Солотвинський ДНЗ №2

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 263

Звіт завідувача Солотвинським ДНЗ я/с №2

Шофрон Галини Юріївни перед колективом,

батьківським комітетом та громадськістю за 2015-2016 навчальний рік.

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від  28.01.2005 р. №55 «Про запровадження звітування керівників  дошкільних, загальноосвітніх та професійних  технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійних технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, проведено звітування завідувача Солотвинським ДНЗ я/с №2 Шофрон Галини Юріївни на загальних зборах колективу.

  Загальні відомості про ДНЗ.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного,  розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу направлення на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;  виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Відповідно до штатного розкладу в дошкільному навчальному закладі  працює 12 працівників, з них педагогічних – 6, які мають відповідну фахову освіту.

   Дошкільний навчальний заклад розрахований на 35 місць. У дошкільному закладі функціонують 2 різновікові групи, де 2015-2016 н.р. виховувалося 50 дітей і одна група з короткотривалим перебуванням дітей.

   Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється   на підставі заяв батьків ,медичної довідки про стан здоров’я дитини , ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

 

 

   Дошкільний навчальний заклад №2 працює з 7.00-до 17.30 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

   Навчальний рік у дошкільному  навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня ( оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

   Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Статуту дошкільного закладу та річного плану, який складається на навчальний рік та періоду оздоровлення .План роботи затверджується педагогічною радою закладу.

    Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно з Законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»;  Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в  Україні (нова редакція), Положення «Про батьківські комітети ( раду) дошкільного навчального закладу»  Наказ МОН молоді та спорту №398 від 26.04.11 р. , «Положення про методичний кабінет».

   Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового , естетичного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

  Розподіл навчального навантаження  побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому освітній процес базується  на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові , що тривалість фронтальних занять не повинно перевищувати 15-35 хвилин ( відповідно віку дітей), групових 15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитини.

 

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій  у навчальний процес.

    Планування роботи в дошкільному закладі здійснюється відповідно Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи  в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалися організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ є методичний куток, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року методичний куток поповнився наочно –методичною літературою, посібниками.

   Вихователі користуються сучасними науковими розробками , авторськими методиками, розробками занять , свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Управління дошкільним закладом» та «Коза-диск». Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди , використання кращого  досвіду вихователів нашого ДНЗ, проходження курсів підвищення кваліфікації  в Закарпатському Інституті післядипломної освіти.

  З метою інтеграції освіти і науки,  сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально- методичного забезпечення педагогічного процесу.

   Протягом навчального року вирішувалися важливі завдання – ознайомлення дітей дошкільного віку з природою Закарпаття , як важливий напрям у вихованні патріотичної особистості;

- оздоровча

- фізкультурна робота ДНЗ –важлива умова фізично здорової дитини.

  З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів спрямовуючі навчально – виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведенні протягом навчального року засідання педагогічної ради семінари- практикуми, колективні перегляди занять та режимних моментів консультації.

   Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та виховані. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю ініціативу працівників щодо  вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно- експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

    Впровадження в практику роботу інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор  в повсякденному житі.

  Здійснюючи диференційоване навчання та впроваджуючи активні форми навчання дітей, педагоги отримали гарні результати загального розвитку дітей. Особливо слід відмітити рівні компетенції дітей – випускників ДНЗ. Порівняльний аналіз результатів діагностики дітей на початок та на кінець навчального року дає можливість прослідкувати динаміку розвитку компетенції дітей.

     Діти нашого дошкільного закладу взяли активну участь у конкурсі різдвяних колядок у селі Н. Апша, на якому отримали перше місце, за що ДНЗ був нагороджений пральною машиною.

 

  Вжиті завідуючою  дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей п’ятирічного віку.

 

В дошкільному закладі постійно ведеться облік дітей дошкільного віку прилеглої та закріпленої за дошкільним закладом території. На основі банку даних дітей неохоплених  дошкільною освітою адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ проводилась активна робота в напрямку пропаганди дошкільної освіти перед початком навчального року: - вихователі відвідували сім’ї дітей, які не відвідують дошкільні заклади, проводились з батьками консультації, бесіди, запрошували їх до ДНЗ де була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, роботи дітей, ігрове середовище групових кімнат. В результаті   прийнятих заходів діти п’ятирічного віку відвідують дошкільні заклади смт. Солотвино.

 

Матеріальна технічна база ДНЗ

 

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матеріально-технічна база постійно удосконалюється і модернізується , а саме: на виконання « Санітарних правил утримання ДНЗ» проведено ремонт санвузлів ,поточний ремонт та  ремонт підлоги в груповій кімнаті. Закупили для кухні побутову техніку: електроплиту, холодильник, електром’ясорубку.

   В цьому році плануємо зробити капітальний ремонт кухні, огорожу дитячого закладу.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

 

Згідно Закону України « Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки,  призначенні відповідальні з питань охорони праці, затвердженні інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо -виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

    За період роботи ДНЗ у 2015-2016 навчального року нещасних випадків з дітьми під час освітньо-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

   Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

    Адміністрація закладу організувала  нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

     При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

      Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктажі і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було.

     Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників.

     Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік  ) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осібна знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль з охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

    Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти якій спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки  в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має таки завдання:

-         Поліпшення якості в навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

-         Удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя; ,

-         Пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

  В дошкільному закладі був проведений  « Тиждень безпеки».

   Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей- важливе завдання дошкільного закладу.

    У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

    Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

    Зобов’язання адміністрації, передбачені Колективним договором , ретельно виконуються. В 2015-2016 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагогі отримують доплату за вислугу років, отримали грошову допомогу до Дня працівників освіти всі працівники ДНЗ, і матеріальну допомогу на оздоровлення підчас відпуски отримали педпрацівники.

 

Забезпечення фізичного, медичного обслуговування та організація харчування вихованців.

 

   На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну  освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

    Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та профілактики захворюваності, сприяли:

-         Систематичне і своєчасне проведення медичних оглядів дітей;

-         Систематичне медико-педагогічне вивчення організації навчально-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

    Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

    Ефективність оздоровчих заходів визначалося поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи  з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Результати роботи розглядалися на педраді.

   Серед багатьох чинників що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

    Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ті показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо…

     Особлива увага приділялась дітям в період адаптації ( індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку – чергуванню освітньої, ігрової діяльності та фізкультурного дозвілля . результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань.

       Організація харчування дітей в  ДНЗ  здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005р. №1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого Наказом МОН України від 01.06.2005р. №242/329,Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним Наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. №298/227 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №202/165(0440-13) від 26.02.2013р.).

     В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно- гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина находили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

    Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015-2016 н. р. становить 13 гр. Батьки вносять плату за харчування у розмирі 60% від вартості харчування за день. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню.

    Звернення громадян 2015-2016 навчальному році були в основному, з питань влаштування дітей до дошкільного навчального закладу, працевлаштування.

 

 

Завідувач ДНЗ я/с №2                                                                           Шофрон Г. Ю.

 

Протокол

звіту завідувача Солотвинського ДНЗ я/с №2

перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, громадськістю.

 

Від 22.06.2016 року  14.00 годин       Солотвинський ДНЗ я/с №2

 

Присутні:

1.      Депутат і секретар  Солотвинської селищної ради Губан Любов Іванівна

2.     Голова батьківського комітету ПопшаМаріора Іванівна

всього: 20

Порядок денний:

1.     1 .  Звіт завідувача  Солотвинського ДНЗ я/с №2Шофрон Галини Юріївни  перед  колективом, батьківським комітетом, громадськістю за підсумками  роботи 2015-2016 навчального року.

2.     Обговорення звіту.

3.     Провести таємне голосування щодо оцінки завідувача Солотвинського ДНЗ я/с №2 Шофрон Галини Юріївни.

   Запропоновано обрати головою зборів профорганізатора Пуліска Ірину Юріївну, секретарем зборів психолога Тильняк Олену Миколаївну.

За обрання голови зборів Пуліска І. Ю. проголосували:

За – 20

Проти – 0

Утримались – 0

  За обрання секретаря зборів Тильняк О. М. проголосували:

За – 20

Проти – 0

Утримались – 0

 

  Слухали по першому питанню завідувача Солотвинським ДНЗ я/с №2 Шофрон Галину Юріївну , яка прочитала свій звіт про виконану роботу за 2015-2016 навчальний рік.

 

   Виступила Соколова Ганна Іллічна, яка пропонувала, у зв’язку з постійним ростом цін на продукти харчування, подати подання на сесію сільської ради щодо підняття вартості харчування дітей в дошкільному закладі.

   Виступила  ПопшаМаріора Іванівна, яка сказала що батьки задоволені роботою дошкільного закладу і бажають всьому колективу та завідувачу дошкільним закладом і надалі працювати наполегливо, творчо, завжди досягати виконання поставлених завдань.

    Виступила  Недведцкая  Тетяна Іванівна, яка подякувала завідувача Шофрон Галину Юріївну за її роботу.

 

   Для таємного голосування щодо оцінки роботи завідувача Солотвинського ДНЗ я/с №2 ,   голова зборів  Пуліска І. Ю. запропонувала обрати лічильну комісію в складі:

1.     Рактей Ольга Іванівна

2.     Бобришова Марія Василівна

3.     Йовді Галина Анатоліївна

  За обрання складу лічильної комісії проголосували:

За – 20

Проти – 0

Утримались – 0

   Результати таємного голосування щодо оцінки  діяльності завідувача Солотвинського  ДНЗ я/ с №2 Шофрон Г. Ю. за 2015-2016 навчальний рік наступні:

За задовільну роботу – 20

За незадовільну  роботу – 0

Утримались – 0

Ухвалили :

1.       Визнати роботу  завідувача дошкільного навчального закладу Шофрон Г.Ю. задовільною.

Голова зборів                                                                         Пуліска І.Ю.

 

Секретар зборів                                                                     Тильняк О.М. 

зображення
20160422_130111.jpg