Руськомокрянська ЗОШ І-ІІ ст

Створено: 16 червня 2016 Останнє оновлення: 16 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 249

Звіт директора Руськомокрянської ЗОШ І-ІІ ступенів

перед педагогічним колективом та громадськістю за

2015-2016 навчальний рік

 

Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2015-2016 навчальний рік.

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Будівля нашої школи збудована та прийнята в експлуатацію у вересні 1975 року і розташована на земельній ділянці площею 0,34 га.

Протягом 2015-2016 навчального року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі.

У 2015-2016 навчальному році працювало 24 педагогічних працівників, бібліотекар, медична сестра та 13 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 211 учнів у 1-9 класах, середня наповнюваність класів становить 14 учнів. Гарячим харчуванням за кошти держави було забезпечено 100% учнів початкових класів та пільгової категорії.

Кадрове забезпечення

  У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Чисельність працівників школи становить: педагогічних працівників – 28 чоловік, з них 1 сумісники; обслуговуючого персоналу – 14 чоловік.

Атестація педагогічних працівників 2015-2016 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи.

 Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

     Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.

Педагогічний колектив працює над проблемою « Вдосконалення  професійної компетентності та саморозвитку вчителя». Отже, пріоритетний напрям розвитку особистості, здатної до само актуалізації, творчої роботи. Усе це потребує перегляду підходів до визначення мети, завдань, змісту, методичного забезпечення . Основою всіх перетворень має стати реальне знання потенціальних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку життєвої компетентності особистості.

Пріоритетні напрямки і завдання навчально-виховного процесу:

1. Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.

2. Забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

3. Забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.

4. Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

5. Удосконалювати систему національного - патріотичного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводилася методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Діють шкільні предметні методичні об'єднання: вчителів початкових класів (керівник Бігун Н.М), вчителів природничо-математичного напрямку (керівник Лазур В.А.), вчителів суспільно-гуманітарного напрямку (керівник Беца Є.В.), методичне об'єднання класних керівників (керівник Лавришин Л.І школа молодого вчителя. Робота шкільних методичних об'єднань та творчої групи була спланована і велася згідно графіка. Щомісяця складався план методичної роботи школи.

           Протягом навчального року відбулися засідання педагогічної ради та методичні  педагогічні ради .

            Згідно плану проводяться  шкільні методичні об'єднання. Члени МО працюють над проблемою «Вдосконалення уроку як основної  форми навчально-виховного процесу і розвитку творчих здібностей молодших школярів». Членами МО були підготовлені доповіді «Моніторинг навчальних досягнень учнів як шлях до підвищення педагогічної майстерності вчителів», «Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках у початкових класах» (доповідач Бігун Н.М), «Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Застосування ІКТ як засіб формування ключових здібностей учнів відповідно до потреб сучасного світу», «Розвиток творчої особистості учня та вчителя засобами комп’ютерних технологій» (доповідач Павлюк Є.М ).

Вчитель початкових класів Клемонца З.А провела виховний захід  «Прощавай, Букварику!». Вчитель Добровольська В.В, Шапран М.Г підготували випускний для учнів 4 класів.

            Проведення засідань ШМО вчителів суспільно-гуманітарного напрямку включали такі питання:

       « Підходи до реалізації нового Державного стандарту загальної середньої освіти при викладанні предметів суспільно-гуманітарного напрямку.

       Складено перспективний  план курсової підготовки та атестації вчителів на 5 років. У 2015/2016 навчальному році всі вчителі, згідно графіка, пройшли атестацію педагогічних працівників, та своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації.

На методичних оперативках вчителі знайомляться з новинками методичної літератури, листами Міністерства освіти і науки України. Кожен вчитель звітував відповідно до методичної  теми на педагогічній раді. Спланована робота творчої групи вчителів.

Проведено бесіду та учнів «Безпека дитини у всесвітній мережі Інтернет», семінар-тренінг: «Використання ІКТ в навчально-виховному процесі», організовані та проведені заходи для розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів.

     Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Педагоги володіють комп’ютером і продовжують вдосконалювати свої уміння і навички на заняттях школи ІКТ .Вчителем Горкавчук М.В проводилися тренінги для вчителів по вдосконаленні англійської мови відповідно до визнання 2016 року роком англійської мови.

Постійно оновляється сайт школи, на якому висвітлюються всі аспекти роботи навчального закладу, інформація для батьків та учнів, виховні заходи, програми з озеленення та екології, змагання то що.

Впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Використовуються у навчально-виховному процесі технології колективної та групової діяльності.

