.2015 року)

31. "Про проведення державної підсумкової атестації" (№ 18 від 15.04.2015 р.)

32. "Про організацію та проведення Дня ЦО " (№ 23 від 23.04.2015 року)

33. "Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з художньої 

      культури в 9-х класах" (№ 25 від 30.04.2015 року)

34. "Про результати державної підсумкової атестації у 4-х класах"

      (№ 30 від 28.05.2015 року)

35. "Про результати перевірки техніки читання учнів 1-4 класів за ІІ семестр

      2014-2015 року" (№ 31 від 28.05.2015 року)

36. "Про результати проведення підсумкових контрольних робіт у 1-3 класах за  

      2014-2015 навчальний рік (№ 32 від 28.05.2015 року)

37. "Про результати проведення підсумкових контрольних робіт  у 5-9 класах 

      з основ наук" (№ 35 від 02.06.2015 року)

38. "Про наслідки державної підсумкової атестації  учнів 9-х класів      

      (№ 38 від 10.06.2015 року)

39. "Про виконання навчальних програм за 2014-2015 навчальний рік"

      (№ 39  від 10.06.2015 року)

40. "Про стан роботи шкільної  бібліотеки з учнями" (№ 40 від 10.06.2015 року)

41. "Про підсумки роботи школи за 2014-2015 навчальний рік "

      (№ 43 від 19.06.2015 року).

 

      Були проведені загальношкільні лінійки та масові заходи:

1. Свято 1 Вересня – День знань

2. «Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя» -  

    Олімпійський тиждень

3. Святкування до Дня вчителя

4. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

5. V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської

     молоді імені Тараса Шевченка

6. День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій

7. «Нащадки козацької слави» - до Дня Збройних Сил України

8. Свято Миколая

9. Свято Новорічної ялинки

10. Екологічна акція «Живи, Ялинко!»

11. «Соборна мати – Україна, одна на всіх, як оберіг» (до святкування Дня

      Соборності України)

12. Конкурс валентинок – до Дня святого Валентина

13. «У полум’ї війни» (з нагоди відзначення Дня  виводу  військ з Афганістану)

14. «Ну-мо, хлопці!» - до Дня захисника Вітчизни

15. Свято весни – до Міжнародного жіночого Дня 8 Березня

16. Поезія Великого Кобзаря

17. Акція «Збережемо первоцвіт» та «Годівничка» - в рамках Місячника з 

      благоустрою та озеленення

18. Акція «Великодний кошик для воїнів АТО» 

19. «Чорнобиль немає минулого часу»

 

 

20. Відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у  

      Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни

21. Акція «Від серця до серця»

22. Свято «Останній дзвоник»

 

У 2014–2015 навчальному році в школі працювали такі гуртки:

 

  - “Юний актор” – керівник Головчук Надія Василівна

  - Умілі руки” – керівник Григоряк Лариса Василівна

  -  “Фотоаматор” – керівник Шак Василь Васильович

  -  “Квілінг” – керівник Марічак Галина Іванівна

  -  “Рукоділля” – керівник Піцур Вікторія Василівна

-  “Юні таланти”  – керівник Сойма Ірина Юріївна

  -  “Краєзнавець” – керівник Декет Євгенія Іванівна

  -  Юний тенісист” – керівник Талабірчук Тамара Михайлівна

 

Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи в кінці 2014-2015 навчального року адміністрацією школи проводилася перевірка виконання навчальних планів і програм вчителями початкових класів та вчителями-предметниками. Для цього були звірені календарно-тематичні плани вчителів, навчальні програми та зроблені записи на предметних сторінках у класних журналах.

Перевірка показала, що вчителями початкових класів програми з предметів виконані повністю, як за кількістю годин, так і за кількістю практичних письмових робіт з математики та виконано всі види перевірки знань, умінь і навичок учнів з української мови для виведення підсумкових балів за семестр і за рік.

У  5-9 класах вчителями-предметниками програми за кількістю годин та практичного мінімуму письмових робіт виконано повністю за рахунок ущільнення та годин, відведених на повторення навчального матеріалу.

