Великоугольська І-ІІІ ст.

Створено: 30 червня 2016 Останнє оновлення: 30 червня 2016 Дата публікації Перегляди: 257

З В І Т

 

директора Великоугольської

 ЗОШ І- ІІІ ступенів  перед громадськістю про

роботу школи за 2015-2016н.р. та завдання на 2016-2017 н.р.

ПІДСУМКИ

роботи школи за 2015 – 2016 н.р. та завдання

на 2016 – 2017 н.р.

 

         Протягом 2015 – 2016 н.р. Великоугольська ЗОШ І – ІІІ ступенів працювала над вирішенням навчальної проблеми „Об'єктивність оцінювання учнів”.

         Педагогічний колектив, вирішуючи поставлені проблеми, дотримувався законів „Про освіту”, „Про середню освіту”, „Про мову”, працював над програмою „Освіта”, реалізував основні завдання Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти виховуючи свідомого громадянина України.

         Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально – виховної роботи в кінці навчального року адміністрацією школи проводилась перевірка навчальної програми та практичного мінімуму письмових робіт вчителями.

         Одним з найважливіших обєктів контролю є виконання навчальних програм. Змістом контролю за їх виконанням є уроки, факультативні  заняття. Документація вчителя (тематичні, поурочні плани, записи в класних журналах), письмові, лабораторні і практичні роботи, навчальні екскурсії.

         Для цього були звірені календарно – тематичні плани, навчальні програми та здійснені записи на сторінках предметів у класних журналах.

         Особливе місце у вирішення проблеми школи було:

-         формування у школярів готовності до вибору й реалізації форми подальшого здобуття освіти;

-         систематичне вивчення основ наук, забезпечення різноманітних інтересів і потреб школярів, розвиток їх різнобічних здібностей;

-         формування здорового способу життя, громадське, патріотичне, правове. Екологічне, трудове, естетичне виховання.

         Освітній процес у 8 – 11-х класах супроводжується формуванням усвідомленої і високо диференційованої профореєнтації: учні здобувають основи математичних, економічних, комп'ютерних знань.

         Розвиток науки і техніки потребує від учителів нових форм комунікації, нових типів розв'язання конкретних завдань. Перетворюючи вчителів із авторитарного транслятора готових ідей на особистість, яка надихає учня до самостійної, інтелектуальної та творчої праці.

         Постійне оновлення змісту освіти та навчально – виховного процесу, яке відображає зміни в усіх сферах науки і техніки, орієнтація на культуровідповідність педагогічного процесу, потребує перегляду і методів його вивчення. Педагогічна діяльність має будуватися відповідно до потреб

 

-2-

особистості та індивідуальних можливостей учнів, забезпечувати зростання їх самостійної і творчої активності, що в результаті має змінити демократичні основи суспільства і прискорити його розвиток.

         Найбільш вагомим у розв'язанні цих проблем є технології навчання, що сприяють включення в навчальний процес особистісного досвіду учнів, що розвивають їх самостійність, активність, взаємодію, здатність до розв'язання життєвих ситуацій, котрі потребують від них соціальної компетенції.

         Суть такого навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель є рівноправнимии суб'єктами навчання. Школярі розуміють, що вони роблять, залучають до процесу навчання не лише набуті знання, а й власний досвід, індивідуальні здібності, усвідомлюють способи пізнавальної діяльності.

         Жодна педагогічна ідея не є абсолютно ефективною. Але теоретичні засади будь – якої інтегруються з конкретним змістом навчання, особливостями методики викладання предмета.

         У школі працювали методичні об'єднання вчителів природничо – математичного циклу, гуманітарного, трудового та естетичного навчання, початкових класів, класних керівників, які допомагали вчителям вивчати, реалізувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів. Дійовою формою обміну досвідом були проведені відкриті уроки, предметні тижні, відкриті виховні години, заходи, свята.

         Весь начально – виховний процес спрямований за такими параметрами:

-         річний план роботи школи;

-         розклад уроків, факультативних занять, звірений СЕС;

-         графік чергування вчителів, учнів;

-         графік роботи гуртків, позакласних заходів;

-         графік здійснення внутрішнього контролю:

-         графік роботи профкому;

-         план роботи з учнями неадекватної поведінки;

-         графік внутрішкільного режиму.

           Успішно пройшла атестація вчителів. Були проведені відкриті уроки, до яких учителі, що атестувалися готувалися добросовісно, добирали типи, різні методи і форми навчання.

