Тернівський МНВК

Створено: 04 липня 2016 Останнє оновлення: 04 липня 2016 Дата публікації Перегляди: 345

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу МНВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року. Як директор комбінату, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом комбінату, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора МНВК, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу комбінату та керівника навчального закладу.

 

Загальна інформація про МНВК

Щоб здійснювати навчально-виховний процес,  комбінат має має приміщення в якому обладнано 9 навчальних кабінетів, 3 лабораторії (комп’ютерна, авто- тракторної справи), 2 майстерні (швейна, різьби по дереву).

Для здійснення харчування учнів столова обладнана 50 посадочними місцями.

Головною метою навчального закладу є здійснення профорієнтації, допрофесійна і професійна підготовки учнівської молоді, забезпечення реалізації потреб громадян у здобутті професійно-технічної освіти, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави.

Головним завданням навчального закладу є:

     ■ допрофесійна підготовка;

     ■ профорієнтаційна робота серед учнівської молоді шкіл мікрорайону;

     ■ підготовка кваліфікованих робітників з рівнем професійних знань,

        умінь навичок в обсязі державних стандартів, їх перепідготовка та 

        підвищення кваліфікації;

     ■ постійне удосконалення якості підготовки робітничих кадрів з

        урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури

        і  перспективи їх розвитку;

     ■ виховання соціально-активних членів суспільства, формування в них

        наукового  світогляду, творчого мислення, високих людських якостей  

        і національної свідомості;

     ■ надання громадянам можливості самостійного вибору життєвого

        шляху, зростання їх інтелектуального  рівня та професійної культури;

     ■ здійснення на договірний основі з підприємствами, установами,

        організаціями, державною службою зайнятості та фізичними особами

        професійного навчання громадян, які не зайняті в суспільному

        виробництві  чи сфері послуг або потребують перекваліфікації.

Успішна діяльність кожного навчального закладу залежить від виконання адміністрацією закладу і мною в тому ж числі своїх функціональних обов’язків.

Я та мої заступники відповідаємо за успішну діяльність комбінату  в цілому щодо виховання та навчання учнів, зміцнення їхнього здоров’я та фізичного розвитку, за своєчасне та якісне перспективне й поточне планування роботи  МНВК , виконання запланованих заходів.

У 2015-2016 навчальному році навчання учнів здійснювалось за такими профілями:

-         водій автотранспортних засобів (категорії «С»),

-         водій автотранспортних засобів (категорії «В»),

-         тракторист (категорії «А»),

-         оператор комп’ютерного набору,

-         секретар керівника;

допрофесійне навчання:

-         кухар,

-         слюсар з ремонту автомобілів,

-         швейна справа,

-         перукарська справа.

Навчальні предмети викладаються за державними програмами. Журнали обліку теоретичного та практичного навчання встановленого зразку.

Контингент учнів на 01.09.2015 складав 564 чол. На кінець 2015-2016 навчального року контингент учнів МНВК складав 554 чоловік.

 

Методична робота.

Система методичної роботи в закладі спрямована на підвищення рівня професійної майстерності педагогів, їхньої компетентності та ерудиції.

Педагогічний колектив закладу працює над методичною метою

·         Формування компетентності шляхом упровадження продуктивної творчої діяльності вчителя.

·         Підвищення якості навчання учнів за рахунок застосування технологій, що забезпечують успішність самостійної роботи кожного учня.

В методичній та організаційній роботі МНВК найшли своє відображення наступні питання:

1.        Вивчення та розроблення навчальних планів та програм.

2.        Розроблення методичних рекомендацій з підготовки та проведення уроків.

3.        Удосконалення методів навчання та виховання учнів.

4.        Підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання та надання їм методичної допомоги.

5.        Аналіз виконання навчальних програм, календарних і робочих планів.

6.        Застосування технічних засобів навчання.

7.        Вивчення та розповсюдження досвіду роботи викладачів та майстрів виробничого навчання.

8.        Зв’язок з базовими підприємствами та організаціями з питань профорієнтації та трудового виховання старшокласників.

Навчально-виховний процес комбінату спрямований на формування таких складових особистості учня, як висока освідченість, культура, духовність.

Методичний кабінет забезпечує  науково-методичний супровід та інформує  педагогів з різних питань організації навчально-виховного процесу, надання допомоги вчителям, ознайомлення з новинками літератури.

Одним із найголовніших завдань методичного кабінету  є надання допомоги вчителям  і майстрам виробничого навчання у підвищенні їх педагогічної майстерності, у впровадженні в навчально-виховний процес інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду, в розвитку аналітичних та дослідницьких навичок.

Головною формою розповсюдження кращого досвіду у реалізації методичної проблеми МНВК була педагогічна рада, на якій підводились підсумки роботи, ставились конкретні завдання.

Організація освітньої діяльності закладу.

Організація навчання учнів  у  комбінаті здійснюється на основі навчального плану, який складається комбінатом на основі базових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти і науки  України. Навчальний план комбінату затверджує його рада.

Направлення   учнів   загальноосвітніх   шкіл   до    комбінату та їх зарахування проводиться на підставі заяв учнів та письмової згоди   їх   батьків   або   опікунів   з   урахуванням   профвідбору, який   здійснюється профорієнтаційною службою комбінату та психологічними службами загальноосвітніх навчальних закладів.

Педагогічними колективом закладу у відповідності до вимог Законів України проводилась певна робота навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є сприяння творчому розвитку особистості. З метою створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного розвитку учнів МНВК педагоги залучають учнів до участі у творчих конкурсах «Кращій за професією».

 

Кадрове забезпечення.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу  дозволяло   задовольняти  освітні запити  учнів  з профільного і допрофесійного навчання на належному  рівні.

Заклад  укомплектований педагогічними працівниками з відповідною освітою – 10 педагогів та 6 – майстрів виробничого навчання.

Курсова перепідготовка педагогічних працівників здійснюється згідно перспективного плану, який складено на 5 років.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до вимог нормативних документів з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результатами навчання та виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Вчителі, що атестуються, проводять відкриті уроки, приймають участь у роботі творчих груп.

З метою популяризації навчальних предметів проводяться предметні тижні, під час яких проводилися заходи, спрямовані як на розвиток розумових та творчих здібностей  дітей, так і на прищеплення інтересу до навчальних предметів.

        В 2015-2016 н.р. проходили атестацію 3 педагоги, та 5 майстрів в/н комбінату.

 

Матеріально-технічна база.

Будівля та приміщення закладу відповідають вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу.

Адміністрація комбінату забезпечує ефективну діяльність Тернівського МНВК виходячи з фактичних обсягів фінансування. Для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази комбінату були залучені позабюджетні джерела фінансування – внески батьків на ремонт приміщень комбінату, техніки, придбання паливно-мастильних матеріалів для автотракторної техніки, придбання медикаментів для учнів, навчальних посібників та канцелярського приладдя,  на підписку періодичних видань, на господарчі товари та інші потреби комбінату.

Кабінети забезпечені необхідним обладнанням для проведення занять у відповідності з навчальними планами та програмами.

Територія закладу утримується у належному стані, на літній період висаджуються квіти. Здійснюється постійний контроль за станом дерев та кущів.

 

Для підтримки основних фондів у належному технічному стані в закладі:

-               проведено ремонт комп’ютерів та відновлення програм до них;

-               здійснення страхування автомобілів та діагностика технічного стану;

-               придбано палива (вугілля).

За спец кошти:

-                   придбано запчастини для трактора та його ремонт.

 

 

зображення
1451548750.jpg