Всі діти мікрорайону нашої школи охоплені навчанням. Багато робиться у школі для того, щоб усі випускники 9 класів обов’язково здобули загальну середню освіту.

Головною біллю всього педагогічного колективу є діти з неблагополучних сімей. На патронажно-педагогічному обліку неблагополучних родин у нас знаходяться три сім’ї. Діти з цих сімей надзвичайно погано відвідували школу. Неодноразові відвідування батьків разом з міліцією ніяких результатів не дали. Нас дуже турбує майбутнє цих дітей. Багато проблем створюють діти-роми, яких у нас навчається 15. Вони досить погано відвідують школу, а їхні батьки важко йдуть на контакт з дирекцією та педагогами школи.

 

Педагогічний і учнівський колективи школи брали участь у таких акціях:

·    Для підтримки Української армії – 6375 гривень.

·    Для закупки овітянами 4 автомобілів для воїнів АТО (одноденний

    заробіток) – 6890 гривень.

·    Великодній кошик для воїнів АТО” – зібрано понад 100 коробок з  

    продуктами харчування.

·    Акція "Милосердя" по лінії Червоного Хреста – зібрано 1500 гривень.

·    Акція "Горбатий ангел" для лікування хворої дівчинки –                   

    зібрано 850 гривень.

 

Протягом 2014-2015 навчального року учні школи брали активну участь у районних олімпіадах, конкурсах і фестивалях.

§ Учениця 9-Б класу Леспух Неоніла нагороджена дипломом І ступеня за

  участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2014-2015    

       навчальному році та дипломом ІІ ступеня у ІІІ етапі Всеукраїнської

       учнівської олімпіади з екології.

§ Учениця 6-А класу Бердар Аліна нагороджена дипломом І ступеня  за

  участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

§ Учениця 7-А класу Григоряк Лідія нагороджена дипломом ІІ ступеня  за

  участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і 

       літератури.

§ Учениця 9-А класу Мадар Ангеліна нагороджена дипломом ІІІ ступеня  за

   участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії.

§ Учениця 8-А класу Сухітра Яна нагороджена дипломом ІІІ ступеня  за

   участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії.

§ Учениця 8-А класу Сухітра Яна нагороджена дипломом І ступеня  за

   участь у ІІ етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу     

   учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка.

§ Учениця 9-Б класу Леспух Неоніла нагороджена грамотою за І місце за

  участь у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 

       дослідницьких робіт учнів-членів Тячівської філії МАН у 2014-2015

       навчальному році (секція екологія).

§ Учениця 9-Б класу Леспух Неоніла нагороджена дипломом І ступеня у ІІ  

  (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 

       дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції “Екологія” (базова

       дисципліна – біологія).

§ Учениця 9-Б класу Леспух Неоніла нагороджена дипломом  учасника       ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, відділення: екології та аграрних наук, секція: екологія, тема роботи: Сонечко-гармонія – новий інвазійний вид комах.

§ Учениця 1-Б класу Савула Софія нагороджена грамотою  за І місце у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край” (писанкарство).

§  Учениця 5-Б класу Чендей Ольга нагороджена грамотою  за ІІ місце у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край” (паперопластика та оригамі).

§  Учениця 6-Б класу Декет Світлана нагороджена грамотою  за ІІ місце у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край” (сувеніри).

§  Учениця 7-А класу Григоряк Лідія нагороджена грамотою  за ІІ місце у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край” (вироби зі стрічок).

§  Учениця 3-А класу Леспух Крістіна нагороджена грамотою  за ІІІ місце у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край” (паперопластика та оригамі).

§  Учениця 5-Б класу Хавовчак Ганна нагороджена грамотою  за ІІІ місце у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край” (вироби зі стрічок).

§  Учень 9-А класу Декет Микола нагороджений грамотою  за ІІІ місце у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край” (художнє різьблення по дереву).

§  Учениця 8-А класу Декет Ірина нагороджена грамотою  за активну участь у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край”.

