Звіт про роботу дирекції Дубівського ДНЗ №3 за 2014-2015 н.р.

Створено: 26 червня 2015 Останнє оновлення: 26 червня 2015 Дата публікації Перегляди: 499

З В І Т

адміністрації Дубівського ДНЗ  № 3 

   перед колективом ,батьками та громадкістью за 2014-2015 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  ПРО  ДНЗ,
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреб в самореалізації та самоствердженні.
Дубівський дошкільний навчальний заклад № 3 працює з 01 червня 1987 р., розрахований на 4 групи -  75 місць.  У закладі функціонує 4 груп, які відвідує 105 дітей, а також функціонують дві короткотривалі групи, які відвідують 29 дитини та соціально-педагогічним патронатом охоплені 20 дітей, які не мають можливості відвідувати дитячий садок. Режим роботи ДНЗ :п’ятиденний з 7.00. до 19.00.  Мова навчання – українська.
Протягом 2014/2015 навчального року ДНЗ № 3  працював за Базовим компонентом дошкільної освіти,  програмою розвитку дитини дощкільного віку «Українське дошкілля» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно  програми розвитку  дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та річного плану роботи. Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх заходів. Групи оснащені іграшками та постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.
АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ
ДНЗ укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 15 педагогічних працівників: 1 завідувач  1  практичний психолог, 1 соціальний педагог, 12 вихователів, 2 музичних керівника і керівник гуртка.Із них  з вищою освітою –11 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 4 педагоги.
З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2013/2014 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Так, у 2014/2015 н.р.за підсумками проведенної атестації педагогів  ясла-садка встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Піцур М.І., встановлені кваліфікаційні категорії «спеціаліст другої категорії» вихователю – Рарич Л.І., психологу – Кустрьо Н.І., музкерівнику Кут Г.І.. На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Руснак Н.М. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.
У 2014/2015 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання. В садочку працює районна «Школа молодго вихователя», керівник Руснак Н.П., районне методоб’єднання для вихователій середніх груп – керівник Піцур М.І. , вихователь Кушнір А.М. – є керівником районної творчої групи з питання впровадження інноваційних технологій в освітній процес.  Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

УПРАВЛІНСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №3 були охоплені контролем усі суттєві питання, проводилися спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми.
У 2014/2015 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педагогічних рад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи.
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Дубівський дошкільний навчальний № 3 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на начальний рік та період оздоровлення. Річний план роботи схвалюється та затверджується  педагогічною радою закладу та погоджується з управлінням освіти Тячівської районної адміністрації.
З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.
У 2014-2015 навчальному проці колектив ДНЗ працював над проблемною темою «Формування фізичного здоров’я, етично стійкого та інтелектуального розвинутого майбутнього громадянина українського суспільства». Тому, діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань:
1. Формування валеологічної свідомості, бережного ставленя до власного здоров’я і здоров’я інших людей як найвищої цінності.
2. Патриотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.
 3. Формування «дошкільної зрілості» як підгрунття готовності дітей старшого дошкільного віку до школи.
В результаті вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2014/2015 навчальний рік, досвід роботи з проблемної теми ДНЗ було узагальнено кожним педагогом у вигляді проектів-папок.
В методичному кабінеті оформлено відділ «Українознавство», тематичну виставку, навчально-методичного забезпечення, інтернет - ресурсів та публікацій в фахових виданнях. Продовжує працювати сайт ДНЗ, постійно оновлюється інформація, поповнюються сторінки вузьких спеціалістів. На сайті дошкільного закладу розміщені тематичні матеріали,  поради педагогів, пам’ятик. За допомогою мережі інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.
З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педрад, семінари-практикуми, консультації, майстер-класи. Були проведені колективні перегляди занять та режимних моментів, а саме : «Наші помічники» інтегроване заняття з музики та валеології, середня група, вихователь Піцур М.І., музкерівник Кут Г.І; «Екскурсія до народної світлиці», українознавство, молодша група, вихователь Кушнір А.М.; «Кольорова казка», розвивальне заняття соціально-психологічної готовності дітей до навчання в школі, старша група, психолог Кустрьо Н.І..  Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи. Педагогічні працівники, які атестувались, показали високий методичний рівень проведених заходів, а саме вихователь Піцур М.І. за темою: «Щоб здоров’я мати, треба про здоров’я дбати»; Рарич Л.І. за темою: «Українське народознавство в роботі з дошкільниками»;  психолог Кустрьо Н.І. за темою: «Формування «дошкільної зрілості» як підгрунття готовності дітей старшого дошкільного віку до школи»; музкерівник Кут Г.І. за темою «Музика для дошкільнят»
Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.
РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.
Результати роботи розглядались на педагогічних радах, виробничих нарадах та на пелгодинах.
На підставі аналітичного зрізу рівня розвитку дітей проведеного психологом дошкільного закладу Кустрьо Н.І., отримано наступні результати: із 31  продіагоностованої дитини  старшої групи виявлено: дітей високого рівня -17 (55%), середнього - 14(45%), низького – 0 (0%).
Протягом навчального року у закладі з метою розвитку хореографічних задатків та нахилів дитини плідно працював гурток «Хореографії», володіння дітьми музично-ритмічними рухами батьки мали змогу бачити на  святквих ранках , які проводилися в ДНЗ. Відвідували гурток  20 дітей.
РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ
Робота дошкільного закладу зі школою, велась на належному рівні – відповідно до угоди «Про співпрацю навчальних закладів Дубівського ДНЗ № 3 та Дубівської загально освітньої школи I-III ступенів» та плану спільної роботи , виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань:
- ​вихователем-методистом створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;
- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;
- ​практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;
- вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників;
- проведено спільна виставка дитячих робіт ДНЗ та ЗОШ на тему «Радуйся земле – коляда йде!» тощо;
- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.
Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ №3, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом , до складу якої входять педагогічні працівники. Створено банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на  2014/2015 навчальний рік всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном – 60. З них відвідує старшу групу ДНЗ -31 дитина, вдвох короткоттривалих групах – 29 дітей. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.
Особливу увагу в нашому садочку приділяється дітям раннього віку в період адаптації, вихователі та психолог проводять консультативну роботу з батьками, впроваджують гнучкий режим дня. Постійно ведеться прийом громадян з особистих питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження , прохання викладені батьками. Ведеться електронная реєстрація заяв батьків. Постійно працює консульттивний пункт для батьків вихованців «Дошколярик», керівник – психолог Кустрьо Н.І.
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.
Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2014/2015 навчальному році встановлено 10,00 грн. для дітей, які відвідують ясла, і 12,00 грн.для дітей дошкільного віку. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 %  від вартості харчування за день.
Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Проводились перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Медична сестра відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.
Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу.
З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню, розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена  Тячівською СЕС. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Треба зазначити, що протягом року не  виконувалися натуральних норм харчування дітей в зв’язку із недофінансуванням цієї статті бюджету.
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 Протягом всього року старшою медичною сестрою Кустрьо Е.А.  проводяться  спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання  за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом. Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема це: організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань, дотримання вимог санітарії, ​організація фізичного виховання, ​чітке дотримання режиму дня.
 Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців,  здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.  
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матеріально-технічна база постійно удосконалюється і модернізується. А саме  ще до початку нового 2014/2015 навчального року в літній період був проведенийх поточний ремонт приміщень дошкільного закладу: ясельної групи,  старшої групи, кабінетів завідувача та медичної сестри, коридорів,
Було придбано в ясельну та середню групи кухонні меблі, посуд для дітей. Придбан м’ягкий інвентар,  а сема: постільна білизна – 20 комплектів, рушники махрові – 50 шт., рушники кухонні – 20 шт. На харчоблок був закуплений холодильник «Самсунг» і духовий шкаф «Ліберту»
Проведено поточний ремонт та фарбування майданчиків, прогулянкових веранд, спортивного обладнання. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчальнометодичною літературою,  аудіо та відео матеріалом. Була проведена підписка періодичних видань: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, Керівництво дошкільним закладом”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, “Музичний керівник”, «Практичний психолог». Здійснюється оплата за послуги інтернету, вивіз сміття, дератизація. Під час місячника по благоустрою території закладу були відремонтовані надвірні споруди, висаджені квіти, оновлені клумби. Постійно закуповуються мийні засоби для потреб дошкільного закладу. З допомогою батьків дитячий садок придбав костюм діда Мороза та снігуроньки, різноманітні іграшки для дітей в групові кімнати.
ПІДСУМКИ
Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.
Але є труднощі, які необхідно вирішувати це : заміні старих деревяних вікон, які є ще в старшій, середній групі та на харчоблоці, заміна покрівлі даху будівлі ДНЗ,  необхідність викладення брущатки  центрального входу

                 

 

 

                  ВИТЯГ  З  ПРОТОКОЛУ

  загальних зборів колективу,батьківської громадкісті Дубівського ДЗН № 3

 

        від  17 червня 2015 року.

 

        Присутні - 48 чоловік.

