Буштинський ДНЗ №3

Створено: 05 липня 2016 Останнє оновлення: 05 липня 2016 Дата публікації Перегляди: 639

Звіт  роботи ДНЗ за 2015/2016 навчальний рік

                                                Буштинського  ДНЗ №3

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №3 Буштинської селищної ради  здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ, затвердженого Рішенням 7 сесії, 6 скликання  Буштинської селищної ради від 07.05.2011р.

       Діяльність закладу  у 2015-2016 навчальному році була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», державних програм «Освіта» (Україна XXI століття), «Діти України».

        Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2015-2016навчальний рік, колектив закладу зосередив  увагу на пошуку оптимальних  способів навчання та виховання дітей, збереження та  зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних  передумов для досягнення кожним дошкільником реально  можливого для нього в  даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

         Дошкільний навчальний заклад  працює за п’ятиденним робочим тижнем з режимом роботи 10.5  годин.  Вихідні дні субота, неділя, святкові, тощо. Щоденний графік роботи груп загального розвитку   з 7.30 до 18.00.

Заклад працює за програмою  виховання і навчання дітей  «Українське довкілля» та програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» згідно Переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, що можуть бути використані в дошкільному навчальному закладі, затвердженому Міністерством освіти і науки України на 2015/2016 навчальний рік

 Формування дитячого контингенту та наповнюваність груп в закладі здійснюється  згідно вимог діючого законодавства, на підставі наказів МОН України від 27.03.2006 №240/165 «Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; від 20.02.2002 №128 «Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу; від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» та власного статуту.

Діти зараховуються у дошкільний навчальний заклад  за заявою батьків, медичною довідкою про стан здоров’я та про епідеміологічне оточення, свідоцтва – копія про народження дитини.

 Облік дітей, які відвідують заклад, здійснюється вихователями кожної вікової групи в «Журналі обліку щоденного відвідування групи дітьми», який пронумерований, прошнурований, завірений печаткою завідувача.

       Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до штатного розкладу складає 100%. Вакансії відсутні. В закладі працюють 1-завідувач, 1- вихователь-методист, 10- вихователів та вузькі спеціалісти: 1- музичний керівник, 1- практичний-психолог, 1- старша медична сестра.  

 Освітній рівень педагогів:

                           Повна  вища освіта – 5 ч. (25%);

                           базова вища – 7 ч.  (30%)

 В закладі постійно ведеться робота щодо підвищення освітнього рівня педагогічних працівників. Три педагогічних працівника – є студентами педагогічних  вищих навчальних закладів (заочної форми навчання).                  

 

                                                                  

 Підвищення кваліфікації  педагогів проходить відповідно до перспективного плану, який виконується на 100%. Так у 2015/2016 навчальному році підвищення кваліфікації при ЗІПП .

Заохочення педагогічних працівників в закладі здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2013 № 1047 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України». Клопотання щодо нагородження подається адміністрацією закладу за підсумками навчального року та за значні досягнення  в  реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти,  навчання  і   виховання   підростаючого   покоління,   за багаторічну   сумлінну   працю,   упровадження  сучасних  методів навчання  і   виховання, тощо  

Грамоти ДНЗ

Грамоти відділу освіти

Грамоти Департаменту

Грамоти МОН України

«Відмінник освіти»

4

2

 

 

 

         Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550.

         Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:

«Спеціаліст вищої категорії-1

         Протягом 2015/2016 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання,

         Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який розроблено на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу від 31.08.2015 року, затверджено завідувачем дошкільного закладу і погоджено начальником відділом освіти. Планування освітнього процесу, здійснюється згідно інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 “Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах», листа МОН України від 20.06.2013 №1/9-446 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році». Річне планування відповідає завданням дошкільної освіти: керується нормативними документами з дошкільної освіти; відповідає сучасним вимогам наукових досягнень, передовому педагогічному досвіду; визначає перспективу розвитку дошкільного закладу; актуальні пріоритетні завдання, шляхи та засоби реалізації цих завдань через кожний розділ плану, враховуючи особливості та можливості дошкільного закладу.

Планування освітньої роботи в закладі здійснюється відповідно до програми  виховання і навчання дітей від двох до шести років «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ» та програми «Впевнений старт» в старших групах. В усіх педагогів в наявності календарне та перспективне планування, затверджене завідувачем або вихователем-методистом на початок кожного місяця. Перспективне планування змістовне та конкретне, реалізує планові завдання річного плану роботи дошкільного закладу на поточний рік. Планові завдання річного плану роботи дошкільного закладу на поточний рік.