§  Учениця 7-А класу Шародій Аліна нагороджена грамотою  за активну участь у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край”.

§  Учениця 5-Б класу Леспух Марія нагороджена грамотою  за активну участь у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край”.

§  Учениця 5-Б класу Менджул Марія нагороджена грамотою  за активну участь у районній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ”Знай і люби свій край”.

§  Учениця 7-А класу Целич Каміла нагороджена грамотою за ІІ місце у районній виставці ”Новорічна композиція” в рамках Всеукраїнської природоохоронної акції ”Збережемо зелені красуні” .

§  Учениця 9-Б класу Леспух Неоніла нагороджена грамотою  за ІІІ місце у районному конкурсі пошуково-дослідницьких робіт школярів за напрямками Всеукраїнської експедиції учнівської молоді ”Моя батьківщина – Україна” (з батьківської криниці).

§  Вихованці гуртка “Краєзнавець” нагороджені грамотою  за ІІІ місце у районному заочному конкурсі на кращу пошуково-дослідницьку роботу школярів за напрямками Всеукраїнської історико-географічної експедиції ”Історія міст і сіл Україні”.

§  Учениця 7-А класу Григоряк Лідія нагороджена грамотою за І місце у районній виставці учнівських робіт ”Творчість юних тобі, Україно” у напрямку ”В об’єктиві натураліста”.

§  Учениця 8-А класу Магула Аліна нагороджена грамотою за ІІ місце у районній виставці учнівських робіт ”Творчість юних тобі, Україно” у напрямку ”Вчимось заповідувати”.

§  Учениця 8-А класу Декет Ірина нагороджена грамотою за ІІ місце у районній виставці учнівських робіт ”Творчість юних тобі, Україно” у напрямку ”Вклонімось хлібу – він святий”.

§  Учень 7-А класу Костюк Євген нагороджений грамотою за активну участь у районній виставці учнівських робіт ”Творчість юних тобі, Україно”.

§  Учень 9-Б класу Вурста Дмитро нагороджений грамотою за активну участь у районній виставці учнівських робіт ”Творчість юних тобі, Україно”

§  Учень 7-А класу Костюк Євген нагороджений грамотою за активну участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів ”Моя країна – Україна!”.

§  Учениця 8-А класу Мадар Сніжана нагороджена грамотою за І місце в районному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів ”Моя Україно!”(за роботу “Мої рідні гори”).

§  Учениця 3-Б класу Цубера Дар’я нагороджена грамотою за ІІ місце в районному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів ”Моя Україно!”(за роботу “Чарівний метелик”).

§  Учениця 5-Б класу Савула Інна нагороджена грамотою за ІІ місце в районному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів ”Моя Україно!”(за роботу “Золотоволоска”).

§  Учениця 7-А класу Бокоч Даніела нагороджена грамотою за ІІІ місце в районному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів ”Моя Україно!”(за роботу “Зимова казка”).

§  Учениця 8-А класу Магула Юлія нагороджена грамотою за ІІІ місце в районному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів ”Моя Україно!”(за роботу “Моє рідне Дубове”).

§  Учениця 8-А класу Мадар Сніжана нагороджена грамотою за активну участь в районній виставці-конкурсі з технічного моделювання до Дня Валентина.

§  Учениця 7-А класу Бердар Іванна нагороджена грамотою за ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку ”Зоологічна галерея”.

§  Учениця 7-А  класу Декет Олеся нагороджена грамотою за активну участь в районному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку ”Зоологічна галерея”.

§  Учениця 7-А класу Декет Олеся нагороджена грамотою за ІІ місце в районному етапі Всеукраїнської екологічної акції ”Годівничка” у напрямку ”Вірш, оповідання про птахів”.

§  Учениця 7-Б класу Брай Марія нагороджена грамотою за ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнської екологічної акції ”Годівничка” у напрямку ”Агітаційна листівка про пернатих”.

§  Учениця 9-А класу Бердар Мирослава нагороджена грамотою за активну  природоохоронну натуралістичну та дослідницьку  роботу у 2014-2015 навчальному році.

