Буштинський ДНЗ №2

Створено: 05 липня 2016 Останнє оновлення: 05 липня 2016 Дата публікації Перегляди: 190

 

 

Звіт керівника

 Дошкільного   навчального закладу   «Свята Анна» 

перед батьками, колективом та громадськістю з питань статутної діяльності закладу  у 2015– 2016  навчальному році

 

 

17 червня 2016 року

 Дошкільний навчальний  «Свята Анна» - заклад дошкільної освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту.

Розташований за адресою: вул. Брезоноці,16

функціонує з 2002 року.

Проектна потужність - 45 місць.

         Режим роботи установи – п’ятиденний, 9 годин; з 8:00 до 17:00

Функціонують2 групи.

  Станом на 01 червня у нас в садочку перебуває – 49 дітей.

          На 2015 – 2016  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

   Групи молодшого дошкільного віку (2-4 р.ж.): 1 групи;

   Групи старшого дошкільного віку (4-6 р.ж.): 1 групи.

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

      Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

 Протягом навчального року (2015-201) ДНЗ працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою «Дитина в дошкільні роки» у всіх вікових групах, «Впевнений старт» з дітьми старшого дошкільного віку та річного плану роботи.

Пріоритетними завданнями є:

 1.     Поліпшити  якість освітньо – виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності Формування в участників освітньо – виховного процесу активної життєвої позиції щодо власної безпеки, озброєння навичками безпечної поведінки в довкіллі.

2.     Розпочати роботу над забезпеченням інтегративного підходу до організації трудової діяльності дошкільників

3.     Продовжити працювати над розвитком морально-духовної якості дошкільника як важливого чинника соціалізації особистості. Формування чуття громадянської  свідомості.

      Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості та релігійного виховання дітей.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

         Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

 ·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації сприятливих умов для формування навичок дослідницької діяльності під час занять з образотворчого мистецтва, втілення принципу інтеграції, (фрагменти експериментальної роботи);

 ·         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

 ·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу.

       Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ДНЗ забезпечений. Дошкільний  заклад має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально- ігрове середовище.

       Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 14 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 4 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 2 особи, середня спеціальна- 2 особи. Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

        Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при .

      Протягом 2015-2016 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, семінари та майстер-класи.

       Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

Управлінська діяльність.

      З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією ДНЗ№ були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

      У 2015-2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем  стан підготовки до навчального року , виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Очолюваний мною колектив працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики.   

                Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчалися уникати конфліктів, будувати стратегію розв’язання конфліктних ситуацій.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

           Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні свята щомісяця, ритмічна гімнастика – це все застосовувалося   у нашому закладі і було запорукою здоров’я наших вихованців.                        

Методична робота.

      Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ДНЗ на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.

      Протягом навчального року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально – виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання  в ДНЗ у 2015 – 2016 н.р.  Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо –та відеоматеріалів.

      Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагога щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, науковості, гнучкості, безперервності їх фахового вдосконалення.

На протязі року були проведені педагогічні ради:

 1.     «Пріоритетні  завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у       2015-2016 н.р.».

2.      «Здійснення релігійного виховання дітей». 

3.     «Виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку»

       Переваги надавалися формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.                        

Результати навчально- виховного процесу.

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків в усіх групах.

         Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини працюв гурток: англійської мови (керівник  Назарович Л.В..) , кількість дітей - 29

Робота з наступності із школою та батьками.

Співпраця ДНЗ  та ЗОШ№3 ім. Яноша Бояї  велась на належному рівні , відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ  та ЗОШ№3», виконання якого  дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову,комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання в ній.

   Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських зборах у старших дошкільних групах.

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Організація харчування.

Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

     Харчування дітей в ДНЗ у 2015-2016 н.р. здійснювалось на 100% проплаті від благодійних організацій, за перспективним тижневим меню. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

     Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

     Умови для організації харчування в ДНЗ задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу.

     З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

      Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

      З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

       При періодичних перевірках групового персоналу по сан.стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

        Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2015/2016 навчального року, обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях.

   Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема :

-     чітке дотримання режиму;

-    дотримання  санітарно-гігієнічних вимог;

-     організація фізичного виховання;

-     проведення загартовуючих процедур .

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

       З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки .

Матеріально-технічна база.

     В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази  з залученням батьків в поточному році  проведено:

- добудова спальні та музичного залу.

- повністю  замінена система опалення.

- поточний ремонт всіх приміщень.

- заміна всіх вікон на склопакети.

     Були  придбані:

- меблі для спальні та ігрової кімнати обох груп.

- придбано по 45 комплекти постільної білизни.

  За рахунок батьківської допомоги були придбані качелі для дітей.

            Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі.

      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законами  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ, завдяки батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Витяг з протоколу № 1

Виробничої наради ДНЗ «Свята Анна»  та громадськості

  

Від 17.06.2016р                                                                                 

                                                                          Присутніх: 52 чол.

                                                                     Батьківський комітет: 7 чол.

                                                                          Пед. колектив: 4 чол.

 

Відбулося звітування завідуючої дошкільного навчального закладу «Свята Анна» Пуліска Єви Тиборівни перед педагогічним колективом та громадськістю.  Метою звітування було: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  ДНЗ «Свята Анна»

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

Звіт завідуючої Пуліска Є.Т.

Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

У своєму звіті Єва Тиборівна розкрила всі напрямки роботи, дала аналіз виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому роль педагогічного колективу, системність та професіоналізм всього колективу.

В обговорені звіту взяли участь працівники дитячого садка та батьки вихованців, які в свою чергу високо оцінили роботу ДНЗ «Свята Анна» та керівника  Пуліска Є.Т.., зокрема.

Рішення загальних зборів

1. Зміст освітньо-виховної роботи в ДНЗ відповідає вимогам соціального замовлення батьків і дитсадка. Педагогічний колектив ДНЗ досяг значних показників в освітньому процесі, що свідчить про всебічний розвиток дітей та творчі здобутки.

2. Матеріально-технічна база ДНЗ відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і потребує постійного оновлення.

3. Діяльність керівника спеціального ДНЗ «Свята Анна» за 2015-2016 навчальний рік оцінена на відмінно.

 

 

           

Голова зборів:                                                         Пуліска Є.Т.

 

Секретар:                                                                 Штремпел М.Б.

 

 

зображення
5.jpg