  У 2015-2016 навчальному році атестувалося 3 педпрацівники, за результатами атестації вони підтвердили і підвищили раніше встановлені кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.  На кінець навчального року у школі працює такий кадровий склад:

- спеціаліст вищої категорії – 8 педпрацівників;

- спеціаліст І категорії – 1 педпрацівники;

- спеціаліст ІІ категорії – 3 педпрацівник;

- спеціаліст – 9 педпрацівників.

- 7 вчителів мають звання « Старший вчитель»

- 2 відмінники освіти України

Протягом року виконувався план курсової перепідготовки вчителів, що є формою підвищення кваліфікації.

Управлінська діяльність

       Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкльного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом 2015-2016 навчального року адміністрацією школи здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання  української мови та літератури, історії, математики, фізики, біології перенесено на жовтень 2016 року вивчення стану фізичної культури та географії, проведено класно-узагальнюючий контроль у  4, 9, класах; наступність у навчанні учнів 5 класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів та журналів факультативів, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі та заступникові з навчально-виховної роботи.

На наступний рік з боку дирекції школи буде більш зосереджена увага не лише на навчально-виховному процесі а й дотримання санітарно-епідеміологічного режиму школи, роботи охоронців в після урочний час.

Навчальна діяльність учнів та педагогічного колективу

    Навчальна діяльність педагогічного колективу у школі протягом 2015/2016 навчального року здійснювалась згідно з навчальним планом, за навчальними програмами, підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти та науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2015/2016 навчальному році. Семестрове  та річне оцінювання відповідає вимогам, відведена спеціальна колонка для виставлення скоригованого балу після семестрових та річних оцінок оцінок. В цьому навчальному році маємо 29 випускників 9 класу та 26 учнів 4 класів, багато з яких було нагороджено « Похвальними листами », а саме 30 учнів з 2-9 класів. Також маємо призерів ІІ етапу міжшкільних Всеукраїнських олімпіад з української мови: Барна Анастасія ( 2 місце), Павлюк Ангеліна ( 2 місце), Ярема Таміла ( 2 місце).В спортивно – масовому житті школи маємо певні здобутки: грамотами управління Тячівської РДА нагороджені Бігун Наталія за І місце в гірськолижних змаганнях, ІІ місце Барна Анастасія та заступник директора з НВР Барна О.М.За активну участь у спортивному житті школи отримали 10 учнів. За успіхи у вивченні окремих предметів грамоти отримали 18 учнів.

         Всі навчальні програми за 2015/2016 навчальний рік виконано у повному обсязі.

Виховна та позакласна робота

      Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з навчально-виховної роботи Барна О.М, педагога організатора Салко О.М були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.

   Виховна   робота у школі була спланована  на виконання  Законів України України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”.

          Головна увага приділялась створенню оптимального мікроклімату в класних колективах, який сприяв формуванню творчої особистості учнів через організацію різноманітних форм виховної діяльності. Для реалізації цих завдань в школі розроблені плани виховної роботи класних керівників та  план методичного об’єднання класних керівників. Класні колективи працюють  над вирішенням визначених власних виховних проблем.

          Адміністрація школи  приділяє увагу організації виховної роботи класних керівників. Реалізація завдань з виховної роботи протягом року розглядається на засіданнях  педагогічної ради, нарадах при директорові та методоб’єднаннях класних керівників.

На кінець  2015/2016 навчального року у школі навчалося 211  учнів.                 

Адміністрацією школи та класними керівниками здійснювався щоденний  контроль за відвідуванням учнів. Проте, залишаються випадки відсутності учнів за поясненнями батьків, яких можна було б уникнути. Адміністрацією школи  та класними керівниками  вжиті заходи  щодо зменшення кількості учнів, відсутніх за поясненнями батьків.

  Протягом року в школі  були проведені традиційні тематичні дні, тижні  та свята: День Соборності України, День Святого Валентина, День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів, Міжнародний день 8 березня,  День пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф «Чорнобиль  - рана і біль», День Перемоги «Свято зі сльозами на очах», День матері «Мамі вклонюся до землі», День довкілля, День Скорботи і вшанування пам’яті жертв в Україні, Міжнародний день захисту дітей, тиждень правових знань, тиждень безпеки життєдіяльності, День ЦЗ та тиждень безпеки дитини, тижневик «Увага! Діти на дорозі!».

Здійснюється  контроль за станом дитячої злочинності. Учнів, схильних до правопорушень, кількісний показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишився без змін.