§  Учениця 7-А класу Бердар Іванна (член гуртка ”Юні екологи” Тячівського рай ЕНЦ) нагороджена грамотою за активну природоохоронну натуралістичну та дослідницьку  роботу у 2014-2015 навчальному році.

§  Учениця 7-А класу Целич Каміла (член гуртка ”Юні екологи” Тячівського рай ЕНЦ) нагороджена грамотою за активну природоохоронну натуралістичну та дослідницьку  роботу у 2014-2015 навчальному році.

§  Учнівський колектив (3-4 класи) нагороджений грамотою за ІІ місце у районному огляді-конкурсі на краще виконання колядок серед дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

§  Учениця 9-Б  класу Леспух Неоніла нагороджена грамотою за активну участь у художній самодіяльності.

§  Учениця 9-Б  класу Бережник Марина нагороджена грамотою за активну участь у художній самодіяльності.

§  Учениця 9-А  класу Черевко Ніколіна  нагороджена грамотою за активну участь у художній самодіяльності.

§  Учениця 9-Б  класу Брай Євгенія нагороджена грамотою за активну участь у художній самодіяльності.

§  Учень 9-А класу Шкиндя Василь нагороджений грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-А класу Цубера Богдан нагороджений грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-А класу Магула Юрій  нагороджений грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-А класу Жарко Богдан нагороджений грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-А класу Цубера Богдан нагороджений грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-А класу Недбай Василь нагороджений грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-А класу Декет Микола  нагороджений грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-А класу Штерцел Вадим нагороджений грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учениця 9-А класу Мацола Анастасія  нагороджена  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учениця 9-А класу Мадар Ангеліна  нагороджена  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учениця 9-А класу Черевко Ніколіна  нагороджена  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учениця 9-А класу Магула Віталія  нагороджена  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учениця 9-А класу Чіченіна Сніжана  нагороджена  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учениця 9-А класу Декет Вікторія  нагороджена  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учениця 9-А класу Цубера Мар’яна  нагороджена  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учениця 9-Б класу Бердар Мирослава  нагороджена  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учениця 9-Б класу Леспух Неоніла  нагороджена  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-Б класу Баршай Роман  нагороджений  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-Б класу Плиска Ярослав  нагороджений  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-Б класу Рарич Андрій  нагороджений  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-Б класу Лукач Валерій  нагороджений  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

§  Учень 9-Б класу Мотринець Руслан  нагороджений  грамотою за активну участь у природоохоронній роботі школи в акції ”Майбутнє лісу – у твоїх руках”.

 

·        Вчитель біології Галац Вікторія Володимирівна нагороджена грамотою за  підготовку переможця у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тячівської філії МАН у 2014-2015 навчальному році.

·        Вчитель біології Галац Вікторія Володимирівна нагороджена грамотою за  підготовку переможця  ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

·        Вчитель музичного мистецтва Сойма Ірина Юріївна нагороджена грамотою за підготовку учнівського колективу в районному огляді-конкурсі на краще виконання колядок серед дошкільних та загальноосвітніх закладів.

·        Вчитель початкових класів Талабірчук Тамара Михайлівна нагороджена грамотою за багаторічну сумлінну і творчу працю, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді, активну участь в спортивному житті педагогічної громадськості району та з нагоди закінчення навчального року.

 

  З 12 по 21 травня 2015 року проходила державна підсумкова атестація в 4-х

класах з трьох предметів: українська мова, українська мова (читання), математика

З 02 по 08 червня 2015 року проходила державна підсумкова атестація в 9-х класах. Учні  складали 2 обов’язкові іспити:  українська мова (диктант), математика (письмово) та 1 іспит за вибором з  географії. Результативність проведення державної підсумкової атестації в 4-х і 9-х класах відображена в наказах, підготовлених дирекцією школи.

З 03 по 16 червня 2015 року при школі працював табір з денним перебуванням „Струмочок”, в якому  відпочивало  70 учнів школи.

