Тячівський рай ЕНЦ

Створено: 04 липня 2016 Останнє оновлення: 04 липня 2016 Дата публікації Перегляди: 322

Звіт про роботу директора

Тячівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Тячівської районної ради Ткача І.М.

за  2015-2016 навчальний  рік

Тячівський райЕНЦ у 2015-2016 навчальному році працював над реалізацією основної мети визначеної Законом  України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про виховання дітей та молоді», Концепції екологічної освіти України, затвердженої Постановою Кабінетів Міністрів України віл 27.08.2010 року №785 та Державної цільової соціальної програмси «Молодь України» на 2009-2015 роки, Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді , «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки».

1. Удосконалення та дальший розвиток позашкільної натуралістичної природоохоронної роботи з дітьми та учнівською молоддю району віком від 5-ти до 17-ти років, згідно реалізації державної політики в галузі  позашкільної освіти.

2. Впровадження в навчально-виховний процес Концепції  національного виховання молоді, сучасних педагогічних технологій, новітніх теоретичних розробок передового досвіду, поліпшення його методичного забезпечення.

3. Залучення вихованців центру до практичної природоохоронної, науково-дослідницької, експериментальної  роботи в галузях лісництва, с/г, квітництва, бджільництва, створення філій: «Юних лісівників-дендрологів», «Юних майстрів народних ремесел», «Юних пасічників».

4. Надання  інформаційно-методичної допомоги школам району з позакласної та позашкільної  роботи з біології, с/г, організації роботи в гуртках натуралістичного профілю, загонів «Зелених патрулів», «Шкільних лісництв», «Куточків живої природи», «Музеїв хліба», зав. НДЗД з питань дослідницької роботи на НДЗД.

5. Просвітницька природоохоронна екологічна діяльність педагогів центру  здійснювалась через пошук, розвиток і підтримку здібних, обдарованих і талановитих учнів, залучення у натуралістичні гуртки дітей з девіантною поведінкою з метою недопущення правопорушень та збереження і пропаганди здорового способу життя.

6. Педагоги та юннати центру проявляли активність в районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних  масових натуралістичних заходах: виставках, зльотах, конкурсах, нарадах, семінарах на природоохоронну тематику.

Протягом 2015-2016 навчального року Тячівський рай ЕНЦ здійснював навчання і виховання у позаурочний час, метою якого було виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті з біології, екології, сільськогосподарських та інших природничих наук з метою здобуття знань, умінь і навичок.  

В закладі були створені належні умови для вибору вихованцями видів діяльності відповідно до їх інтересів та вимог батьків і осіб, що їх замінюють,  вживалися заходи для залучення до навчання вихованців, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, для забезпечення їх соціального захисту.

У створених 120 групах еколого- натуралістичного профілю займалося  2040 вихованців, з них: 25 груп початкового рівня, 95 груп основного рівня. До гуртків педагоги центру в цьому навчальному році залучили 379 гуртківців різних соціальних категорій: багатодітних – 264, діти з неповних сімей – 37, діти –сироти – 3, напівсироти – 23, інваліди – 10, малозабезпечені – 31, позбавлені батьківського піклування – 5, діти афганців – 4, діти постраждалих на ЧАЕС – 2.

 Гурткова робота проводилась на базі Тячівського рай ЕНЦ та на базі 24  навчальних закладів району:  Тересвянської, Бедевлянської, Чумалівської, Буштинської, Тячівської №1 та №3, Дубівської, Углянської, Калинівської, Ганичівської, Вонігівської, Лазівської, Нересницької, Тарасівської, Тернівської, ЗОШ І-ІІІ ст., Малоугольківської №2, Біловарської, Підплешанської, Кривської, Груниківської, Дубівської №1, Дубівської ЗОШ І-ІІ ст.№1 та №2,   Буштинської гімназії-інтернату за такими напрямками: «Юні охоронці природи», «Українська народна вишивка», «Юні валеологи», «Людина і довкілля»,  «Юні фотонатуралісти», «Юні знавці лікарських рослин», «Основи  екологічних знань», «Флористика та фітодизайн інтер’єру», «Юні бджолярі», «Юні друзі природи», «Юні квітникарі»,«Лікарські рослини», «Лісівники-дендрологи», «Юні лісівники», «Юні акваріумісти», «Юні екологи», «Основи  інформаційних технологій», «Екологічна біохімія» .

  Для навчально-виховної, навчально-дослідницької і практичної роботи з гуртківцями використовувались  – методичний кабінет, кабінети гурткової роботи, навчально-дослідні земельні ділянки шкіл району, денрокуток, живий куток,   комп’ютерний клас, музей декоративно-прикладного мистецтва та кабінети гурткової роботи. Протягом навчального року здійснювався контроль за станом будівлі та санітарним станом приміщень та дотриманню техніки безпеки та пожежної безпеки в закладі.

Багато уваги приділялось естетичному оформленню інтер’єра  методичного та навчальних кабінетів, оформленню та виготовленню нових інформаційних стендів. Навчальні кабінети було систематизовано та поповнено наочністю, дидактичними матеріалами згідно вимог.