Вивчення загального стану освітньо-виховного процесу планується у формі комплексних та тематичних перевірок, попереджувального, оперативного та епізодичного контролів. Ці види контролю забезпечують вивчення діяльності всіх педагогів, систематичність роботи всього колективу.

Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Тячівської державної адміністрації Закарпатської області.

Щорічне звітування керівника закладу здійснюється на підставі наказу МОН України  від 23.03.2005 N 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Ведення  обов'язкової  ділової   документації   в дошкільному навчальному закладі здійснюється на підставі «Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»,  затвердженої наказом МОН України від 01.10.2012 № 1059. Ділова документація  і  листування  дошкільного  закладу ведуться державною мовою.

Педагогічна рада в дошкільному навчальному закладі керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також чинні нормативні документи, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу.

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу: оцінює результативність реалізації виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі; розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу; визначає план роботи ДНЗ та педагогічне навантаження працівників; затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності; визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю; розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників; заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; розглядає інші питання, визначені «Положенням про дошкільні навчальні заклади". На виконання рішень педагогічної ради видається наказ «Про затвердження рішень педагогічної ради». Реалізація питань порядку денного на засіданні педагогічної ради відображено в протоколах педагогічних рад.

Напрямки роботи ДНЗ з батьківською  громадою: сприяння підвищенню психологічної та педагогічної компетентності щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, а також питань навчання та виховання дошкільнят, залучення до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей, всебічне вивчення становища, статусу родин та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу, залучення батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі, формування в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка, як однодумців і спільників, формування усвідомленого розуміння батьками своєї відповідальності за максимальне забезпечення дитині повноцінного життя сьогодні і в майбутньому.

 В кожній групі в наявності естетично оформлений інформацій куточок для батьків, де висвітлюються основні освітні події ДНЗ та групи. Інформація в куточках своєчасно оновлюється, відповідає сучасним нормативним вимогам, має актуальний характер. Проведення заходів за участю батьків відбувається згідно річного плану роботу, розділ «Робота з батьками». В плані роботи вказано тему та дату проведення заходу  з відміткою щодо його виконання.

Організація роботи з дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідно Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці, яка закладена в «Положенні про організацію охорони праці в ДНЗ. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи, зазначені у плані, щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу: охорона праці; пожежна безпека; дитячий травматизм. В річному плані роботи міститься розділ «Охорона життя і здоров’я дошкільників» та «Охорона праці», де плануються заходи щодо реалізації завдань з даного питання.

         В закладі працює практичний психолог Рацин О. О. Робота психолога в дошкільному закладі ведеться у відповідності з міжнародними і українськими державними актами та законом про забезпечення захисту та умов розвитку дітей. Діяльність психологічної служби підпорядковується законодавству України в галузі освіти. Психолог здійснює свої завдання у тісному контакті з медичною, дефектологічною, логопедичною службою. В роботі з педагогічним колективом переважають такі форми роботи як: консультації, психологічні рекомендації, тренінги, круглі столи, дискусії, тестування, анкетування тощо. Для роботи з батьками психолог використовує індивідуальні та групові консультації, спільне проведення зборів, психологічні диспути, різні форми анкетувань тощо.

     В дошкільному закладі створені всі умови для організації та проведення свят та виховних заходів: в наявності просторий музичний зал, з набором необхідного музичного обладнання: фортепіано, музичний центр, мультимедійний проектор,телевізор тощо. Організація дитячого свята розробляється відповідно теми та пори року за затвердженим сценарієм на кожну вікову групу. Для ефективної організації дитячих свят, практичної реалізації форм та методів організації дозвілля в закладі: враховуються вікові та психологічні особливості дітей різних вікових категорій; яскраве і змістовне оформлення святкової зали; використання святкових костюмів та елементів для театралізації та рольових епізодів; цікавий музичний матеріал, з використанням музичних записів; ігровий матеріал разом з методичним інструментарієм (ігровий реквізит, атрибутика, призи тощо). 

   Організація спортивно-масових заходів в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно листа МОН України № 14.1/10-2574 від 25.07.13 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та направлена на активізацію рухової діяльності дітей, регулювання їх активності, спонукання до прояву самостійності, вольових зусиль. При цьому враховується руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності.

