Глибокопотіцька І-ІІ ст. №2

Створено: 16 червня 2016 Останнє оновлення: 16 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 339

                                                                                                          Начальнику управління освіти

Тячівської РДА

Думнич М.В.

 

директора Глибокопотіцької ЗОШ І-ІІ ст. №2

Алб Ів.Ів.

 

 

 

ДОПОВІДНА  ЗАПИСКА

 

 

            Повідомляю Вам, що відповідно до наказу управління освіти від 12.03.2016 року №54 «Про звітування керівників навчальних закладів освіти району в 2016 році» проведено звітування керівника на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості 10.06.2016 року.

 

 

         Всього присутніх                           - 48 осіб,

         з них:

         працівників закладу              - 20 осіб,

         батьків                                   - 28 осіб,

 

 

 

 

 

 

 

         Директор школи                                      Алб Ів.Ів.

 


Отримано бюлетенів для голосування             - 48

використано                 - 48

задовільно                             - 48

не задовільно               - 0

зіпсовано                      - 0

утрималося                            - 0

 

 

         Борка Д.П. оголосила, хто за те, щоб визнати протокол результатів лічильної комісії дійсним.

         Проголосували всі «ЗА».

 

Ухвалили:

         Визнати роботу керівника закладу Глибокопотіцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 задовільною.

 

 

 

 

Голова зборів                                 Борка Д.П.

 

 

Секретар зборів                                       Фурт М.Дм.

 

про   підсумки   роботи  школи

за  2015- 2016н.р.

ЗВІТ

Директора  Глибокопотіцької  ЗОШ І-ІІ ступенів №2

 

Алб  Іван  Іванович

                                   с.  Глибокий  Потік

                            2016 р.

 «Про  підсумки  роботи  школи  за  2015- 2016 н. р.

 

Навчальна – виховна  та господарська робота педагогічного та обслуговуючого персоналу Глибокопотіцька ЗОШ І-ІІ ст. №2 у навчальному році проводилась згідно плану роботи школи,плану методичної роботи, плану роботи шкільної  бібліотеки, плану роботи учнівської організацій, плану роботи профспількової організації,розклад уроків, графік чергування вчителів і учнів по школі, графік роботи гуртків,графік здійснення внутрішнього контролю, календарно-тематич- ного та поурочного планування вчителів.

    Протягом навчального року забезпеченно належні умови для навчання учнів та роботи вчителів: тепловий режим, санітарно-гігієнічнінорми в класнихприміщеннях,їдальні.

Належну роботу проведенно по охороні здоров'я та ТБ учнів та вчителів систематично проводився ввідний інструктаж з працюючим та учнями, що  зафіксованно в журналах з ТБ та відображенно у відповідних наказах по школі.

      Значна робота проводенна за рік з педагогічними кадрами. Основною метою цієі роботи було підвищення фахового рівня вчителя що дає можливість суттево підвищити рівень знань, умінь та навичок учнів.

        Основні форми роботи:

-атестація  педагогічних  кадрів;

-робота предметних методичних об’єднань

-наставництво;

-самоосвіта.

Сьогодня в школіпрацює 17 вчителів з них: 3маютьзвання «старший вчитель»,  спеціалист «вищоїкатегорії» – 5,спеціалист«першоїкатегорії» - 2, спеціалист  «другоїкатегорії» -3.Вчителіввищоюосвітою – 11,   3 вчителівздобуваютьвищаосвіта,  3  маютьсреднюосвіту.     

Великезначення для вирішеннянавчальної і виховноїпроблемишколи мала  проведенна за рік методична робота та робота педагогічної ради.

В 2015-2016навчальномуроці в школіпрцювало 4шкільніметодичніоб’єднаннявчителів:

1 Вчителів початкових класів;

2 Класних керівників.

3.Суспильно-гуманетарного  циклу

4. Природнично-математичного  циклу

   Всі плани методичних об’єднань на 2015-2016н.р. виконанно, засідання проходили колегіально і конструктивно з широким обміном досвіду.