            Кожен учитель  розробляв план тематичної атестації по рівнях, підбираючи цікаві перевірочні роботи різних форм.

         Усі вчителі працювали над розвитком творчої особистості учнів, застосовували різноманітні ігри, загадки, ребуси, кросворди, конкурси, вікторини, конференції, диспути, круглі столи тощо.

         Серйозна увага приділялась роботі з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів. Для учнів та вчителів заведені журнали, де перед початком занять вони ознайомлюються з ТБ під час роботи.

- 3 -

         У школі створені всі умови для праці вчителів, навчання учнів; панує доброзичлива атмосфера, хороший психологічний мікроклімат.

         Для забезпечення процесом морального виховання є здійснення внутрішкільного контролю, його якості, науковості.

         Внутрішкільний контроль забезпечує здійснення методичної допомоги вчителям з метою вдосконалення і розвитку педагогічної майстерності; взаємодія адміністрації і педагогічного колективу.

         За навчальний рік контролювалося:

-         ведення шкільної документації;

-         дотримання єдиного орфографічного режиму;

-         облік дітей школоповинного віку мікрорайонів та відвідування ними школи;

-         забезпечення підручниками та здійснення всеобучу;

-         санітарно- гігієнічні умови навчання і виховання учнів у школі;

-         робота з учнями схильними до правопорушень;

-         контроль за роботою молодих спеціалістів та взаємовідвідування уроків;

-         стан виконання навчальних планів програм та якість їх засвоєння;

-         контроль за перевіркою зошитів, щоденників;

-         контроль за роботою МО;

-         контроль за роботою класних керівників, класоводів, вихователів ГПД, педагогів – організаторів;

-         сумісна творчість учителя і учня на уроуці;

-         впровадження нових педагогічних технологій;

-         техніка читання учнів 1 – 4 –их класів;

-         якість засвоєння навчального матеріалу за семестр, рік;

-         організація повторення матеріалу з основ наук;

-         стан роботи медичної сестри та медичного обслуговування дітей у школі;

-         харчування дітей пільгового контингенту та учнів початкових класів;

-         робота шкільниз гуртків;

-         дотримання санітарно- гігієнічного режиму в школі;

-         робота шкільного психолога та соціального педагога;

-         здійснення патріотичного виховання, військово-патріотичного, ДПЮ у школі;

-         проведення заходів з протипоженої безпеки та створення загогів ЮІР;

-         підготовка до ДПА;

-         контроль за проведення ДПА в 9-их, в 11-му класах;

-         посилення виховної роботи на уроках та в позаурочний час;

-         індивідуальна робота з обдарованими дітьми;

-         проведення відкритих виховних годин класними керівниками, класоводами та вихователями ГПД.

                                                               - 4 -

На початку навчального року в школі навчалося 225 учнів. З них 118 дівчат. Укомплектовано 19 класів із середньою наповнюваністю 12 учнів.

З 01.09 минулого року  на 10.06. цього року із закладу вибуло 8  учнів. З 20 випускників ІІ ступеня 20 учнів написали заяви до 10 класу.

Стали учнями 1 класу – 25.

На обліку особливого контролю педагогічного контролю: сиріт – 0; напівсиріт – 14; дітей-афганців – 2; дітей інвалідів – 6; багодітних – 84; малозабезпечених – 71; позбавлених батьківського піклування – 0.

Колектив школи цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини.

14 випускників ІІІ ступеня закінчили школу.

Навчально – виховний процес проводився згідно структури навчального року.

І семестр починався з 1 вересня по 25 грудня; канікули з 26 грудня по 24 січня.

ІІ семестр з 25 січня по 27 травня 2016 року.

За результатами ДПА  в 2016 році, що школа якісно підготувалася до її проведення. До іспитів були допущені 20 випускників 9 класу.

До ДПА у 11 класі допущено 14 учнів.

Якість виховної роботи здійснювалась заступником директора з ВР Регуш М.П., педагогом–організатором Агоштон О.С.        соціальним педагогом Химинець М.С., практичним психологом Стан Л.В. Школа має бути державногрмадським загальноосвітнім закладом, який організовує свою діяльність на грунті національної культури; національних традицій, а за змістом і формами роботи відповідає національно – культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем і учнем, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства.

Учитель і учні рівноправні суб'єкти навчально-виховного процесу.

Для класного керівника головним є робота з батьками, що дає позитивні результати це: вихованість та дотримання норм встановлених закладом та вимог.

Одним з найважливіших напрямків роботи вчителя, класного керівника- самообслуговування учнів.