   Спільними зусиллями медичного працівника та педагогів в дошкільному закладі здійснюється контроль за станом фізичного розвитку дітей за такими напрямками: контроль за станом здоров'я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей, контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей (на початку та наприкінці навчального року), оцінка організації, змісту, методики проведення форм роботи з фізичного виховання, оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм, контроль за організацією рухового режиму,  нагляд за санітарно-гігієнічними умовами приміщень, робота з батьками та персоналом закладу щодо фізичного розвитку дітей. У системі медико-педагогічного контролю головне місце відводимо аналізу занять з фізичної культури як основній формі організованого навчання дітей фізичним рухам та формування їх фізичної досконалості.

   Приміщення дошкільного закладу естетично оформлено за основними складовими: колірне оформлення інтер'єрів групових та спальних кімнат, холів, тематичних кабінетів, робочих місць, озеленення групових і побутових приміщень, прилеглої території.  Естетично продумане наочно-просторове оточення покращує педагогічний процес; - цілеспрямоване і систематичне ознайомлення дітей з естетичними якостями наочного середовища збагачує їх знаннями, формує художній смак. Озелененню відводиться особливе значення. В кожній групі оформлено куточок природи, озеленено побутові приміщення.

 Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками в ДНЗ відповідає Типовому переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 року    № 509).

  За результатами моніторингу загальний рівень забезпечення ДНЗ навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно Типового переліку становить 75% .                            

  В дошкільному закладі впроваджуються такі інноваційні технології: елементи методики з фізичного виховання М.Єфименка  група «Бджілка»,- Олексик К.М, Розман М.М;  група «Сонечко»,«Здоров’я зберігальні технології»- Рущак Н.Ю,  Габор С.В;  група «Квіточка»_-, «Методика використання схем-модолей для навчання дітей описовим розповіданням»- БенцаВ.Т, МаджараЛ.Ю.;  група «Ягідка» ,«Дитячі експериментування у природі»- Гедз О.В., Цірик Л.В.;  група «Ластівчине гніздо», «Ейдетика для старшого віку.»- Вовочок М.М., Розман М.М,  Запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес  сприяє функціонуванню ДНЗ в режимі постійного розвитку; забезпечує суттєвий приріст професійної майстерності педагогічних працівників; підвищує якість засвоєння вихованцями знань, практичних умінь та навичок.

  Дошкільний навчальний заклад ДНЗ №3 поглиблено працює над питанням організації роботи  з дітьми 5-ти річного віку.

За цей період в ДНЗ сформовано нормативно-правову базу по роботі зі старшими дошкільниками Педагогами Цірик Л.В. та Вовчок М.М. придбано методичні зошити з лічби та письма. Протягом року вихованці готовили руку до письма та написання елементів з математики. Зусиллями вихователя Цірик Л.В. рівень знань з грамоти, письма, лічби складає:                    

               42%- вищого балу;

               52%- середнього балу;

               8%- нижчого балу.

            З вихователем Вовчок М.М. рівень знань з грамоти складає :                                  ,

                32%- вищого балу;

                 56%- середнього балу;

                12%- нижчого балу.

Результати роботи видно на яву. З дітьми, які недовиконали навчальну програму потрібно

 залучити батьків, щоб за літній період додатково позаймалися .

Зусиллями педагогічного колективу в ДНЗ створено всі умови здоров'язберігаючого освітнього простору, що передбачає забезпечення у педагогічному процесі атмосфери комфортного поєднання усіх ланок впливу: педагогічного, психологічного, медичного, громадського, вдало поєднуються сучасні новаторські підходи, використовуються природні фактори, матеріали, нестандартні підходи. Природні умови допомагають впроваджувати в практику роботи різні форми терапії: піском, кольором, звуками, казкою, лікарськими рослинами тощо.  

Отже результатами роботи є:

Зусиллями вихователя Рущак Н.Ю та старшої медичної сестри – Малета М.М. в другій молодшій групі створені всі умови здоров’язберігаючого освітнього простору,що передбачає забезпечення у педагогічному процесі атмосфери комфортного поєднання усіх ланок впливу: психологічного, медичного, вдало поєднує і використовує сучасні новаторські підходи. Позитивно впливають на здоров’я дітей профілактичні, оздоровчі, загартовуючи заходи з використанням інноваційних оздоровчих технологій: фітболгімнастика; художню пальчикову, дихальну та звукову гімнастику; психогімнастику, вітамінотерапія, казко-терапія, піскова терапія, кольоротерапія ( масаж,самомасаж). Для досягнення інноваційних технологій вихователя Рущак Н.Ю. були виготовлені інноваційні спортивні приладдя; фітобар, куточок здоров!я, доріжка здоров’я. і тому на занятті з здоров’язберігаючої технології діти показали найкращі знання з цього виду діяльності.