 

        Порядок денний :

1.     Звіт завідувача ДНЗ «Про діяльність ДНЗ №3» за 2014 – 2015 н.р.

2.     Обговорення звіту

3.     Таємне голосування та прийняття рішень, занесення у  протокол.

СЛУХАЛИ : завідувач Дубівським ДНЗ № 3 Ташко О.М. доповіла про роботу дошкільного навчального закладу протягом 2014-2015 н.р. Вона  інформувала  батьків про те , що у дошкільному закладі протягом  навчального року працювало 4 вікові групи загального  розвитку. Розповіла про виконання річного плану рботи на 2014-2015 навчальний рік, заход, які проводилися в дошкільному закладі. Щодо дітей не охоплених дошкільною освітою, то по мікрорайону дошкільного закладу їх було 29. Всі вони охоплені дошкільним навчальним закладом завдяки роботі короткотривалих груп та соціально-педагогічного патронату. Завідувач також розповіла, що протягом року збагачувалася матеріально – технічна база дошкільного навчального закладу завдяки допомоги голови селищної ради ради Носа В.М. та силами батьківської громадськості. . (доповідь додається).

ВИСТУПИЛИ

1.Старша медична сестра ДНЗ Кустрьо Е.А., яка розповіла про організацію харчування в дошкільному закладі . Меню, яке розробила медична сестра складається на 10 днів. Воно різноманітне , збалансоване, достатньо калорійне з урахуванням продуктів , які завозяться до дошкільного навчального закладу. Вона повідомила , що відповідно графіка антропометричні вимірювання . Медична сестра здійснює контроль за лікувально-профілактичні та оздоровлюючі процедури в ДНЗ ( прогулянки на свіжому повітрі, сонячні ванни влітку, босоніж по траві, піску тощо).

ВИСТУПИЛИ

2.Голова БК ДНЗ Піцур М.В., яка проінформувала членів зборів про те, що протягом року було проведено 4 засідання , на яких вирішувалися таки питання

  • участь у ремонтних роботах батьків ДНЗ;
  • організація Новорічних ранків;
  • участь батьків у виставках : «Малюємо разом», поробки з природного матеріалу «Даринки Осені», «Великодні свята», День захисту дітей;
  • участь у підготовці святкових ранків та Тижнів безпеки життєдіяльності дитини

3.Селищний депутат Руснак В.Ю., яка відмітила належну роботу дошкільного навчальноо закладу за минулий 2014-2015 навчальний рік. Виразила вдячність всім працівникам за їх сумліну  нелегку , але відповідальну роботу у справі виховання підростаючого поколяння. Побажала подальних творчих успіхів в роботі, міцного здоров’я, мирного неба над головою і постійного покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Запропонувала провести таємне голосування і лічільній комісії підрахувати бюлетні та оголосити результати голосування.

 УХВАЛИЛИ:

        Роботу завідувача  Ташко О.М. та колективу ДНЗ вважати  задовільною (за 48 голосів; проти- 0).

 

 Голова зборів                                          Піцур М.І.

 Секретар                                                  Руснак Н.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні збори  ДНЗ № 3, 2015 рік            

 

Бюлютень таємного голосування

Роботу завідувача  Ташко О.М. та

колективу ДНЗ вважати :

 

задовільною

 

незадовільною

 

 

 

 

Загальні збори  ДНЗ № 3, 2015 рік            

 

Бюлютень таємного голосування

Роботу завідувача  Ташко О.М. та

колективу ДНЗ вважати :

 

задовільною

 

незадовільною

 

 

 

 

 

Загальні збори  ДНЗ № 3, 2015 рік            

 

Бюлютень таємного голосування

Роботу завідувача  Ташко О.М. та

колективу ДНЗ вважати :

 

задовільною

 

незадовільною

 

 

 

 

 

Загальні збори  ДНЗ № 3, 2015 рік            

 

Бюлютень таємного голосування

Роботу завідувача  Ташко О.М. та

колективу ДНЗ вважати :

 

задовільною

 

незадовільною

 

 

 

 

 

Загальні збори  ДНЗ № 3, 2015 рік            

 

Бюлютень таємного голосування

Роботу завідувача  Ташко О.М. та

колективу ДНЗ вважати :

 

задовільною

 

незадовільною

 

 

 

 

 

Загальні збори  ДНЗ № 3, 2015 рік            

 

Бюлютень таємного голосування

Роботу завідувача  Ташко О.М. та

колективу ДНЗ вважати :

 

задовільною

 

незадовільною

 

 

 

зображення
IMG_1477.jpg