Руськомокрянський ДНЗ

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 202

Звіт

КерівникаРуськомокрянськогодошкільногонавчального закладуГринуш С.І. за 2015/2016н.р.

Даний звітзроблений на підставі наказу Міністерстваосвіти і науки Українивід 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітуваннякерівниківдошкільнихзагальноосвітніх та професійно-технічнихнавчальнихзакладів перед пед. колективом та громадськістю».

 

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завданнязвітування:

1. Забезпечитипрозорість, відкритість і демократичністьуправліннядошкільнимнавчальним закладом.

2. Стимулювативпливгромадськості на прийняття та виконаннякерівникомвідповіднихрішень у сферіуправліннядошкільнимнавчальним закладом. ДНЗ розрахований на 2 групи - 35місць.  На даний час виховується і навчається 43 дітей. Режим роботи ДНЗ п’ятиденний з 6.30. до 17.00. Мованавчання – українська.

Протягом 2015/2016навчального року ДНЗпрацював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільноїосвіти, комплексною додатковоюосвітньоюпрограмою «Дитина в дошкільні роки» у всіхвіковихгрупах закладу, а також, відповідно до власного Статуту, програмирозвитку та річного плану роботи.

Дошкільнийнавчальний заклад маєнеобхідніумови для вирішеннязагально – освітніх завдань. Групиоснащенііграшкамизгідно типового переліку, постійнооновлюєтьсярозвивальне-ігровесередовище.

У порівнянні з минулими роками кількістьдітейпомережі не змінювалася.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ДНЗ укомплектований педагогічними кадрами до складу якоговходять7педпрацівників: 1 завідувач, 4вихователі, 1 практичний психолог, 1музичнихкерівника. Звищоюосвітою – 2педагогів.

Вихователібудують свою роботу з урахуваннямпоставлених на рікзавдань, сучаснихвимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завждипідтримую та стимулюютворчуініціативупрацівниківщодовдосконаленняосвітньоїроботи, заохочуютворчіпошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

 

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначеннярівня та вдосконаленняосвітньо - виховногопроцесу, адміністрацією ДНЗбулиохоплені контролем усісуттєвіпитання. Спостереження за якістюпедагогічногопроцесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, іншіформироботи з дітьми дали змогустверджувати, щозагалом педагоги закладу спрямовуютьосвітнійпроцес на розвитоккомунікаціїдошкільників, вчатьвміннюспілкуватися та жити в навколишньомусвіті.

У 2015/2016навчальномуроціколектив закладу працювавтворчо і відповідально. Адміністрація закладу охопилаоперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконаннявимог режиму в ДНЗ. Проведеннявідкритих занять стимулювалопедагогів до поглибленоговивченняпитань, щовисвітлюються, пошукунестандартних, цікавихрішень, а такожсприялозбільшеннюсамооцінки.

 

Щодоудосконалення і модернізаціїроботи з родинами, колективпедагогівпрацював над формуваннямсвідомостібатьківщодопідвищенняфізичної та розумовоїпрацездатностідітей, навчаннядітейжити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчалисьуникатиконфліктів, будуватистратегіюрозв`язанняконфліктів, уникатиконфліктнихситуацій.

Двічі на рік проводились «Днівідчинених дверей».

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА                                                              

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

 ДНЗ працював над проблемною темою «Організація освітньо - виховного процесу щодо забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.

 

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

До школи у 2016роціпідуть12дітей.

Реалізаціянаступності з боку дошкільної ланки освітимаєполягати у формуванніготовностідітей старшого дошкільноговіку до систематичного навчання і шкільногожиття, щопередбачаємотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичнупідготовку, розвитокпізнавальнихпсихічнихпроцесів та мовлення, прищепленняелементарнихнавчальнихумінь.

Педагогічнимколективом закладу була проведена певна робота щодоохопленнядітей 5-го року життядошкільноюосвітою.

 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Батьки вносять плату за харчування у розмірі50 відсотківвідвартостіхарчування за день.

Видачаготовихстрав на групиздійснюваласявідповідно до графікавидачіїжі. Постійноздійснювався контроль за якістю та терміномвикористанняпродуктів, дотриманнятехнологіїприготуванняїжі, проводилосяконтрольневаженнязалишківпродуктів. Організованечергування на харчоблоці дало змогупростежитивідповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

Режим харчуванняздійснювавсявідповіднодо режиму кожноївіковоїгрупи. Медична сестра закладу здійснюєпрофілактичні заходи в тому числіпроведенняобов’язковихоглядів, контроль за станом здоров’я, фізичнимрозвиткомдітей, організацієюфізичноговиховання, загартування, дотриманнямсанітарно-гігієнічних норм та правил.

Умовидляорганізаціїхарчування в дошкільномузакладізадовільні. Харчоблокмаєнеобхіднеприміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, яке знаходиться в робочомустані, незважаючи на закінченнятермінівексплуатації. Виконувалисявимогищододотриманнясанітарно-гігієнічного режиму. З метою забезпеченнязбалансованогорізноманітногохарчуванняскладаєтьсядвотижневеперспективне меню, якепогоджено і затвердженовідділомгігієни і харчуваннядітейрайонноїСЕС.

 

ПІДСУМКИ

Підводячипідсумкиминулогонавчального року можнастверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуваннямвіковихможливостейдітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

Але є труднощі, якінеобхідновирішуватице: поступовазамінадитячихмеблів у групах;замінавхідних дверей, вікон.

Протокол

Проведення звіту завідувачки комунальним дошкільним закладом Руськомокрянської сільради перед колективом та громадськістю.

21.06.2016.        Руськомокрянський ДНЗ

Голова зборів: Ферима Г.П. вихователь ДНЗ.

Секретар: Країло М.М. вихователь ДНЗ.

Присутні: 52чол.

Порядок денний

1.    Звіт завідувачки Руськомокрянського ДНЗ перед колективом та громадськістю.

2.    Обговорення звіту.

3.    Таємне голосування та прийняття рішень і занесення його в протокол.

Слухали : Гринуш С.І. зав. Руськомокрянським ДНЗ яка звітувалась за виконану роботу за період 2015-16н.р. (додається звіт зав. ДНЗ).

В обговоренні взяли участь:

Магаль Л.В.член б. к. ДНЗ проінформувала про те, що протягом року проводилися збори б.к. і вирішувалися такі питання:

·       допомога батьків у ремонтних роботах ДНЗ .

·       Допомого в організації новорічних подарунків.

·       Поповнення ігрового кутка новими іграшками.

Костяк Р.М.  медична сестра ДНЗяка розповіла про організацію харчування в ДНЗ і медичної роботи. Меню складається на 10 днів, воно різноманітне і калорійне з урахуванням продуктів які отримує дитсадок. Повідомила, що своєчасно здійснює контроль за профілактичними та оздоровлюючими процедурами в ДНЗ ( прогулянки на свіжому повітрі, сонячні ванни в літку, ходьба босоніж по траві та піску).

Барна А.М.  сільський голова. У всьому підтримує колектив  дитсадка, додає корисні поради і допомагає.

Результат таємного голосування:

·       роботу зав. ДНЗ визнати  задовільною – 52 чоловік.

·       роботу зав. ДНЗ визнати не задовільною – .

Ухвалили: роботу зав. Руськомокрянським ДНЗ визнати задовільною.

 

Голова зборів:____________ Ферима Г.П.

 

Секретар:_____________ Країло М.М.

 

 

зображення
1451548750.jpg