Показник стану здоров’я вихованців за 2015-2016рік становить на рівні 2014-2015р. тобто захворюваність дітей не знизилась.

Рівень виконання основних рухів у дітей складає: старший дошкільний вік-76%

                                                                                       молодший – 61%.

Це низький рівень. Всім педагогам потрібно покращити цей вид діяльності .                                                                                                                                                                              В січні 2016року, за підтримки народного депутата В. Петьовки, наш заклад взяв  участь у конкурсі «Різдв ’яний вертеп» .

           Під час підготовки і проведення свята велику участь брали вихователь Цірик Л.В.та музичний керівник  Молнар М.М. свято надзвичайно було цікаве і тематичне. Вихованці разом з Людмилою Василівною та Мирославою Михайлівною вибороли перше місце за, яке отримали пральну машинку і новорічні подарунки. Також малюки цієї групи брали участь у відкритті новорічної ялинки селища..

З 11.04 по 16.04 в дошкільному навчальному закладі було проведено Тиждень безпеки та День ЦЗ - як захід практичного закріплення в пам’яті дітей змісту сказаного і показаного протягом року з тематики охорони здоров’я і життя дітей.

 Протягом тижня було проведено тематичні дні:  «День здоров’я.», «Безпека на дорозі.», «Вогонь - добрий , вогонь - злий.» , «Екологознайко.» , «Відчуй небезпеку.». Вихователем старшої групи ,Цірик Л.В. та муз. керівником  Молнар М. М. , Проведено розвагу «В гості до киці – Мури.». Згідно річного плану такі заходи проводяться в ДНЗ щоквартально.

 В закладі створено всі умови для організації та проведення свят та виховних заходів: великий просторий зал ,з музичними інструментами, (піаніно,баян, музичний центр, домашній кінотеатр та мультимедійний проектор). Організація музичних свят розробляється ,відповідно теми та пори року музичним керівником на кожну вікову групу. Враховуються вікові та психологічні особливості дітей різних вікових категорій. Руками педагогів та батьків виготовлено багато костюмів та атрибутів ,які надають проведенню свят та розваг цікавість, елегантність , бажання наслідувати дітьми персонажів казок та інсценівок. Згідно річного плану в закладі були проведені тематичні свята: «Осінь золота прийшла», «Миколай Святий іде », «Новорічна казка» , «Мила матусю,моя ти єдина», « Ой співали кобзарі на Тарасовій горі» , «Прийди, прийди весно», «Випускний бал у королівському садку»

   Засобом здійснення  методичної роботи з кадрами була передплата педагогічної преси та придбання новинок методичної літератури. Так у 2015/2016 навчальному році було організовано підписку на журнали «Дошкільне виховання», «Музичний керівник ДНЗ», «Практика управління ДНЗ», «Вихователь-методист ДНЗ», «Старша медична сестра», «Практичний психолог». Книжкова полиця методичного кабінету поповнилася методичною літературою, використовуючи яку педагоги закладу мали змогу зорієнтуватися на створення умов для повноцінного розвитку індивідуальності кожної дитини.

  За результатами внутрішнього контролю з'ясовано, що ефективність методичної роботи  в ДНЗ за 2015 / 2016  складає:

  1. Робота творчої групи - 70%.
  2. Проведення колективних переглядів 72%.
  3. Використання передового педагогічного досвіду - 77%.
  4. Відвідування  районних науково-методичних заходів - 50%.
  5. Результативність навчально-виховної роботи - 74%.
  6. Ефективність роботи з батьками - 70%.

           Основними проблемами, які було з'ясовано під час вивчення резуль­тативності методичної роботи, є:

    низький рівень особистої участі педагогів у проведенні заходів для батьків;

    недостатній рівень конструктивних педагогічних здібностей біль­шості вихователів.

Ці показники впливають на загальну оцінку ефективності методичної роботи закладу, тому вимагають термінового виправлення.