Якісна організація навчально-виховного процесу неможлива без створення необхідної матеріально-технічної бази школи та створення необхідних умов для роботи педагогічного колективу.

Дирекція школи постійно працює над покращенням матеріально-технічної бази школи. Матеріально-технічна база школи потребує покращення і значного оновлення.

Дякуючи добросовісній і злагодженій роботі технічного персоналу школи, ми працювали в акуратно побілених і пофарбованих класних приміщеннях.

Хочу подякувати батькам, за кошти яких проводиться покраска парт і підлоги у класних приміщеннях.

 

Залишаються невирішеними такі  проблеми:

 

-   Добудова 4-ох класних приміщень і реконструкція та перекриття даху основного корпусу школи.

-   Огорожа школи з боку стадіону і від вулиці. 

-   Обладнання спортивного залу необхідним інвентарем та предметних кабінетів таблицями і унаочненням.

-   Капітальний ремонт шкільної майстерні та її обладнання необхідним інвентарем.

-   Обладнання внутрішніх вбиралень на 1-му і 2-му поверхах школи (проектно-кошторисна документація, вартістю 131 тис. грн. підготовлена у     2013 році)

 

У  2015-2016 навчальному році школа продовжить роботу над:

·        педагогічною проблемою – „Інноваційні технології інтерактивного та активного навчання як дієвий засіб компетентнісного підходу до змісту та організації навчального процесу у школі, поліпшення якості загальноосвітньої підготовки”;

·        методичною проблемою —„Формування життєвих компетентностей учнів через використання традиційних та інноваційних методик”;

·        виховною проблемою — „Формування національної свідомості, любові до рідного краю, народу, держави”.

        Вирішуючи ці проблеми, педколектив продовжить працювати над такими завданнями:

-   Виконання законів  ”Про освіту”, „Про мову”, „Державної наукової програми „Освіта”.

-   Впровадження нових педагогічних технологій.

-   Використання передового педагогічного досвіду.

-   Удосконалення роботи педагогічної ради.

-   Зміцнення і використання навчально-матеріальної бази за рахунок позабюджетних          надходжень.

-   Підвищення ефективності та дієвості управління школою.

-   Якісне виконання програм.

-   Робота з книгою.

-   Індивідуальна робота з обдарованими дітьми.

-   Робота з невстигаючими учнями.

-   Організація роботи гуртків, секцій.

-   Організація диференційованого навчання, здійснення індивідуального підходу.

-   Посилення виховної роботи на уроках і в позаурочний час.

-   Формування патріотичних почуттів школярів, залучення їх до участі у                               Всеукраїнському русі „Моя земля – земля моїх батьків”.

-   Створення системи пошуку юних талантів і обдарування.

-   Удосконалення системи роботи по патріотичному вихованню школярів.

-   Постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально-виховного процесу в школі.

-   Забезпечення фінансових потреб за рахунок позабюджетних надходжень.

-   Організація виготовлення наочних посібників учителями, учнями, батьками.

-   Створення краєзнавчого музею.

-   Забезпечення нормальної роботи школи в осінньо-зимовий період.

 

        Щиро вдячна педагогічному колективу за щоденну наполегливу працю, творчість і винахідливість. Щиро вдячна всім працівникам школи за вклад кожного у виконання своїх обов’язків. Особливо хочу подякувати заступнику за розуміння, підтримку, творчість, ініціативність, наполегливість. Наша спільна робота адміністрації, педагогів, учнів, батьків дала змогу нашій школі посідати призові місця у рейтингу серед інших загальноосвітніх навчальних закладів. І все це заради наших дітей, бо діти – то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні їм дати все найкраще, виховати їх добрими, розумними, і щасливими.

 

        Шановні учасники зборів. На цьому я закінчую свій звіт.

Тож будьмо завжди разом – школа, сім'я, громадськість. Надіюся на співпрацю. Всім нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними, конкурентоспроможними, підготовленими до життєвих випробувань, всесторонньо розвинутими, але, найголовніше, гарними людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить.