На початку навчального року було організовано чергування учнів по школі, в шкільній їдальні.

Адміністрація, психологічна служба школи проводила

 

-         5 –

 

діагностування рівня вихованості учнів, встановлення виховної роботи, що показало досить гарні результати.

Склад педагогічних кадрів такий:

до 28 років – 3;

педпрацівників, до 55 років – 36, 55 і більше – 7. Всього 46.

За категоріями:

-         спеціаліст вищої категорії – 10;

-         спеціаліст першої категорії – 12;

-         спеціаліст другої категорії – 12;

-         старших учителів – 8;

-         вчитель- методист – 2;

-         старший вихователь - 2;

-         відповідає займаній посаді – 12.

            Атестації педпрацівників минулого навчального року 7 вчителів.

            Шкільна атестаційна комісія присвоїла:

 

-         Шобей Т.В., кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої категорії”,

-         Поп В.В.., кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої категорії”,

-         Агоштон О. С., кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”.

-         Поп Т.В.., кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”.

-         Корнута Т.П..,  кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”,

-         Феєр Р.І., кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”,

            Районна атестаційна комісія присвоїла:

-         Регуш М. П., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

            Згідно річного плану роботи школи заплановано 8 тематичних засідань педрад проведено 8.

            Протягом 2015 – 2016 н.р. в школі працювало 10 гуртків різного напрямку в яких було залучено 149 учнів.

            Гуртки працювали згідно з планом школи, затвердженим директором школи.

            Робота всіх гіртків була спланована, затверджена, проводився облік відвідування. Відвідували гуртки учні 1 – 11 класів. В школі працюють гуртки і спортині секції, де наші учні брали участь у змаганнях із футболу.

            Брали активну участь у районних олімпіадах, виставках, різних конкурсах. Займали призові місця. Феєр Михайло- учень  10  класу був нагороджений дипломом за ІІІ місце у перемозі у ІІ етапі олімпіад з трудового навчання, Голубка Мар'яна  учениця - 7 класу, Танчинець Тетяна  учениця - 1 класу нагороджені грамотами управління освіти у перемозі в конкурсі «Воскресни писанко», 9 учнів нагороджені дипломами лауреатів із предметних олімпіад.

- 6 -

 

                 На протязі навчального року 74 учнів які проживають від школи

     3 км і більше підвозилися за програмою „Шкільний автобус”.

            Медичний пункт контролював причини звернень учнів по допомогу. Проводились учнівські та загальношкільні батьківські збори на яких обговорювались питання виховання в сім'ї тощо.

            Така система внутрішнього контролю допомагає створити чітку налогоджену систему роботи учнівських і батьківських колективів у виришенні єдиної справи – виховання і озброєння учнів умінням працювати самостійно, оволодіваючи багатствами, які виробили людство.

            У школі працює комп'ютерний клас у якому нараховується 7 комп'ютерів та інтерактивна дошка, але для того, щоб більш ефективно працювали учнів потрібно оновити новою комп'ютерною технікою.

            У 2015 - 2016 н.р. у навчальному закладі було проведено ряд ремонтних робіт: замінено нову підлогу у двох класних приміщеннях, проведено ремонтні роботи у класних приміщеннях. Але для того щоб покращити матеріально-технічні умови закладу потрібно замінити дах Центрального корпусу, замінити підлогу у 7 класних приміщеннях, оновити комп'ютерний клас новими комп'ютерами.

            У 2016 – 2017 н.р. необхідно звернути увагу на підвищення ефективності навчально – виховного процесу, на стан викладання предмету, проведення предметних тижнів, турисько – краєзнавчої роботи на прокращення роботи гуртків, оволодіння сучасними інноваційними технологіями та технічними засобами навчання.

            Постійне оновлення змісту освіти та навчально – виховного процесу в умовах ринкових відносин вимагає використання змістовно – процесдальних, психологічних, соціальних, організаційних закономірностей.

            Для готовності навчального закладу та виконання ним соціального, освітнього замовлення необхідно.

-         ситему обліку проявів поведінки учнів, як по факту так і в часі навчання його у школі;

-         виховна система школи;

-         систематично вести підвищення соціального статусу педагога.

Виходячи з вищезазначеного та розв'язуючи завдання державного заканодавства нормативи документів МОН України, органів управління освітю та наступний навчальний рік пропоную поліпшити плани реалізації згідно плану роботи за розділами.

- 6 -

 

 

 

 

 

 

 

зображення
sobkova_vitae.jpg