           В 2015/2016 навчальному році, колектив плідно працював над проблемою по впровадженню інноваційних технологій».

            З метою реалізації даного напрямку в закладі проведено  :                                                                                                                                                                                                   :         Педагогічна рада :

«Працюємо з інноваційними технологіями для збереження здоров’я малюка».

Семінар-практикум

«Професійно значущі якості педагога».

Згідно теми проведені консультації для педагогів.                                 

Проведено тематичні відкриті заняття : «Гімнастика пробудження М. Є. Єфименко» -вихователь Розман М. М. , «Здоров’язберігальні технології»- вихователь Рущак Н.Ю., «Весело граємо-пам’ять розвиваємо» (ейдетика в старшій групі)-Вовчок М.М., «Ми маленькі дослідники»-Гедз О.В.

      Над вирішенням  питання «Значення і завдання трудового виховання в ДНЗ» ,було проведено: педагогічну раду. Результати вивчення даного питання засвід­чили, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів:  в закладі створено відповідні умови щодо організації різних видів занять з трудового виховання. Проведені колективні заняття : «Землю красить сонце , а людину - праця» - провела вихователь Цірик Л.В., « Праця дорослих у дитячому садку» - вихователь Габор С. В., «Праця в куточку природи» - вихователь Вовчок М. М. , «Господарсько-побутова праця » - Маджара Л.Ю.                                                                                                                                                         

      Результати вивчення даних питань засвід­чили, що в педагогічному кабінеті створено відповідну методично-дидактичну базу для організації по впровадженню інноваційних технологій та трудового виховання.  Педагоги використовують різні форми проведення  заходів: на  заняттях, прогулянках, організовувалися виставки, конкурси.  Але є і недоліки в роботі, недостатньо планується робота  з батьками,по даних питаннях, спільних свят, розваг, Днів здоров’я, інтегрованих та комплексних заходів з використанням пошуково-дослідницької, експериментальної діяльності, тому педагогам і надалі необхідно працювати над підвищенням свого професійного рівня, над поліпшенням матеріальної бази, проявляти творчість, винахідливість у роботі з дітьми.          

       Над вирішенням питання « Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти, різних форм її здобуття, 80% охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою, наступність між дошкільною та початковою ланкою освіти»,  ДНЗ працював відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту, на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку».

 Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей , неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку .

           Комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завдань:

Проведено:

- чотири педагогічних ради, тематичні вивчення з  оформленням відповідних довідок, матеріалів до них.  

- повний цикл консультацій для вихователів з  оформленням папки з їх друкованим змістом для самостійного опрацювання.

- систематично організовуються  тематичні виставки робіт дітей та батьків «Творимо залюбки», оформлення стендів.

 З метою реалізації інваріантної частини Базового компонента в ДНЗ створено творчу групу «По впровадженню інноваційних технологій».

 Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають:

    високий рівень готовності мають 48 % дітей;

    достатній рівень - 23 %;

    середній рівень - 29 %;

    низький рівень - 0 %.

            Належне місце в роботі дошкільного закладу займає співпраця зі школою. Робота проводилась згідно плану роботи.

     Позитивних результатів досягла медична служба закладу, яка про­тягом навчального року організувала проведення таких заходів: контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних та медичних вимог щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитсадку; регулярне обстеження дітей спеціалістами поліклініки; професійні консультації та індивідуальні бесіди з батьками.

Одним з основних завдань дошкільного закладу є забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення і збереження фізичного і психічного здоров`я дітей.  Пріоритетом нашого дошкільного навчального закладу є забезпечення здорового способу життя всього дошкільного колективу завдяки створенню такого середовища, яке б сприяло зміцненню здоров'я всіх його членів, виховання у малят відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це досягається шляхом розвитку валеологічної освіти, повноцінного медичного обслуговування, оптимізації рухового режиму життя дітей, навчально-виховного процесу, створення екологічно сприятливого життєвого простору, використання засобів фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі та частиною медичного обслуговування є організація харчування. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015/2016 навчальному році здійснювалось на суму 16,00 грн. за перспективним двотижневим меню, це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.          

          До вирішення фізкультурно-оздоровчих завдань колектив дошкільного закладу підходить комплексно: обов’язкове виконання програм та організація рухового режиму. 