Протягом 2015-2016 навчального року  в  закладі працювало 49 працівників, з них  47 педагогічних ( 28 основних, 1 за тимчасовим наказом, 18 за сумісництвом) та 2 технічних працівників.

 Робота педагогів у  Тячівському рай ЕНЦ спланована з метою забезпечення умов всебічного розвитку особистості дитини формування її інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного та фізичного потенціалу, самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, розвитку цінностей громадянського суспільства, формування у вихованців національної самосвідомості, людської гідності, збереження і зміцнення їхнього фізичного і психічного здоров'я, стимулювання творчих здібностей формування екологічного світогляду та екологічної культури.

Інформаційно-методичне забезпечення закладу проводилася  згідно рекомендацій Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації, наказів управління освіти Тячівської РДА та районного методичного кабінету. Методична діяльність була спрямована на вирішення завдань, означених в основних нормативно-правових документах позашкільного навчального закладу, основний шлях якої направлений на поліпшення рівня професійної майстерності педагогічних працівників еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та спрямована на виконання основних завдань позашкільної освіти. 

У структурі позашкільного закладу за цей напрям роботи відповідала методист з інформаційно-методичної роботи Мошкіна Т.Ф згідно плану методичної роботи методистом проведено 9 засідань щомісячних методичних днів, тематика  яких розроблялась з урахуванням усіх напрямів методичної роботи позашкільного навчального закладу і стосувалася  як теоретичного, так і практичного рівнів, реалізувалася  через традиційні(колективні, групові, індивідуальні) та нетрадиційні форми роботи. Зокрема, через тижні педагогічної майстерності, круглі столи, семінари-тренінги, майстер-класи.

 Протягом навчального року видано наступні  методичні матеріали: збірник «Вісник рай ЕНЦ», методичні розробки, буклети, брошури, інформаційні листівки, розробки гурткових занять та масових натуралістичних заходів, що є творчим доробком педагогів.  

Основними органами, які вирішують актуальні проблеми підвищення науково-теоретичного і методичного рівня педагогів була педагогічна та методична ради закладу. На їх засіданнях розглядалися  питання планування роботи закладу, атестація педагогічних працівників, аналізувалася робота та результативність творчих учнівських об’єднань та відділів, підвищувався фаховий рівень педагогів.  

Вивчався та узагальнювася педагогічний досвід працівників закладу.  Так  вивчено та узагальнено досвід роботи керівників гуртків – Копинець О.В., Місарош М.І., методичні матеріали яких оформлені в папках.

Педагогічні працівники пройшли   курсову перепідготовку на базі ЗІППО м.Ужгород та НЕНЦ, м.Київ, згідно розробленого річного плану проходження підвищення кваліфікації педагога-позашкільника, яка передувала щорічній атестації педагогічного працівника-позашкільника.

Велика увага протягом року приділялась внутрішньому контролю. Внутрішній контроль в  райЕНЦ здійснювася планомірно та систематично, згідно з річним планом роботи ЕНЦ, поточними планами роботи директора, заступника директора, методиста, завідувачів відділами, графіків атестації тощо.

Система внутрішнього контролю здійснювалась дирекцією І.М.Ткач та заступником директора з навчально-виховної роботи центру О.В.Сасин-охоплювала різні види (оперативного, поточного, перспективного, постійного) контролю. Йому передувала робота з детального вивчення та подальшої аналітико-інформаційної обробки.   Особлива увага приділялася контролю веденням керівниками гуртків відповідної документації, стану викладання відповідних профілів та рівня засвоєння навчальних програм вихованцями, контролю за відвідуванням гуртківцями занять, контролю за підготовкою керівників гуртків до занять, контролю за дотриманням керівниками гуртків розкладу занять.

З метою дієвого внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу адміністрацією закладу відповідно до функціональних обов’язків здійснювалися відвідування різного роду заходів у педагогів позашкільного навчального закладу. Так   відвідано директором – 12 натуралістичних заходів, заступником директора - 19, методистом -14, заввідділом оргмасової роботи – 12, заввідділом екології – 6, про що у книгах обліку наслідків внутрішнього контролю зроблено відповідні записи. Відповідно до річного плану координація внутрішнього контролю здійснювалася на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директору, робочих та оперативних нарадах. Всі рішення щодо цього, оформляються відповідними наказами по рай ЕНЦ.

На постійному контролі адміністрації рай ЕНЦ перебували питання дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм в навчально-виховному процесі.

Крім того, розглядалися ті чи інші питання, що виникали у зв’язку з виробничою необхідністю вказівками органами управління освітою та держаної влади.

За наслідками внутрішнього контролю в закладі та їх результативністю готувалися аналітичні матеріали та приймалися управлінські рішення.  

Про результативність та якість внутрішнього контролю в навчально-виховному процесі рай ЕНЦ свідчать показники досягнень гуртківців центру, наявність відповідних грамот та подяк, що зафіксовано в Книзі реєстрації нагород юннатів та педагогів.