   Велика увага приділялась роботи з педагогічними кадрами, підвищенню фахового рівня вчителів.

      Ефективно працювала педагогічна рада. Всі заплановані питання що виносились на ії засідання виконанно.

     Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив працював над проблемою «Стимулірування творчої активності школярів».

 

 

 

 

   Вирішуючи поставленні проблеми вчителі дотримувались виконання закону «Про освіту». Положення про навчально-виховний заклад, державнойнауковой програми «Освіта» впроваджувалі нові педагогічний досвід, наставництва, удосконалювали роботу педагогічної  ради, дотримувались виконання програм з усіх предметів.

       На протязі навчального року творчо працювалі вчителі: румунської мови та літератури: Шимон Олена Іванівна. Вона  має  переможці на районну олімпіаду, учні наші школи брали ІІІ місця, творчо працювали  і вчительки початкових класів Алб Ольга М. і БоркаДомніка П.Борка О. М.

Ташков  Дмитро  Васильович  вчитель  фізичної  культури  має  переможці  ІІ  місце  по  тенісу  і ІІІ місце  по  шашки,  ІІІ місце по футболу    на  змагання  між  4-мя  школами  Глибокопотіцька  І-ІІІ  ст.,Глибокопотіцька  ЗОШ  І-ІІ. ст. №1,Глибокопотіцька  ЗОШ  І-ІІ ст.  №2,Глибокопотіцька  ЗОШ  І-ІІ  ст.  №3.

       У школі є кабінети румунської і української мови. Через відсутність майстерні з технічної справи не виконуються практична частина програми.

       На протязі всього навчального року дирекція, класні керівники працювали над питанням шкільного всеобучу. До першого класу було прийнято 12 учнів. У 2015-2016 н.р. в школі навчалося 110 учнів. Випустили зі школи 14випускніків з свідоцтво про базову загально середнью освіту.

  У 5-9 класах вчителі-предметники спланували роботу на основні навчальних предметах і кількості годин, що визначенні робочим навчальним планом школи на вивчення предметів. Вчитель Попович М.М.(українська мова та література), Дан С.Ів.(математика), Шимон О.Ів.(румунська мова та література),проводять обов’язковіконтрольніроботи.

     У 5-8 класахбуліпроведенипідсумковихконтрольнихробіт з таких предметів: укр. мова, математика, історіяУкр. іноземнамова (французька)  географія,  румунськамова .

У 4-ий класбулапроведеннадержавнапідсумковаатестація з укр. мови (мова і читання) та математики. У 4-му класінавчалось 9учнів. На іспитиз’явилосявсі 9учнів, якімалипроходитидержавноїпідсумковоїатестації. Рівеньнавчальнихдосягненьучні маюттакий:

 

Укр. мова і читанка           математика

високий - 2високий-     3

достатній-6достатній-   5

середній- 1середній-    1

початковий-0          початковий-0

 

 

 

У  9-ий  класбулапроведеннадержавнапідсумковаатестація  з  українськоїмови ,  математика  та  за  виборомрумунськамова.

Рівеньнавчальнихдосягненьучні   мают  такй:

українськамова                     математика                 румунськамова

високий  -  3високий  -    0               високий  -  6

достаній -  5достатній –10      достатній – 4

середній - 5средній-  3средній     - 3

початковий -0                           початковий -0             початковий -0

 

Адміністраціяшколи  разом  з  профспілковоюорганізацієюсерйозноувагупридиляєроботи  з  охоронипраці,   ТБ  в  школі.  За  навчальнийрік  в  школі  не  зарегестрованножодноговипадку  з  травмуваннямдітей,вчителів.