            Систематично проводиться ранкова гімнастика, заняття з фізкультури у спортивному залі 2 рази на тиждень, фізкультура на свіжому повітрі , гімнастика пробудження після денного сну, рухливі ігри та вправи, спортивні свята та розваги, Кожного місяця проходить День здоров'я, проводяться тижневики здоров'я та  безпеки життєдіяльності.

Цілеспрямовано ведеться робота з батьками за напрямками:

·         Надання консультацій, рекомендацій, методичних порад щодо актуальних тем, які цікавлять батьків

·         Залучення батьків до проектної діяльності, участі в суспільному житті закладу

·         Організація загальних та групових батьківських зборів

Для інформування батьків про діяльність закладу було виготовлено стенди «Для Вас, батьки».

 Адміністративно-господарська діяльність здійснюється згідно річного плану роботи. Протягом року було проведено 3 виробничих наради, та 2 зборів трудового колективу.

Матеріальна база ДНЗ  збагачувалась  з допомогою селищної ради. На будівлі замінено вікна на пластикові , частково замінено міжкімнатні двері, замінено вхідні.  Зроблено капітальний ремонт приміщень для відкриття шостої групи , придбано м’який та твердий інвентар для двох груп. Планується до кінця поточного року провести реконструкцію харчоблоку.

Адміністрація ДНЗ разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Значна увага приділена естетичному вигляду навчального закладу.  Територія завжди прибрана, доглянута. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дітьми, батьками, працівниками ДНЗ. Дієву допомогу батьки надали в оформленні групових кімнат, квітників та підготовці дошкільного закладу до нового навчального року. Потребами сьогодення зумовлено необхідність тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання, зберегти пріоритет родинного виховання, активніше залучати батьків до участі у педагогічному процесі дошкільного закладу.

   Протягом навчального року роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців. . Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків свят, розваг, контрольно-підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як запрошення батьків на відкриті методичні заходи, їх участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дитсадка серед родин наших вихованців.

   Спільна та чітка робота із батьківськими комітетами дала можливість зробити косметичні ремонти в усіх вікових групах, замінити застаріле обладнання, відремонтувати сантехніку. Більшість батьків вихованців  відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми , і їх ставлення до дітей; членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, умови, створені для розвитку, на­вчання й виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом .

 Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу , як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання дошкільних навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ДНЗ з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Наказом по закладу призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі.

    Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадри ми та досягнення дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано

     Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

Виходячи з вищевикладеного, можна виділити такі загальні недоліки в роботі дошкільного навчального закладу :

§   вихователям кожної вікової групи поповнити методичні матеріали для впровадження в роботу інноваційних технологій;

§  недостатньо проводиться тематичних спільних міроприємств з батьками, з громадськістю, що знижує імідж ДНЗ в очах батьків;

   Виходячи з аналізу роботи закладу за 2015/2016 рік, визначити наступні завдання на 2016/2017 навчальний рік .

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ   Рацин І. Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

загальних звітних зборів перед громадськістю та

колективом ДНЗ №3 Рацин І. Ю.

керівника дошкільного навчального закладу №3 смт Буштино

Буштинської селищної ради

Тячівського району

Закарпатської області

                                                                               від 21 червня  2016 року

     Присутні:

                Рацин І. Ю.- керівник ДНЗ №3; Богачик Р. С.- заступник голови Буштинської селищної ради; батьки вихованців ДНЗ№3, працівники ДНЗ №3, громадськість селища – всього 36  особи.

 

    Порядок денний

1.     Обрання голови та секретаря зборів.

2.     Звіт керівника дошкільного навчального закладу №3 смт Буштино , Рацин І.Ю. про управлінську діяльність у 2015-2016 навчального року.

 

    Слухали: Рацин І.Ю., яка запропонувала    обрати голову та секретаря зборів.

    Виступили: 

 Вихователь ДНЗ №3 Розман М.М., яка запропонувала головою зборів обрати - Бенцу В.Т,вихователя - методиста , секретарем –  Вовчок М. М. вихователя ДНЗ №3.

Відбулося голосування , в ході якого рішення було прийняте одноголосно.

     Ухвалили: 1. Головою зборів обрати – В.Т.Бенца.

                          2.Секретарем зборів обрати – М.М. Вовчок.