 

 

 

ПРОТОКОЛ

загальних зборів педагогічного колективу,

працівників школи, батьківського комітету та громадськості

Дубівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1

 

 

                                                                                                                 від 23 червня 2015 року

Присутні: 55 чоловік

працівників школи – 30

громадськості – 25

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

         1. Звіт директора школи Кобаль Г.В. про діяльність за 2014-2015 навчальний рік.

         2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність директора школи.

         3. Оцінка діяльності директора учасниками загальних зборів.

 

1 питання

СЛУХАЛИ:

 

Кобаль Ганна Василівна, директор школи, прозвітувала про свою діяльність протягом 2014-2015 навчального року; розповіла про охоплення освітою дітей шкільного віку у мікрорайоні школи, про результативність навчальної діяльності школярів, дала високу оцінку методичної та позакласної роботи педагогічного колективу, вказала на проблемні питання з покращення матеріально-технічної бази школи та визначила основні завдання, над якими працюватиме школа в новому навчальному році.

 

2 питання

ВИСТУПИЛИ:

Галац Вікторія Володимирівна, голова профспілкового комітету, відзначила, що Ганна Василівна є здібним організатором та умілим педагогом. За її ініціативи змодельовано інноваційні форми організації навчально-виховного процесу. Високий рівень культури управління Ганни  Василівни характеризується застосуванням демократичного стилю керівництва, створеним у колективі сприятливим соціально-психологічним кліматом, розвитком творчих здібностей та зростанням професійної майстерності вчителів школи, колегіальним підходом до управління школою. Завдяки плідній співпраці з колегами, постійно зміцнюється навчально-матеріальна база школи. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, педагогів, працівників школи, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Забезпечує здорові та безпечні умови праці, навчання, виховання. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей. Пропоную оцінити роботу директора школи на задовільно.

 

Маркусь Ганна Іванівна, керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня.

Щойно ми прослухали звіт-доповідь директора школи Кобаль Ганни Василівни про роботу школи за минулий навчальний рік. Звичайно, не можна вважати легкою роботу з таким великим колективом як наш. Тому, щоденно приходиться вирішувати багато проблем різного характеру. У кожного з нас свій характер, свої погляди на життя та окремі речі, свої проблеми. І часто, за порадою чи допомогою, ми звертаємось до свого керівника і завжди Ганна Василівна уважно вислухає кожного, старається вникнути в суть проблеми, по можливості допомогти. Крім того, у нас великий учнівський колектив, який потребує уваги постійно. Тому на плечах Ганни Василівни багато проблем навчально-виховного, побутового характеру, які потребують постійного вирішення. Тому, часом вона буває суворою, але справедливою. З свого боку ми, вчителі та вихователі початкової ланки стараємось свою роботу виконувати чесно, докладаючи всіх зусиль, щоб виховати наших учнів чесними, розумними, справедливими, гідними громадянами нашої України.

Визнаю роботу директора задовільною.

І на закінчення хочу побажати вам, Ганно Василівно, міцного здоров’я, творчих злетів у навчанні та вихованні підростаючого покоління та ще багато років плідної праці на освітянській ниві.

 

Магей Михайло Іванович, голова батьківського комітету, відзначив, що школа завжди співпрацює з батьківською радою. Зроблена велика робота з благоустрою школи, кожен рік проводяться  поточні ремонти. Це стало можливим завдяки вмілому керівництву директора школи, її наполегливості, цілеспрямованості. Протягом навчального року проводились різні заходи, які мали, безумовно, велике виховне значення. Запропонував визнати роботу директора задовільною.

 

3 питання

Оцінка діяльності директора учасниками загальних зборів.

 

У таємному голосуванні взяли участь – 55 осіб.

 

Результати голосування:

54 бюлетні – задовільною

  1 бюлетень – зіпсований.   

 

ВИРІШИЛИ:

 

Вважати роботу директора школи Кобаль Г.В. задовільною.

 

 

 

 

Голова зборів                                                                           В.В.Пеньора

 

Секретар зборів                                                                       В.О.Ребар