Біловарський ДНЗ

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 305

                                                                      Звіт

завідувача комунального дошкільного навчального   

           закладу Біловарської сільської ради

                Данилич Маріанни Василівни

           перед колективом та громадськістю

                        на загальних зборах

                               23. 06. 2016р.

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним  закладом.

Порядок денний:

1.     Звіт завідувача.

2.     Обговорення звіту (виступ батьків, членів колективу та громадськості).

3.     Таємне голосування та прийняття рішень, занесення у протокол.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 «Про запровадження звітування керівників  дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю.

Загальні відомості про ДНЗ:

Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.  Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: забезпечення та зміцнення фізичного та психічного здоров’я  дітей; формування їх особистості;  розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча, згідно з Статутом. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 50 місць. На даний час в садочку функціонують 2 групи в яких виховуються 40 дітей.                                                                                                                                 У молодшій 18, у  різновіковій 22.                                                                  Заклад працює за 5-ти денним режимом роботи.                                                    В ДНЗ працюють 18 співробітників, 6 з яких педагоги, 12 – обслуговуючий персонал.                                                                                                                     Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня оздоровчий період.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу затверджується  і погоджується з управлінням освіти.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція) програми «Українське дошкілля».

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» . Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, проходження курсів підвищення кваліфікаціїм.Ужгород.

Впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.

Матеріально-технічна база ДНЗ.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме

-         Зроблено косметичний ремонт закладу, кухні, групових кімнат, надворі покрашено надвірний інвентар, закуплено новий компютер, зроблена доріжка із брущатки.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2015-2016 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоровя дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2015-2016 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти, всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі.

Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо.

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013).

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Голова батьківського комітету Дочинець Вікторія завжди турбується про ДНЗ. Вона разом з іншими батьками придбала для садочка дитячі іграшки, канцелярські товари, батьки допомагають у проведенні різних свят, виготовляють костюми для дітей, атребути до ігор.

Дошкільному навчальному  закладу вже 33 роки. Це вимагає постійних реконструкцій та оновлень в сучасному стилі. Це питання постійно в роботі та залишається одним із основних на новий 2016-2017н.р. Залишається проблемою перекриття даху, капітальний ремонт сантехнічного обладнання.

Щиро дякуємо всім за надану допомого хто був не байдужий до наших проблем. А ми з свого боку і надалі будемо дотримуватися самого головного завдання ДНЗ – це охорона життя і здоровя кожного вихованця і всебічний його розвиток.

ПРОТОКОЛ

проведення звіту завідувача

комунального дошкільного навчального закладу

Біловарської сільської ради

перед колективом і громадськістю

 

23.06.2016р                                                                               Біловарський ДНЗ

 

Голова зборів – Дочинець М.І.

Секретар – Білунка Р.І.

 

Присутні: 42

Відсутні : 0

 

Порядок денний

  1. Звіт завідувача.
  2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
  3. Таємне голосування та прийняття рішень, занесення у протокол.

 

Слухали:

 

Данилич М.В. завідувачку Біловарським дошкільним навчальним закладом, яка прозвітувала про виконану роботу за 2015 – 2016 навчальний рік. Маріанна Василівна у своєму звіті охопила такі розділи:

- загальні відомості про заклад;

- кадрове забезпечення;

- організація навчально-виховного процесу;

- організація харчування;

- медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі;

- управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі;

- робота з батьками;

                                                                                         (Текст звіту додається)

 

Виступили:

 

 

Дочинець В.В. – батько

У садочку завжди чисто, тепло, вихователі систематично займаються з дітьми, проводяться тематичні ранки. Дошкільна установа охайна, доглянута, забезпечена всім необхідним у межах фінансування.

 

 

Шовак Я.В. – мама

Подякувала за працю всьому колективу дитячого навчального закладу на чолі із завідуючою Маріанною Василівною. У групах завжди чисто, на дворі багато квітів, зроблено ремонт. Керівник установи завжди дбає про ДНЗ. Кожен ранок привітно зустрічає малят, цікавиться як провели вихідні.

 

Токар М.В. – мама.

У мене дуже хороші враження про дошкільний заклад. Моя дитина ходить у даний заклад із задоволенням. Тут працюють чуйні, талановиті  і творчі педагоги. Хочеться подякувати нашій завідуючій за добру організацію. Бажаємо Вам, здоров’я і сили до праці з нашими дітьми.

 

Войтенко Г.В.- голова Біловарської сільської ради.

                Сказала, що Маріанна Василівна хороший керівник, добра, ввічлива. Визнаємо, що на території сільської ради дошкільний навчальний заклад найкраща установа – нема нарікань від батьків. У садочку завжди чисто, акуратно, створено належні умови для виховання та навчання підростаючого покоління.

 

Танчинець Г.А.- вихователь, голова профспілкової організації Біловарського ДНЗ.

                Хочу сказати, що наша завідуюча є хорошим керівником, цілеспрямована особистість. Вона результативно поєднує науково-теоретичні засади  й практичну діяльність педагогічному процесі, завжди вислухає та порадить. Дякуємо Вам Маріанна Василівна, за розуміння та підтримку. Терпіння Вам та наснаги.

Проведено таємне голосування.

         Результати таємного голосування:

-          роботу завідувача визнати задовільною – 42

-          роботу завідувача визнати не задовільною – 0

 

Ухвалили:

 Роботу завідувача Біловарським ДНЗ визнати ЗАДОВІЛЬНОЮ.

 

 

 

 

Голова зборів:                                                                  Дочинець М.І.

 

Секретар:                                                                          Білунка Р.І.

 

 

 

 

зображення
4.jpg