Відповідно до річного плану роботи  управління  освіти Тячівської районної державної адміністрації, графіку проведення атестаційної експертизи навчальних закладів району, наказу управління освіти від 26  лютого 2016 року № 31 «Про проведення атестаційної експертизи Тячівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Тячівської районної ради»  і керуючись Порядком державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 року №67, зареєстрованого Міністерством Юстиції України 14.02.2015 № 173/26618,  наказом управлінням освіти Тячівської районної державної адміністрації від18.08.2015 року №326 «Про план атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на 2015-2016 навчальний рік» з 18. 04. 2016 року  по   29.04. 2016 року було проведено   атестаційну експертизу Тячівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Тячівської районної ради.

Атестаційну експертизу проводила атестаційна комісія у кількості 9 спеціалістів, яка забезпечила експертну перевірку  згідно з робочою програмою. Підготовлено акт атестаційної експертизи та пропозиції експертної комісії щодо наслідків атестаційної експертизи.

За наслідками атестаційної експертизи Тячівський рай ЕНЦ визнано атестованим.

 

 Протягом 2015-2016 навчального року відділ оргмасової роботи –(заввідділом Л.М.Поп) та відділ екології та природоохоронної роботи (заввідділом Е.Й.Малешко) широко залучали учнівську молодь  до участі в районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних натуралістичних заходах, конкурсах, екологічних акціях, природоохоронних зльотах, виставках. З них слід відмітити, що згідно наказів управління освіти Тячівської РДА з гуртківцями проведено: «День юного натураліста», районну виставку «Творчість юних тобі, Україно» та «Новорічна композиція»,  екологічні акції «Годівничка», «День зустрічі птахів», «Первоцвіти просять захисту», «Турбота молоді тобі, Україно», «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Посади своє деревце», «Юннатівський зеленбуд», «Зробимо Тячівщину чистою», а також проведено  конкурси «Колективів екологічної просвіти», «Юний дослідник», «В об’єктиві натураліста», «Птах року», «Український сувенір», «Моя країна –Україна», «Екоклас», «Конкурс учнівських лісництв», «Паросток», «Зоологічна галерея».

 Взято участь юннатами центру в ІХ Міжнародному екологічному конкурсі, де переможцями стали Терех Владислава, Булик Владислав та Григоренко Анастасія.

На Всеукраїнському рівні слід відмітити члена гуртка «Основи комп’ютерного моделювання» - Орсаг Анну, яка представляє Тячівщину у Всеукраїнській природничій школі НЕНЦ м.Київ (керівник Крупко В.М.)

В цілому в цьому навчальному році переможцями та призерами Міжнародних конкурсів стали – 3 юннати, Всеукраїнських та обласних -35 юннатів, районного рівня 235 учнів шкіл району та юннатів Тячівського райЕНЦ.

Педагогічні працівники центру гідно представили Закарпаття в березні 2016 року на Всеукраїнському форумі, м.Київ «Відтворимо ліси разом» (керівник Тарасівського шкільного лісництва Піцур С.М.)

Лауреатами обласного етапу педагогічного конкурсу «Джерело творчості» стали керівники гуртків Копинець О.В. та Місарош М.І. Переможцями Всеукраїнських конкурсів стали наступні педагоги: Малешко Е.Й., завідділом екології – переможець в номінації «Найкращий організатор біологічних свят»; керівники гуртків «Юні лісівники»  - Ферима А.І,  Кашуба Я.М. - отримали Всеукраїнські нагороди за розвиток діяльності «учнівських лісництв»; Поп Л.М., заввідділом, Ковач С.М., керівник гуртків Тячівського райЕНЦ - переможці у Всеукраїнській виставці  видавничої продукції «Педагогічні читання», НЕНЦ м.Київ. Приємно відмітити, що Тячівський рай ЕНЦ в цьому навчальному році став переможцем Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток».

Для функціонування позашкільного навчального закладу управлінням освіти Тячівської РДА у 2016 році здійснюється фінансування, відповідно до бюджетного закладу установи у повному обсязі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ

дирекції та педагогічного колективу Тячівського рай ЕНЦ  щодо подальшого розвитку   позашкільної установи

 

1.     Збереження мережі гуртків натуралістичного профілю.

2.     Закріплення приміщення корпусу №2 на базі Буштинської гімназії-інтернату за Тячівським рай ЕНЦ.

3.     Розширити мережу  гуртків натуралістичного профілю  початкового рівня у 2016-2017 навчальному році з компоненту годин рай ЕНЦ .

4.      Розширити мережу учнівських «Шкільних лісництв» на базі Вонігівської, Лопухівської, Тернівської ЗОШІ-ІІІ ст.

5.     Відновити на базі Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст.. навчально-пізнавальну екологічну стежку на території місцевого дендрокутка.

6.     Закріпити за Тячівським рай ЕНЦ для проведення планових виїздів за межі району для участі в обласних виставках, конкурсах та зльотах автотранспорт ОЗ «Берізка»

 

 

 

 Директор Тячівського рай ЕНЦ:                                          І.М.Ткач

 

 

зображення
00798308.jpg