    В   школі  за  2015  -  2016  навч.  рікздійснювавсятематичний

попереджувальни, классно узагональнюючийконтроль,  зарікконтролювалося:

      -  правильністьведенняділовоїдокументації;

 -  забеспеченняучнівпідручниками;

      -  дотриманняєдиногоорфографічного  режиму;

      -  облікдітейшкільноговіку,  відвідування  ними  школи;

      -  санітарно-гігієнічгіумовинавчання  і  вихованняучнів  у  школі;

      -  стан  викладанняпредметів;

      -  контроль  зароботоюметодичних  об''єднань;

      -  перевірказошитів,  щоденників;

      -  робота  класоводів,  класнихкерівників  з  попередження  травматизму,

ДотриманняТБ  зохоронипраці  і  навчання;

      -  робота  шкільнихгуртків;

      -  підготовка  додержавноїпідсумковоїатестації;

      -  контроль  запроведеннядержавноїпідсумковоїадестації   в  4  і  9

 классах.

Виховна робота  в  школі  за  2015-2016навч.  рікздійснювалась  і

наповнювалась.

Змістом  зурахуваннямспеціфікомшколи  та  у  відповідності  з

державною.

Программою  «Освіта»  і  «Україна   ХХІ соліття»,  закону  України   « Про  загальнусереднюосвіту».

В  системувиховноїроботивпровадженноновіформироботи

що  даломожливістьпожвавитивиховнийпроцес,  зробитийого

цікавимз  активноюпозіцієюучнів.

У  2015-2016навчальномуроцікласнікерівники   та  класоводипрацювалинадпроблемою  «Покращенняекологічного,  фізичного,  трудового,  превентивноговиховання».  

 

 

 

Протягом  рокубуліпроведеннізагальношкільні  заходи:

 

1.     Святковалінійка  до  свята  ,,перший  дзвоник,,.

2.     Перший  урок  день  знань

3.     Проведенно  свято  ,,Золота  осінь,,

4.     Урочистовидзначенно  День  учителя.

5.     Новорічне  свято

6.     Цікаво  вшколіпройшли  свята:  до  дня  святого  Валентина,  свято  Весни, 8  березня (мерцішор),  день  сміху

7.     Свято ,,Прощай  букварь,,.

8.     День  Цівільної  Оборони.

9.     Буліпроведеннівсітижні  і  місячникивихованнязгідно  плану відділуосвіти  та  центру  дитячої  та  юнацькоїтворчості.

10.                 Серійзно  проводилисьпредметнітижні:  румунськоїмови  та  літератури,   українськоїмови  та  літератури , географії,  історії, екологічний.  

 

Тижденьправознавства, тижденьпоезіїрумунськогопоєта М. Емінеску, тижденьпоезії Т.Г. Шевченка.

 При школідіяло 9 гуртків, якихучнізаймалися за інтересами: літ. драматичний, юнімовознавці,  інформатика,  умілі  руки,  дітячий  фольк.  колектів,  екстрадноїпісні. 

Навчальна практика та екскурсійучнівпобудована таким чином,щобучніознайомилися з історією села ГлибокийПотік та приселок Великий Боуц, вивчилоколиці села, рослинний і тварінийсвітрідного краю.

Однак, заслуговує на покращення робота з учнівськимиорганізаціями, залученняучнів до активного громадськогожиття, культурного-масовоїроботи в школі.

Переликнаказів, якібулинаписанніпротягомнавчального року та перелікзасіданьпедагогічнихраддодаються.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ЗВІТ

Про виконаннярічного  плануГлибокопотіцької  ЗОШ І-ІІ ст. №2

                      На 2015- 2016 н. р.

На  протязінавчального  року проводенно 5 засіданьпедагогічних рад з такою  тематикою:

 

1.     ЗАСІДАННЯ

від  28серпня 2015 року.

1.     Підсумкироботипедагогічногоколективушколи за 2014-2015н.р. та завданняшколи в наступомуроці.                                            Директор школи

2.     Затвердженняплануроботишколи за

 2015-2016 н. р.                                                           

3.     Різне

 

                                       ІІ.  ЗАСІДАННЯ

від  15вересня  2015 року

1.     Затвердженнягрфіквчителівякіатестуються

2.     Затвердженнякомісію дляпроведенняатестаціїДирекціяшколи

3.     Затвердженнякалендарнихпланів

4.     Різне

 

 

                                          ІІІ.  ЗАСІДАННЯ

від  08грудня 2015 року

1.     Реалізація  проблемногонавчання  з метою  активізаціїтворчогопотенціалуучнів.