       На виконання програми військово – патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015 – 2017 роки було організовано вшанування учасників революції гідності та Дня героїв Небесної Сотні в рамках якого проведено: загальношкільну лінійку «Україна – єдина і неділима держава. «Революція гідності», тематичні виставки «Україна моя Батьківщина», години спілкування та бесіди з учнями «Шлях мого народу до свободи » . «Герої небесної Сотні», «Ми нащадки козацького роду».

                          Фінансово-господарська діяльність

         Влітку цього року батьками, вчителями, техперсоналом прикладемо зусилля щоб підготовити будівлю школи до нового 2016-2017 навчального року.

        - за рахунок управління освіти було замінено 90 % вікон на енергозберігаючі

        -    проводиться поточний ремонт класних приміщень школи,

-          проводиться  косметичний ремонт у коридорах школи  

-          придбано безбашенку для внутрішньої вбиральні

-          забетоновано доріжку до спортивного майданчика

Також  за підтримки спонсорів та місцевих органів влади було зроблено чи мало:

-          збудовано внутрішню вбиральню

-          підведено воду з окремого джерела

-          підведено доріжки з кольорової бруківки  до корпусу школи

-          встановлено флагшток

-          виготовлено документацію з регістрації центрального корпусу школи

Заплановано:

-          провести капітальний ремонт харчоблоку

-          заміна парт для першокласників

-          заміна паркану та вхідних воріт

-          заміна ламп освітлення на енергозберігаючі плафони

-          заміна огорожі спортивного майданчика

На закінчення: хочу сказати, що майже все заплановане минулого року було виконано. Я думаю, що і надалі ми всі з вами будемо співпрацювати в плані покращення навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази школи зміни на найкраще зовнішнього вигляду школи та прилеглої території. Дозвольте подякувати всім вам і тим,  хто причетний до нашої школи, допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі дирекція, педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

Директор школи                                                                               М.М Лавришин

 

 

П Р О Т О К О Л

 

звітування директора  Руськомокрянської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів

перед педагогічним колективом та громадськістю

від 14.06.2016 р.

 

 

ПРИСУТНІ: 35 чол.

    

     представники колективу школи – 30 вчителів;

     батьківської громадськості   - 15 чол.;

     голова сільської ради, сільські депутати, районний депутат

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Звітування керівника школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази школи , ужиті заходи  щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими організаціями.

 2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника школи Лавришина М.М щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

  3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради навчального закладу за результатами звіту керівника.

 

 СЛУХАЛИ: голову зборів Беца Є.В яка зазначила, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та  громадськістю ” від 23.03.2005 р. № 178 на виконання  Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від28.01.2005 р. № 55 ”Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів ”, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Положення про професійно-технічний навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної  державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальному закладі , що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної  мотивації.

        

  Директор  школи Лавришин М.М   в своєму звіті охопив основні напрямки діяльності як директора школи. Він проінформувала про:

  -охоплення навчанням  дітей 5-річного віку;

- виконання функціональних обов'язків щодо забезпечення обовязковості загальної середньої освіти;

 - створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес;

- про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази навчального закладу;

  - залучення спонсорів благоустрою та модернізації навчального закладу ;

- ужиті заходи щодо забезпечення  школи педкадрами та доцільність їх розстановки;

- соціальний захист, збереження та зміцнення здоров я учнів та працівників педагогічного колективу;

- дотримання  правопорядку неповнолітніми;

- залучення педагогічної та батьківської громадськості  до діяльності навчального закладу;

- реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою.

        

   Про діяльність Лавришина М.М  , як директора  ЗОШ  І-ІІ  ступенів , зазначили члени педагогічного колективу  Беца Є.В., Павлюк Є.М.,Шапран М.Г., Беца В.В.,  Від представники батьківської громадськості виступила голова батьківського комітету школи Павлюк С.В 

   Далі, в ході засідання, всім присутнім було запропоновано прийняти участь у голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності керівника школи, після чого члени рахункової комісії підрахували кількість голосів, а голова засідання Беца Є.В.   підвела підсумок звітування та повідомила присутніх про результати голосування.

 

 ПОСТАНОВИЛИ:

 

1.      Визнати роботу директора  школи  Лавришина М.М  доброю. 

 

2.      Довести рішення загальних зборів до відома управління  освіти  та  спорту  Тячівської  РДА в три денний термін.

 

     Голова  зборів                                                                       Є.В Беца

 

     Секретар  зборів                                                                   Н.М Бігун

                                                                       

 

 

 

 

зображення
987654322.jpg