    Слухали: Рацин І.Ю., керівника ДНЗ№3 , яка прозвітувала про свою управлінську діяльність за 2015 – 2016 навчальний рік. Зокрема відмітила, що протягом 2015-2016 н.р. ДНЗ №3 працював за Базовим компонентом (нова редакція) дошкільної освіти, комплексною додатковою освітньою програмою «Українське дошкілля», Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», а також відповідно до власного Статуту, Колективного договору та річного плану роботи.

Рацин І. Ю. ,в повному обсязі розкрила  всю роботу закладу  за 2015-2016 навчальний  рік. Свій виступ завершила тим, що робота з дітьми велася систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

Виступили:

 

1.                                Рущак Н. Ю., вихователь ДНЗ №3 зазначила, що Рацин І.Ю. дотримується «Колективного договору», спільно вирішує питання внутрішнього розпорядку. У трудовому колективі немає конфліктів.

Керівник працює творчо, з натхненням, подаючи приклад відповідального ставлення до своїх обов’язків, виявляє високі організаторські здібності.

Рущак Н.Ю. запропонувала вважати роботу керівника ДНЗ №3 Рацин І. Ю. задовільною.

2.                                Богачик Р.С. заступник голови селищної ради у своєму виступі підкреслила  результативність тісної співпраці адміністрації ДНЗ та селищної ради. Селищна рада у міру своїх можливостей намагається підтримувати ініціативи закладу, співпрацювати з нею у питаннях виховання та вирішенні матеріально - побутових проблем ДНЗ.

Богачик Р.С. запропонувала вважати роботу керівника ДНЗ №3 Рацин І.Ю. задовільною.

3.                                Лазорко І.П.  голова батьківського комітету ДНЗ №3, який зазначив, що Рацин І.Ю. вболіває за садок і прикладає багато зусиль, щоб все було впорядковане і охайне; має великі організаторські здібності; високу професійну підготовку. Вона підтримує тісний взаємозв’язок з батьківським комітетом, що сприяє покращенню роботи з вихованцями закладу, а також укріпленню матеріально-технічної бази ДНЗ №3.

Лазорко І.П. запропонував вважати роботу Рацин І.Ю. задовільною.

 

         Для оцінки діяльності керівника ДНЗ №3 Рацин І.Ю. за 2015-2016 навчальний  рік  голова зборів Бенца В.Т.  запропонувала  присутнім обрати форму голосування – відкрите або таємне. Всі присутні проголосували за таємне голосування для оцінки діяльності керівника ДНЗ №3 Рацин І.Ю..

         Для проведення таємного голосування було обрано лічильну комісію у складі:

голова комісії – Л.В.Цірик;

секретар комісії – К.М.Олексик;

член комісії – М.М.Малета.

  

                                 Протокол                                                   

            засідання лічильної комісії додається

 

 

 

 

 

Ухвалили:

 

1.     Визнати роботу керівника ДНЗ №3 Рацин І.Ю. за   2015-2016 навчальний  рік задовільною, такою, що сприяє розвитку закладу, впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес, зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

 

2.     Надати протокол засідання загальних звітних зборів перед громадськістю  керівника дошкільного навчального закладу №3                       смт  Буштино до управління освіти  Тячівської РДА.

 

 

 

 

Голова зборів                                                                  В.Т.Бенца

Секретар                                                                М.М.Вовчок

 

 

Витяг з протоколу

засідання лічильної комісії загальних звітних зборів перед громадськістю керівника дошкільного навчального закладу №3  смт Буштино Рацин І.Ю.

 

Склад обраної комісії:

 

Голова комісії :     Л.В.Цірик

 

Секретар  комісії:  К.М.Олексик

 

Член комісії:          М.М.Малета

 

 

Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо оцінки діяльності керівника ДНЗ №3 Рацин І.Ю.

 

 

Кількість присутніх  

36

 

Роздано бюлетенів:

 

36

 

Залишилось нерозданих бюлетенів:

 

10

 

Кількість виявлених в урні для голосування бюлетенів:

 

36

 

    Результати голосування

 

Визнати роботу

Рацин І.Ю.

 

«Задовільною»                     36

 

 

Недійсних бюлетенів:-         0

 

 

Голова лічильної комісії

 

 

 Л.В.Цірик           

 

Секретар лічильної комісії

(підпис)

 

К.М.Олексик

 

Член лічильної комісії

(підпис)

 

М.М.Малета

 

(підпис)

 

 

 

szb

 

 

 

 

 

 

 

 

зображення
sobkova_vitae.jpg