2.     Стан  викладанняукр.  мовиЗавуч  школи

3.     Різне

 

 

 

 

                       ІV      ЗАСІДАННЯ

           Від 30  березня  2016 року

1.     Підсумки  атестації  педагогічної  працівників   Директор  школи

2.     Вибор  предметів для  ДПА  4  та 9 кл.                Завуч  школи

3.     Різне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  V  ЗАСІДАННЯ

                         від  30  травня  2016року

1.     Про  переведення  учнів 1-4 кл.  та  допуск  до  ДПА  учнів  4,9 кл. у 2015-2016н.р.

2.     Затвердження  завдання з  ДПА в 9-му класі

3.     Затвердження  попередні  розподіл  тижневого  педагогічного   навантаження  серед  вчителів  школи

4.     Заходи  по  проведенню  санітарного  стану  та  благоустрою  школи

5.     Відрядження  вчителів  на  семінари  по  підготовці  до  екзаменів.

 

 

 

VІ  ЗАСІДАННЯ

           Від  07  червня  2016 року

1.     Перевід  учнів  5 – 8  класів  в  слідуючий  клас

2.     Випуск  учнів  9  класів

3.     Різне

 

 

 

 

 Протягом  навчального  року  булі  написанні  такі  накази:

 

 

Протокол  №1

ЗагальнихзборівГлибокопотіцької  ЗОШ  І-ІІ ст.  №2                                                      .                                    від   10.06.2016 року

Присутні:  голова  батьківського  комітету,  члени  батьківського  комітету,  педагогічний  та  адміністративно – господарський  персонал школи, батьки учнів.

Усього  присутні  на  зборів   -   48

Вчителів                                      -   14

Техперсонал                              -     6

Батьки  учнів                             -   28

Порядок  денний

1. Інформація про  примірне  положення  про  порядок  звітування  керівників навчальних  закладів.

2. Звіт  директора  школи  Алб  Іван  Іванович про виконану  роботу  за  2015-2016 н.р

- Матеріально – технічна  база навчального  закладу:

– Кадрове забезпечення  навчального  закладу:

Організація  харчування учнів  у  навчальному  закладі:

Управлінська  діяльність:

-  Результати  навчального  року: 

-  Оцінка діяльності  директора  учасниками  загальних  зборів:

1.     Слухали:

Інформацію  заступника  директора  школи  з  НВР Фурт  М. Д. про  Примірне положення, в якому затверджено  порядок  звітування  керівників загальноосвітніх навчальних  закладів перед колективом та громадськістю. Марія  Дмитрівна  довела  до відома  присутніх   мету  та   завдання  звітування, а  також розповіла  про  порядок  проведення   звіту.  Вона запропонувала  обрати  головою зборів     голову ради школи Борка Д. П.

Виступили:                                                                                                                                 Дан  Сільвія  Іванівна, вчителька  математики,  яка  запропонувала  для  ведення зборів  обрати  секретарем  Фурт М. Д.

Ухвалили:                                                                                                          1. Обрати  Головою  загальних  зборів        Борка  Д.  П.                                                               2. Обрати  секретарем  загальних  зборів  Фурт  М.  Д.

Слухали:                                                                                                                                        - Борку  Д.  П. яка  запропонувала  надати  слово  директора  школи  Алб  Іван  Іванович  для  звітування  перед батьками  та  працівників  школи                 - ---- Виступ  директора  школи  Алб  І. І.

Оцінка  діяльності  директора  учасниками  загальних  зборів:                              У голосуванні  взяли  участь               - 48 особи                                                       Визначалироботу  директора  школи  задовільною – 48 особи                        Визначали  роботу  директора  школи  незадовільно -  0особи

 

Вирішили:                                                                                                                       Вважати  роботу  директора  школи  Алб  І.  І.  задовільною

 

Голова  зборів                          Борка  Д.  П.

Секретар                                    Фурт  М.  Д.

 

 

 

 

 

 

зображення
5.jpg